bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  fuzûli 'nin orijinal adı KASiDE DER NATI HAZRET-i NEBEVi olan kasidesi.

  "Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
  Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

  Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk
  Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su

  Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin
  ihtiyât ilen içer her kimde olsa yara su

  Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün
  Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su

  Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna
  Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

  Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n'ola
  Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su

  Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ
  Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su

  iste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it
  Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su

  Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su

  Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr
  Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su

  Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek
  Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su

  Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

  Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger
  Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su

  içmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
  Gül budağınun mizâcına gire kurtara su

  Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  iktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr'a su

  Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ
  Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su

  Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın
  Mu'cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su

  Mu'cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim
  Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su

  Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ
  Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr'a su

  Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât
  Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su

  Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz
  El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su

  Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl
  Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su

  Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr
  Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su

  Zikr-i na'tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ
  Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su

  Yâ Habîballah yâ Hayre'l beşer müştakunam
  Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su

  Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi'râcda
  Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su

  Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner
  Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su

  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma
  Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su

  Yümn-i na'tünden güher olmış Fuzûlî sözleri
  Ebr-i nîsândan dönen tek lü'lü şeh-vâra su

  Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su

  Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam
  Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su."
  15 -2 ... yasak merve
 2. 2.
  peygamberimize yazılmış bir naat(övgü)tır.
  5 -2 ... minti
 3. 3.
  hz. muhammed'i suya benzeten ,edebi degeri büyük şiir.
  5 ... nietzsche
 4. 4.
  Su Kasidesi gerek vezni, gerek ahenkli söylenişi, gerek büyük bir gönül insanının Hz. Muhammed'e olan aşkını inanılmaz güzellikte aksettiren samimi duyguları ve gerekse lafız ve mana bağlamında ulaştığı estetik başarı bakımından edebiyat tarihimizin en başarılı eserlerinden birisidir.
  3 ... feodalizdirap
 5. 5.
  en hoşuma giden beyit 13.südür
  yani

  dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dôstlar
  kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su

  açıklaması ise: sevgiliye kavuşmadan ölürsem toprağımdan testi yapın.testiyle sevgiliye su verin yani buda demek oluyor ki öldükten sonra sevgiliye testiyle su verilir ise sevgili toprağa deymiş yani sevgiliye kavuşmuş olur.
  5 -1 ... aither
 6. 6.
  1. ve 15. beyitler arası nesib, 16. beyit girizgah, 17. ve 29. beyitler arası methiye, 30. beyit fahriye ve 31. ve 32. beyitler dua bölümünü oluşturur. 13. beyit beytü'l kasid (en güzel beyit) dir. 30. beyit taç beyittir.

  eser kaside olmasına rağmen, 33-99 beyit olması gereken kasideler gibi değildir, 32 beyittir. zaten naattır.

  sehli mümteni özelliği gösteren sanatlı bir dili vardır ve açıklamak kolay değildir. şiirde ahenk, aliterasyon ve asonanslarla sağlanmış, ayrıca her beyitte "su" sözcüğü kullanılmıştır. azeri lehçesiyle yazılması da anlamayı zorlaştırır.

  anlamca bütünlük yoktur, su peygamberimize aşık olan insanı ya da onu simgeler.

  çok feci sınav sorusudur.
  8 ... headacheda
 7. 7.
  bu sene ki edebiyat sınavlarında hocamızın imanımızı gevretmesine yol açan kaside.
  2 -2 ... cadıı
 8. 8.
  redifi "su" olduğundan kaside bu şekilde adlandırılmıştır.
  beytül kasidesi:dostlarim! sayet onun elini opme arzusuyla olürsem, oldükten sonra
  topragimi testi yapin ve onunla sevgiliye su sunun.
  bu beyitle fuzulinin içindeki aşk bir kez perçinlenmiştir.
  2 ... karamsarbunye
 9. 9.
  selamlarımla Melih Gökçek'e ithafen...

  saçma ankara'nın borularından yollara su,
  kim bu denli tutuşacak olan seçim zamanı oylara, su.

  kaç gündür tenim rengi bilmezem,
  ya melih bir banyo yapsak hani nerde su.
  9 -3 ... yasak merve
 10. 10.
  hatırlarım da lise 2 de bütün yazılılarımızda çıkmış olan kaside idi bu.
  ... alah amut