1. 1.
  gönülde bin gâmım vardır ki pinhân eylemek olmaz
  bu hem bir gam ki il ta'nından efgân eylemek olmaz
  10 -1 ... farabi
 2. 2.
  kayseride bir cadde ismi.
  10 -4 ... palta
 3. 3.
  gamım pinhan dutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
  desem ol bî vefâ bilmen inânır mı inanmaz mı
  6 ... farabi
 4. 4.
  karban-ı rah-ı tecridiz hatar havfın çekip
  gah mecnun gah ben devr ile nevbet bekleriz.
  fuzulî
  (mecnun ile ben, soyutlanmışlık yolunun kervanıyız. yolkesiciler saldırıp da tekilliğimizi bozmasınlar diye bazen o, bazen de ben, sıra ile şu dünyanın aşk nöbetini tutuyoruz.)
  3 ... farabi
 5. 5.
  Türk Divan şairi. Temelini bireysel duygu ve sevgide bulan bir şiir anlayışını geliştirmiştir. Gerçek adı Mehmed b. Süleyman'dır. Kerbelâ'da doğdu, doğum yılı kesinlikle bilinmiyorsa da, kimi kaynaklara göre 1480 dolaylarındadır. 1556'da Kerbelâ'da öldü. Yaşamı, özellikle gençlik dönemi ve öğrenimi konusunda yeterli bilgi yoktur. Şiirde "Fuzûlî" adını, kendi şiirlerinin başkalarınınkilerle, başkalarının şiirlerinin de kendisininkilerle karşılaştırılması için aldığını, böyle bir takma adı kimsenin beğenmeyeceğini düşündüğünden kullandığını, Farsça Divan'ının girişinde açıklar. Ama "işe yaramayan", "gereksiz" gibi anlamlara gelen "fuzûlî" sözcüğünün başka bir anlamı da "erdem"dir. Onun bu iki kaşıt anlamdan yararlanmak amacını güttüğünü ileri sürenler de vardır. Fuzûlî'nin yaşamı konusunda bilgi veren kaynaklar birbirini tutmamakta, genellikle söylenceyle gerçeği ayırma olanağı bulunmamaktadır. Onunla ilgili güvenilir bilgiler, yapıtlarının incelenmesinden, kimi şiirlerinin açıklanışından kaynaklanmaktadır. Bunlardan anlaşıldığına göre Fuzûlî iyi bir öğrenim görmüş, özellikle islam bilimleri, tasavvuf, iran edebiyatı konularında çalışmalar yapmıştır. Şiirlerinde görülen kavramlardan simya, gökbilim konularıyla ilgilendiği, islam ülkelerinde pek yaygın olan ve gelecekteki olayları bildirmeyi amaçlayan "gizli bilimler"le ilişkili bulunduğu anlaşılmaktadır. islam bilimleri içinde hadis, fıkıh, tefsir ve kelam üzerinde durduğu, gene yapıtlarında yer alan kavramların incelenmesinden ortaya çıkmaktadır. Türkçe, Arapça, Farsça divanlarında bulunan şiirleri, bu üç dili de çok iyi kullandığını, onların bütün inceliklerini kavradığını göstermektedir. Yapıtları incelendiğinde iran şairlerinden Hâfız, Türk şairlerinden de Nesîmî, Nevâî ve Necati'yi izlediği, onların şiir anlayışını, duygu ve düşüncelerini benimsediği görülür. inanç bakımından Fuzûlî, Şii mezhebine bağlıdır. On iki imam'a karşı derin bir sevgisi vardır. Bütün yaşamını Kerbelâ'da, Şiiler'ce kutsal sayılan topraklar üzerinde geçirmesi, aşağı yukarı bütün şiirlerinde tasavvuftan kaynaklanan bir sevgiyi, bir üzüntüyü işlemesi, Kerbelâ olayıyla ilgili ağıtları, Şeriat'ın katılığına karşı çıkışı bu nedenlerdir. *
  5 ... western
 6. 6.
  Bildim ki nihan bela imiş aşk
  Bir dertli macera imiş aşk

  bu satırlarıyla ismime hayran olmamı sağlayan şahsiyet
  5 ... pandora
 7. 7.
  Fuzuli ve Baki bir yerde oturmuş ve birbirlerini taşlıyorlarmış. Tam o sırada yoldan bir köpek geçmiş. Baki şöyle demiş:
  - Şu köpeğin kuyruğu hayli uzun ve fuzuli.
  Fuzuli anında yapıştırmış cevabı:
  - köpeğin kuyruğu ne kadar fuzuli olsa da aynı zamanda baki..

  bir de bu hikayenin şöyle bir versiyonu var:

  Fuzuli ve Bağdatlı Ruhi bir yerde oturmuş ve birbirlerine taşlıyorlarmış.Tam o sırada yoldan bir köpek geçmiş.Bağdatlı Ruhi şöyle demiş:
  - Şu köpeğin kuyruğu hayli uzun ve fuzuli.
  Fuzuli anında yapıştırmış cevabı:
  - Ben o köpeğin boğazını sıkarsam arkasından çıkar ruhi...
  11 -1 ... atipik
 8. 8.
  farklı olmaya çalışan divan şairimiz. kimse fuzuli mahlasını kullanmaz diye bu mahlası kendine seçmiştir. *
  2 -1 ... jikase
 9. 9.
  fuzuli gerçek aşkın allah aşkı olduğunu söyler.
  2 -1 ... hasnicktir
 10. 10.
  Prof. dr. abdulkadir karahan'ın 'fuzuli muhiti,hayatı ve şahsiyeti' başlığıyla yazdığı kitap.
  3 ... siberr