1. 1.
  olası bir film ismidir. *

  ne demiş ozan...

  "bayrakları bayrak yapan bayrak imalatçılarıdır."
  1 ... stalker
 2. 2.
  bir provokatörün meslekdaslarını kötüleyen yazısı.
  1 ... imitasyon
 3. 3.
  sağlam mesajlar içeren can dündar yazısıdır. yıllardır aynı taktik i$lemektedir.
  (yazıyı derleme ve hafif eklentilerle hazırladım, çok genel ve yüzeysel bilgiler verdim, amaç genel bir göz atmaktır, provokasyonlara hafifçe değinmektir) :

  * * *
  ''12 eylül öncesinde solcu grupların ba$ında olanların darbe sonrası özel kuvvet komutanı olduklarını görmü$tük. benzer $ekilde, doğu perinçekin kürt milliyetçiliği yapmasından sonra, aydınlıkta solcuları hedef gösterdiğini; çok sonraları da isviçre' de ermeni soykırımı yoktur diye bağırdığını, türkiye' de ''kıbrıs türktür, türk kalacak'' sloganları attığını i$itmi$tik, oluyor böyle $eyler. kasıt aramak haddimize değil pek ama umarız ki bu bir provokasyon değil; bir sağlıklı deği$im- dönü$ümün ifadesidir. doğu perinçek' in solu parçalama adına bir rol üstlendiğini söylemek gerekir zamanında. $imdi de az oy oranına rağmen, siyasette ba$arısız olduğunu bilmesine kar$ın ip ile kızılelma koalisyonlarıyla uğra$masına bir anlam vermek doğrusu zor reel politik açıdan.

  solcu grupların ideolojik açıdan yetersizliklerini kastetmek için demiyorum solcuların devlet tarafından desteklendiğini. yalnız bazı örgütlerin doğrudan devletin güdümünde olup solun doğasına aykırı olduklarını söylemek istiyorum. bunlar da devletin sol alerjisini yansıtma $eklinde kullanılmı$.
  http://www.haber3.com/haber.php?haber_id=331740
  (http://www.turkish-media....ion/index.php/t42061.html),

  bu rant yaratan kutupla$ma çizgilerine hafiften değinmekte fayda var. 80 öncesi askeri darbeyi me$ru kılma anlamında gerek toplumsal dinamiklerin pörtletilmesi, gerek alınan ekonomik kararların kabul ettirilmesi için sistematik bir yapıya, örgütlülüğe ve hiyerar$iye ihtiyaç var. dahası, anar$ik bir ortam yaratıp (kaos) bu ortama alternatif olacak ideolojilerin alt yapısını kurmak ve bu örgütlerin finansmanını devletin ideolojik aygıtları vasıtasıyla yapıp ihtiyaçlarını temin etmek bu noktada devreye giriyor. öyle ki, 80 darbesinde halk, iç sava$ ortamından bıkmı$lığından ötürü askere resmen davetiye çıkarıyor. 80 anayasasından 24 ocak kararlarına değin her $ey bu kaos ortamının sisi arasında kabul görüyor. 82 anayasası muazzam çoğunlukla kabul görüyor vs.
  amerika' nın yunanistan ekseninde geni$leme politikasına, türkiye sorun çıkarınca (yunanistan' a nato reddi) hem türkiye' nin ekonomisini karma ekonomiden liberal ekonomiye geçirmek hem de cuntanın yunanistan' a 'evet' oyu vermesini sağlamak için 5 generallere oynanıyor en basit anlamıyla. özal ve demirel tarafından 24 ocak kararları geçirilirken, sağ- sol çatı$malarında ölen binlerce ki$inin yarattığı anar$izm ortamı; cunta için- yaptıklarını haklı kılma bahanesi olarak ortaya sürülüyor.

  $üphesiz ki soldan ziyade, sağı destekleyenin devlet olduğu apaçık ortada. abdullah çatlı, haluk kırcı, oral çelik, mehmet ali ağca ve türevleri devlet tarafından solcuları öldürmek için kullanılıyor. o zaman daha 'çatlı reis' geyiklerinden uzağız. türkiye, kanlı 1 mayıs, bahçelievlet katliamlarına tanık oluyor. türkiye' de yükselen sol dalga, kontrgerilla tarafından kesilmek isteniyor.

  80 öncesi bu yapının 60' larde nato tarafından kurulmasıyla ba$laması gözden kaçmaz. özel harp dairesi (ozel kuvvetler komutanligi) bu yerle$kenin ana ta$larından kabul edilir. nato tarafından gerilla sava$larına kar$ı hücre birimleri kurulmu$ ve çetele$me ortaya çıkmı$tır. 80 öncesi çatlı' larca i$lev gören bu yapılar, 80 sonrası doğan bo$lukla bir dü$mana sevk edilmek istenmi$tir. susurluk davalarına kadar giden bir yol açılmı$tır. 80 öncesi kontroller alparslan türke$in elindeydi. yani o dönemin müdürü o. dinamikler, nato kanadı (batı bloğu) ekseninde kullanılmı$tır. 60 ve 70' lerde ise, darbe ve muhtıra karı$ıklıkları içinde 70 lerin sonunda patlayacak olan süreç doğurulmu$tur. askeriye içerisinde heyecanlı subaylar, bunlar ayar çekmeye çalı$ıyorlar düzene. bir yandan da derin olu$umlar tavan yapıyor. hak hukuk mekanizmalarına dahi yansıyorlar. denizinden yusufuna 146. maddeden yargılanıp asılıyorlar. demirel mecliste 3- 3 yapıyor. sola $iddet yağıyor. o dönemler sakat dönemler. çetin altan' ın bir gözü gidiyor mesela mecliste. türkiye' nin ilk eli yüzü düzgün sosyalist partisi tip var. ilerde de % 41' le ecevit geliyor. çatlıdır matlıdır yetmiyor bunların önünü kesmeye.
  kahramanmara$ olayları da ya$anıyor ve ve..
  bir bölüm sonu canavarına ihtiyaç var. kenan evren seçilmi$ $ahıs olarak piyasaya çıkıyor, gerisi malum;
  https://video.uludagsozluk.com/v/aziz-yurttaşlarım-5039/


  * * *
  80' de millet i$kenceden geçerken, 78' de kurulmaya ba$lanan pkk' ya ilerde çok yarayacak $eyler yapılıyor. diyarbakır cezaevinde insanlık dı$ı vah$etler yapılıyor. oradan tahliye olanlar ful pkk' ya gidiyor. halkı kusturuyorlar yani. bir ton ''haklı küskün'' olu$uyor. tabi darbe kendi çocuklarını da yiyor. pala bıyıklı tespihli güzellerimiz de olayı sonradan kavrıyor. tabi i$ i$ten geçmiş oluyor, onlar da bedel ödüyorlar. halk iyice kusturuluyor...
  ve evren görevini tamamlamı$lığın huzuruyla (!) cumhurba$kanlığı koltuğuna çekiliyor, yönetimi siviller devralıyor. her $ey güzel, memleket huzurlu diye dü$ünürken doğu' da, güneydoğu' da pkk sivriliyor. kendi iradesini, ordu gibi halka sunuyor. halk içindeki nefreti kusuyor yani. kart kurt (!) sesleri arasında sivil ve askeri bir sürü katliama giri$iyorlar. bölgeye ve ülkeye verilecek en büyük zarar olgunla$mı$ oluyor. 84- 90 arası pek bir olay yapamıyorlar nispeten, apo bu dönemi ''açılma'' dönemi gibi niteliyor..
  90' larda gelindiğinde i$ çığrından çıkıyor:

  en pis provokasyonel dönem $üphesiz dü$ük yoğunluklu sava$ ya$adığımız 90' lı yıllardır. bu noktada turgut özala kartal demirağ tarafından düzenlenen suikast bir yana, özal' ın 93 yılında öldürülmesi noktası çok önemli.
  http://haber.mynet.com/de...9Subat2008/X1202570108687
  bu konularda durum $udur ki, bildiğim kadarıyla çoğu yalanlanmamı$tır;
  (bkz: abdullah ocalan ve mit)
  ( http://www.acikistihbarat...m/Haberler.asp?haber=4516)
  ( http://www.haberdem.com/n...EVLET---MIT-ILISKISI.html)
  ( http://www.acikistihbarat...m/Haberler.asp?haber=7147)
  http://www.turkpolitika.c...&id=1024&Itemid=1
  (bkz: kürt dosyası)
  (bkz: fikret bila) - hangi pkk
  acayip ili$kiler dönüyor. kıl kıl olaylar oluyor.

  susurluk kazası neticesinde anla$ılıyor ki, devlet eliyle (mehmet ağar, çiller dönemi) bir sürü yasadı$ı olaya giri$ilmi$.
  (bkz: sivas katliami)
  * * *
  türkiye' de milliyetçi olduklarını iddia eden çevrelerin aslında yaptıkları ile milliyetçiliğe en büyük zararı vermeleri de aynen bu durum. kimi çevreler devletin bekçiliğine soyunup kendi yetkileri dı$ında olmalarına rağmen, adalet dağıtan mekanizma olarak lanse ediyorlar kendilerini. ve bunun yöneldiği doğrudan bir hedef yok. tamamen kaosdan beslenen karanlık bir yapı. sözüm $udur ki, milliyetçiler bu örgütleri yok etmek için gerekli sol iradeyi koymak zorundadırlar. aksi halde daha çok öztürkler, atsızlar çıkar. $ahsen milliyetçiliğin kralı olduğunu iddia eden bir ülkemiz partisinden, bu sol irade ve sis dağıtıcılığını beklemek haksızlık olurdu, puslu hava kimilerinin i$ine geliyor. milliyetçilerin bu sol iradeyi koyup adalet mekanizmalarını devreye sokmaları, ulusal sol paydasını güçlendirecek ve mümkün kılacaktır. yoksa nihat genç' in ergenekon' a bakı$ıyla (https://video.uludagsozluk.com/v/nihat-genç-8906/

  ) , yılmaz özdil' in acayip yazısıyla (http://www.pressturk.com/detay.php?d=27950) bu sol i$ olmaz.
  (bkz: meydan perinçsizlerle kerinçeklerin)
  * * *
  son görülen odur ki (murat belge dikkat çekti sağolsun) ergenekon 2008 yılında ortalığı kana bürümeye karar kılmı$. yaptıkları ile ortamı düzensiz kılıp askere oynama davası i$te. aslında bu mekanizma, ülkede $u sıralar illegal açıdan askere oynama olayı dı$ konjektürün etkisinde kanımca. iran' a müdahale yapmak isteyen abd, türkiye' nin de ırak' ta kendisine pek dert olmaması için bu yola göz kırpmı$ olabilir kanaatindeyim. zaten kendisi bir soğuk sava$ artığı olan türk kontrgerillasının tasfiye edilmemi$liği, bu illegalitede piyonluktan öteye pek geçemezdi.
  fa$o provokatif olu$umlar için;
  http://www.ozturkler.com/tr/index.php
  (bkz: jitem) -- veli küçük -- (ahmet cem ersever' den itibaren)
  (bkz: kontrgerilla) -- ergenekon --
  (bkz: sedat peker)
  (bkz: muzaffer tekin)
  (bkz: korkut eken)
  (bkz: mahmut yıldırım)..
  * * *
  --- spoiler ---
  burada bir $ey belirtmek gerekir. bu ülke insanının aklını en çok karı$tıran, en i$e yaramaz olaylarla onu uğra$tıran $eylerden biri de komplo teorileridir. bu bağlamda, sadece en görünen yüz üzerinden reel politik değerlendirme yapmak gerekir.
  --- spoiler ---
  bu açıdan gündem olarak;

  (bkz: 17 mayis 2006 danistay a yapilan saldiri)
  (bkz: cumhuriyet gazetesine el bombasi atilmasi)
  (bkz: hrant dink suikasti)
  (bkz: 9 kasim 2005 semdinli gerginligi)
  ... dekadans
 4. 4.
  nispeten eski tarihten;

  * * *
  fethullahçı dezenformasyon ve provokasyona i$aret etmek de farzdır. a$ağıda provokasyon siteleri var:
  http://www.atin.org/ -- mehmet eymür --
  http://www.gercekergenekon.4t.com/
  http://www.kartallar.8m.com
  (bkz: fethullahçılar derin devletin yarattığı ucubedir)
  bu konuda nokta dergisinde yayınlanan ''medya andıcı'' hakkında da iki kelam etmek gerekir.
  olay $u;
  http://www.internethaber....26&uniq_id=1202453095
  gazeteciler hakkında tsk tarafında,
  - $una akreditasyon verilsin, $u bizi yıpratıyor.. $eklinde dosya hazırlanmı$. nokta bunu yayınladı. kimileri fethullah gülen' den provokatif anlamda yararlanıyor.
  http://www.evrensel.net/05/11/25/politika.html - nazlı ılıcak örneğinde olduğu gibi. mesele $u:
  1. grup diyor ki:
  - tsk demokratik değildir. onu yıpratmaya, demokratikle$tirmeye yönelik ne varsa kabuldür.
  2. grup da $öyle diyor:
  - tsk devlet kurumudur, onu yıpratmaya yönelik alternatif güç odağı yaratmak suçtur. antidemokratik falan da olsa, tsk bizimdir. elbette 2. grup daha makul ve mantıklıdır. neden mi? $undan;
  türkiye' de $u sıralar verilen sava$, tsk' nın irticaya kar$ı sava$ı çerçevesinde, iç istihbarat ve iç güvenlik konularında yetki sahibi olmak istemesinden kaynaklanmaktadır.
  iç istihbarat konusunda;
  http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=13663
  (bkz: milli güvenlik kurulu) --kırmızı kitap --
  bu konuda tsk' nın iç istihbarattan çekilmesini isteyen çevreler var. ab reformları da buna yönelik duruyor. yalnız iç istihbarattan çekilen tsk olacaksa, onun yerine kim bakacak? sivil darbeciler mi, irticacılar mı, fethullahçı mitçiler mi?
  * * *
  provokasyona kar$ı koyma (bazen de yaratma) amacıyla devlet birimleri de vardır. ayrıca mit- medya ili$kileri de mevcuttur bu bağlamda.
  http://www.egmidb.gov.tr/
  http://www.mit.gov.tr/t-psikolojik.html
  (bkz: kontrespiyonaj) .

  vay anam vay neler donmus serhat ya.
  kendini milliyetçi addeden bu fa$izan yapılanma, aslında en büyük zararı maalesef gerçek atatürk milliyetçilerine vermekte, toplum indinde onları küçültmektedir.
  atatürk ilke ve inkılapları adına hareket ettiklerini söyleyen çok insan gördü türkiye. türkiye son 60 yılını, ağzından atatürk' ü dü$ürmeden ona ihanet edenlerle geçirdi. üstelik bunlar kendi ba$arısızlıklarını da atatürk' e bağlamaktan utanmadılar.
  bugün hrant dink' i sahiplenmek zorundayız, o fa$istler bugün hrant' a yaptıklarını, o güvercine yaptıklarını döner dola$ır yarın bizlere yapar. orhan pamuk' a suikast düzenlediği iddia edilen bu örgüte, ne kadar bizde pamuk alerjisi olsa da kin kusmalıyız. dtp' yi, tkp' yi bombalayan bu zihniyeti ala$ağı etmeliyiz. her türlü $iddete kar$ı tek yürek olarak durmak zorundayız. bu ate$ hepimizi yakmadan sesimizi çıkarmalıyız. cinayetlerin sağı solu yoktur.
  * * *
  not: akp bunları temizler mi? bu sorunun takipçisi olmalıyız. yok eğer temizlerse, kendi fethullahçı kadrola$ma hanesine mi kanalize eder bu olu$umu? onu da gözlemlemeliyiz.''

  provokatörün dönü$ünden anlamamız gereken $ey, olayların aslında göründüğü gibi olmayabileceğini kabul eden ku$kucu yakla$ımdır.
  - aha bunu milliyetçiler yaptı!
  - yok, $u islamcıların!
  - vay bu kürtlerin i$i! dememek lazım hemen.

  can dündar' ın mevzu bahis yazısı ise $öyledir efendim;

  --- spoiler ---
  ''-merhaba abi!"
  "-merhaba! hazır mıyız bugün için?.."
  "-hazırız abi... kızıl bayrakları hazırlattım. iyi para kaldırdık kızıl bayrak satışından..."
  "-maskeliler hazır mı?"
  "-konuştuk. tam öğle vakti saldıracaklar. cam çerçeve kalmayacak. bir de türk bayrağı yakma işi örgütledik. nevruzda bizim ufaklıkların yaptığının benzeri... tuttu o iş..."
  "-tamam, televizyonları aramayı unutma..."
  "-unutur muyum abi... öğlen saldırtacağız ki, 13.00 bültenine yetiştirelim. duyan gelecek."
  "-türk bayrakları hazır mı?"
  "-hazır abi, öğlen piyasaya süreceğiz. elimizde 100 bin bayrak var."
  "-nevruzdan sonra satmamış mıydık onları?.."
  "-yok abi, bir kısmını trabzon'a göndermiştim. ama linç işi beklediğim kadar büyümedi. bu sefer daha çok satış bekliyoruz."
  "-dernekle konuş. 'her eve bir bayrak' seferberliği organize etsinler. toplu satış yaparız."
  "-elimizde epey nutuk da arttı. onları da bizim korsanlara dağıtalım istersen."
  "-dağıt. 19 mayıs geliyor bu arada..."
  "-hazırlanıyoruz abi, iki arkadaş gece büstü kıracak."
  "-bizim büstler hazır mı?"
  "-atölye gece gündüz çalışıyor. 'her okula bir büst' afişleri de hazır. büste saldırının ertesi günü kampanyayı başlatacağız. asıl büyük voliyi oradan vuracağız."
  "-çok üst üste geldi, millet kıllanmasın?.."
  "-yok be abi... görmüyor musun, tek haber yetiyor milleti ayaklandırmaya..."
  "-aslında şu türban işine de bir el atsak..."
  "-nasıl abi?.."
  "-ne biliyim, şöyle yeşil bayrakla bir yürüyüş filan... hem yeşil, hem kırmızı satarız."
  "-istersen bu cuma çıkışına örgütlerim."
  "-o zaman ben 10. yıl marşı cd'leri sipariş vereyim. cumartesiye hazır olsun."
  "-iyi fikir abi. yalnız marşı biraz gündeme taşımamız lazım."
  "-bizimkilerle konuş. barda bir kürtçe türkü isteme işi ayarlasınlar.
  kavga çıkarıp müşterilere marşı söyletsinler."
  "-tamam abi, bu gece hallederiz. sen haberi hazırlat."
  "-anlaştık. tişört siparişini verdin mi?
  "-verdim. yarısını 'hedef ab' diye basıyorlar, diğer yarısını 'kahrolsun ab' diye... üniversitelere dağıtacağız."
  "-hadi oğlum, fırsat bu fırsat... eski günlere döndük yine..."
  "-nihayet be abi, nihayet!.."
  --- spoiler ---
  ... dekadans