1. 1.
  Seyyid Nesimi diye bilinen kesin olmamak kaydıyla Bağdat civarında Nesim kasabasında doğduğu söylenen 15. yüzyılda yaşamış bir ozan. Yaşam öyküsüne ilişkin ayrıntılı bilgi günümüze ulaşmamıştır. Şeriata aykırı görülen davranışları nedeniyle Halep'te derisi yüzülerek öldürüldüğü biliniyor.
  Senden ırağ ey sanem şâm u seher yanaram
  Vaslunı arzûlaram dahi beter yanaram

  Aşk ile şevkun odı cânuma kâr eyledi
  Gör nice tâbende uş şems ü kamer yanaram

  Senden ırağ olduğum bağrumı kan eyledi
  Oldı gözümden revân hûn-ı ciğer yanaram

  Şem-i ruhun sûreti karşuma gelmişdürür
  Şaşaasından bana şule düşer yanaram

  Sabr ile ârâm-ı dil kapdı elimden gamun
  Bâd-ı hevâdan değil gamdan eğer yanaram

  Çıkdı içimden tütün çerhi boyadı bütün
  Gör ki ne âteşdeyem gör ne kadar yanaram

  Yanduğum ol yâra çün gizlü değil ben dahi
  5 -1 ... farabi
 2. 2.
  kalenderilik üstüne pek fazla beyiti bulunan divan edebiyatı şairi.
  2 ... diyonsos
 3. 3.
  Seyyid Nesîmî'nin 1369/1370 yılında Şamahı'da doğduğu, küçük yaşta Kuran'ı öğrendiği,
  klasik islâm eğitimi aldığı, Türkçe-Farsça-Arapça bildiği, önce Hallac-ı Mansur'un gönül
  dostu Şeyh Şibli'ye daha sonra Esterabi Fazlullah'a bağlandığı, Hurufilik öğretisini benimseyerek
  başarılı bir propagandacı olduğu, Fazlullah'ın sağlığında ve ölümünden sonra Anadolu,
  Azerbaycan, Irak, iran, Suriye'de pek çok yere giderek görüşlerini yaymaya çalıştığı,
  son olarak Halep'te "Enelhak" dediği için 1417 yılında Emir Yeşbeğ zamanında derisi
  yüzülerek öldürüldüğü kabul edilir.
  Seyyid Nesîmî üzerine bilinenler ne yazık ki yeterli değildir. Sınırlı sayıda yazılı kaynakta
  anılmakta daha çok söylencelerden ve yapıtlarından yola çıkılarak hakkında bilgi
  edinilmektedir. işin iyi yanı, Türkçe ve Farsça Divanı ve Arapça bir divan boyutunda
  şiirleri elimizdedir. Mukaddimet-ül-hakayık adlı ona ait olduğu kabul edilen düzyazı bir
  yapıtı ile insan adlı bir risalesi vardır.
  kaynak:http://www.siir.gen.tr
  4 ... diyonsos
 4. 4.
  (#761786)
  ... mulayim
 5. 5.
  Azerbaycanin Meshur ve unlu sairi Cenab Nesibi.
  ... ethem
 6. 6.
  "aşkın belası yoh deyüben aşka düşme var
  kim aşık oldu kim dedi aşkın belası yoh"
  2 ... vernon sullivan
 7. 7.
  ''nesimi'ye sordular ki
  yârin ile hoş muşun
  hoş olayım olmayayım
  o yâr benim kime ne''

  (bkz: haydar haydar)
  8 ... errein
 8. 7.
  mutasavvıf şair.

  --spoiler--
  can mülkünün armağanı sensin
  tendir bu cihan, ki canı sensin
  --spoiler--
  1 ... legend of the stranger
 9. 8.
  Bugün ben pîrime vardım
  Pirin cemali güldür gül
  Oturmuş taht makamına
  Taht-ı revanı güldür gül

  Gülden terazi tutarlar
  Gülü gül ile tartarlar
  Gül alırlar gül satarlar
  Çarşısı pazarı güldür gül

  Toprağı gül taşı gül
  Kurusu gül yaşı gül
  Has bahçenin içinde
  Serv-i revanı güldür gül

  Gülden değirmeni döner
  Onun ile gül döverler
  Akar arkı, çarkı döner
  Bendi pınarı güldür gül

  Ak gül ile kırmızı gül
  Çift yetişmiş bir bahçede
  Bakışırlar hara karşı
  Hârı ezharı güldür gül

  Gel ha gel Seyyit Nesimi
  Hak nefesi güldür gül
  Şu öten garip bülbülün
  Derd-ü figanı güldür gül

  Ben yitirdim ben ararım
  Yâr benimdir kime ne
  Gah giderim öz bağıma
  Gül dererim kime ne

  Gah giderim medreseye
  Ders okurum Hak için
  Gah giderim meyhaneye
  Dem çekerim kime ne

  Sofular haram demişler
  Bu aşkın şarabına
  Ben daldırır ben içerim
  Günah benim kime ne

  Ben melâmet hırkasını
  Kendim giydim eğnime
  Ar ü namus şişesini
  Taşa çaldım kime ne

  Sofular secde ederler
  Mescidin mihrabına
  Yâr eşiği secdegâhım
  Yüz sürerim kime ne

  Gah çıkarım gökyüzüne
  Hükmederim kaf-be-kaf
  Gah inerim yeryüzüne
  Yâr severim kime ne

  Kelp rakip böyle diyormuş
  Güzel sevmek pek günah
  Ben severim sevdiğimi
  Günah benim kime ne

  Nesimi'ye sordular ki
  Yârin ile hoş muşun
  Hoş olayım olmayayım
  O yâr benim kime ne

  Yaptığımız Kabe'dir
  Yıktığımız kilise
  Şu bizim seyranımız
  Bir seyrana benzemez

  Süleymanlar içinde
  Ali bir Süleyman'dır
  Süleymanlar bildiler
  Süleyman'a benzemez

  Abdestimiz katlanmak
  Namazımız sabretmek
  Biz bir oruç tutarız
  Ramazana benzemez

  Kitabımızda kıl var
  Dağlar kadar görünür
  Biz bir ayet okuruz
  Bir Kur'ana benzemez

  Kul Nesiml sen seni
  Manâ bilir söylersin
  Biz bir deniz geçeriz
  Bir ummana benzemez
  3 ... pnar
 10. 9.
  hurufîliğin en önemli isimlerinden birisidir. alevî kesimde ve anadolu'daki hurufî şairler için bir idol hâline gelmiştir. öldükten sonra arkasından bir çok ağıt (mersiye) yazılmıştır. rivayete göre derisi yüzüldükten sonra sarayın yedi giriş kapısına asılmıştır.

  özel bakınız: (bkz: hurufilik)
  1 ... eagle is free