1. 1.
  Şirketin borçlarını ödeyemez duruma düşmesi nedeniyle faaliyetlerinin sona erdirilmesidir.
  ... cell-im
 2. 2.
  yeşilçam klasiklerinde, zengin kızın babasının başına gelip kızın burnunun sürtmesini sağlayan maddi çöküş.
  1 ... cikarinbeniburdan
 3. 3.
  Ödeme gücü olmama, borçlarını ödeyemeyecek durumda olma, başka bir ifadeyle pasifi aktifinden fazla olma durumudur.
  Aciz hali, kural olarak bir iflas nedeni değildir. Ancak alacaklı kişi, icra takibine gitmeden mahkemeye başvurup borçlunun iflasını isteyebilir. Borçlu da borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu ispat etmek koşuluyla mahkemeden iflasını talep edebilir.
  1 ... gonulcelen
 4. 4.
  (bkz: konkordato)
  ... ditty
 5. 5.
  ticarette her zaman olması muhtemel olan en önemli risklerden biridir. iflas ettikten sonra intihar eden iş adamları çoğunluktadır.
  ... kursunkalem
 6. 6.
  borçlarını ödeyemediği çeşitli kararlar ile tespit ve ilan edilen, riskci işadamının düştüğü durum. velakin bu ay itibariyle, ödemelerimi yapamazsam, sürükleneceğim durum. * * * * *
  ... bylait
 7. 7.
  Üç çeşit iflas yolu vardır;

  -iflas yoluyla adi takip,
  -Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu,
  -Doğrudan iflas yolu.

  adi iflas yolu:

  Alacaklı, takibe icra dairesinde yapacağı bir iflas talebi ile başlar. icra dairesi 3 gün içerisinde ödeme emri düzenler. Borçluya bir iflas ödeme emri gönderilir. Borçlu yedi gün içinde borcunu öderse takip son bulur; ödemezse, alacaklı ticaret mahkemesinde iflas davası açarak borçlunun iflasına karar verilmesini talep eder.

  Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu:

  Borçlusunu iflas yolu ile takip etmek isteyen alacaklı, alacağı bir kambiyo senedine bağlı ise kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluna, değilse adi iflas yoluna başvurur.

  doğrudan iflas yolu:

  Alacaklının, öncelikle icra dairesine başvurup iflas takibi yapmadan ticaret mahkemesinde iflas davası açtığı usule doğrudan doğruya iflas yolu denilmektedir.
  iik'da sayılan doğrudan iflas halleri şunlardır:

  -Borçlunun ikametgahının belli olmaması,
  -Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması,
  -Borçlunun, alacaklarının haklarını ihlal eden hileli muamelelerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi,
  -Borçlunun haciz yolu ile yapılan takip sırasında mallarını saklaması,
  -Borçlunun ödemelerini tatil etmiş bulunması,
  -Borçlunun teklif ettiği konkordatonun tasdik olunmaması,
  -ilâma dayalı alacak, icra emriyle istenildiği halde ödenmemişse...

  Borçlunun Müracaatı ile Doğrudan Doğruya iflas :

  Borçlarını ödeyemeyecek durumda olan borçlunun, yetkili ticaret mahkemesinden kendi iflasını istemesidir.

  Ticaret mahkemesi, borçlunun borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu resen inceleyemeyeceği gibi, borçlunun ispatlamasını da isteyemez. Mahkeme borçlunun beyanına göre onun iflasına karar vermeye mecburdur
  borçlar kanundaki iyiniyet hükümleri bu durumda göz önüne alınmalıdır.

  iflasın açılması ile, müflisin haczedilebilir bütün malları, alacak ve hakları nerede bulunursa bulunsun kendiliğinden bir masa, yani bir topluluk teşkil eder; buna iflas masası denir. iflasın açılması ile borçlu artık masaya dahil mal varlığı üzerinde tasarrufta bulunamaz; masanın idaresi iflas organlarına geçer.
  muflis üzerindeki tüm diğer takipler durur. (ferdi icra takip yoluna gerek yoktur ve ayrıca iflas esnasında yeni takip açılamayacaktır.) (istisna olarak Rehinli mallar üzerindeki alacak takipleri devam eder.)
  1 ... gameguru
 8. 8.
  (bkz: hileli iflas)

  (bkz: taksirli iflas)
  1 ... ditty
 9. 9.
  borcunu ödemeyen borçlu hakında mahkamece malvarlığına tasfiyesine karar verilmesidir.
  1 ... sinemam1986
 10. 10.
  (bkz: müflis)
  ... sadik 2 dost 1 hayat 1 olum