bugün

avarlar göçebe bir kavimdi ve devletin çeşitli kavimlerden oluşan bir konfederasyon yapısı vardı.bu konfederasyonda yönetici sınıf avarlar dan oluşuyordu. başlarında "kağan" bulunurdu, kağanın en büyük yardımcısına ise "yuğruş" denirdi. devletin temelleri orduya dayalı idi. orduda atlı birlikler avarlar dan, piyadeler ise slavlardan oluşturuluyordu. ilk başta şaman olan avarlar, franklar a yenilip ülkelerini kaybetmiş, tarih sahnesinden silinmişlerdir. slavlar la karışıp hristiyanlığı seçmişlerdir.
erkeklerin de saçlarını uzatma geleneğine sahip olduğu türk topluluğu.
sarı saçlı mavi gözlü en güzel türk kavmi diye bilinen kavim.
Orta asya'da hun imparatorlugu'ndan sonra kurulan ikinci imparatorluktur. M.s. ucuncu yuzyilda kurulan imparatorluk, 522 yilinda gokturk'lere yenilince dagilmistir.
hun imparatorluğu'nun dağılmasıyla önce 216-555 arasında orta asya'da, daha sonra 562-813 arasında orta avrupa'da devlet kurmuş türk kavmi. avrupa avarları en iyi zamanlarında bugünkü macaristan'ı, slovakya'yı, romanya'yı, çek cumhuriyeti'ni, slovenya'yı, avusturya ve hırvatistan'ın doğu bölgesini, sırbistan'ın vojvodina bölgesini ve ukrayna'nın zakarpatskaya ilini kapsıyordu. lombardları italya'ya sürerek bunların italya'nın büyük bölümünü bizans'tan almasına neden olmuşlar ve güney slavlarının bugünkü bölgelerine yerleşmelerini sağlamışlardır. 804'ten sonra frankların, bulgarların ve büyük morayva'nın saldırıları sonucu devletleri yıkılmıştır. avarlar'ın bir kısmı zamanla ya slavlaşmış (çek veya slovak), ya da almanlaşmış, bir kısmı kırım üzerinden kafkasya'ya kaçarak hazarlar'ın egemenliğine girmiş ve bugün dağıstan'da yaşayan avarların ataları olmuşlardır, bir kısmı da 895'te peçeneklerden kaçan ve bugünkü topraklarına yerleşen macarlarca özümlenmiş ve onlar tarafından transilvanya'ya yerleştirilerek szekely adını almışlardır.
bazı tarih kitaplarında aparlar diye de geçmektedir.
3. ve 9. yüzyıllar arasında Asya ve Avrupa'da önemli rol oynamış eski Türk boyudur.
avarlar, hunlular gibi hem asya hemde avrupa'da devlet kurmuşlardır.
asya- avar hakanlığına 552'de bubinkağan son vermiştir.
bu gelişmeden sonra batıya göç eden avarlar karadeniz'in kuzeyinden geçerek macaristan topraklarına daha sonra balkanlara hakim oldularç bizansla temasa geçtiler. sasanilerle işbirliği yaparak iki kere istanbul'u kuşattılar ama alamadılar.
avarlar 805'de frank saldırıları sonucu yıkılmıştır.
doğu ve orta avrupa'nın etnik haritasının ortaya çıkmasında avarların rolü büyüktür.
Avarlar hunlular gibi hem asya hemde avrupada devlet kurmuşlardı.
Asya avar hakaına 552'de Bubinkağan son vermiştir.
Sasamilerle iş birliği yaparak iki kere istanbulu kuşatsalarda alamadılar.
Avarlar Frank saldırıları sonucunda 805'de yıkılmıştır.
dağıstan ve kafkasya bölgesi vatandaşlarıdır. silah ve savaş tutkuları üst düzeydedir. genelde erkekler iri yapılı ve renkli gözlüdür.
orta avrupa'da 200 yıl kadar hüküm sürebilmiş türk boylarından mürekkep devlettir. istanbul'u kuşatıp, bizans imparatoru'nun* kentten kaçmasına sebep olmalarıyla bilinirler. ne var ki iki kez denemelerine rağmen donanmaları olmadığı için istanbul'u fethedememişlerdir. özellikle bayan hakan'ın ölümünden sonra epey zayıflamış ve sonunda dağılmışlardır...
kendileri türk olmayıp, bugün içerisinde kırk altı dil konuşulan dağıstan özerk cumhuriyetinde sayı olarak en büyük etnik topluluktur. kendileri türklük konusunda çeçenler, tacikler ve çerkezlerle aynı kaderi paylaşmaktadırlar.
yazının gelişimi uygurlarla birlikte olduğundan ve uygur devletinden önce kurulmuş olan bu göçebe orta asya türk ulusu hakkındaki bilgilere bizanslı tarihçilerin güncelerinden ulaşılmıştır. moğollardan geldiklerine inanılan avarlar, tarihte istanbul'u kuşatan ilk türk topluluğudur.
etnik kimlikleri konusunda tam olarak kesni bir bilgi olmayan millet.
moğol diyenler var, türk diyenler var.

macar tarihçi Ronatas'a göre bunlar bir türk kavmidir ve çeşitli türk kavimlerinin birleşmesi ile oluşmuştur. alman dilbilimcisi Haarmann'a ve türk tarih tezine göre de Avarlar kesin olarak türk'tür.

ayrıca avarların çinlilerin juan juan dediği millet ile aynı olup olmadığı kesin değildir. yani kesin avarlar = juan juan'lar diyemiyoruz.
istanbulu ilk kez kuşatan türk devleti.
çinliler tarafından juan juan'lar olarak tanımlanan hun-türk soylu turani halk...

orta asya'da kurdukları avar hanlığı'na göktürkler(köktürkler) tarafından son verien avarlar'ın büyük bir kısmı volga nehrinin batısına geçerek burada avrupa hun'larından geriye kalan gök oğuzlar, macarlar, bulgarlar ve peçenekler ile birleşerek doğu avrupa'yı uzun yıllar etkisi altına almışlar, bizans'ı vergiye bağlayıp, istanbul'u iki kez kuşatmışlardır...

görsel

doğu avrupa'daki turani toplulukları bir bayrak altında birleştiren avarlar, 567 yılında Macar ovasına gelerek, bu bölgede yaşayan güçlü Germen kavimlerinden Gepidleri dağıtmış, Lombardlar'ı da italya'ya göçe mecbur etmişlerdir. Böylece Avarlar, Macar ovasına tek başlarına hâkim olmakla kalmayıp avrupa'nın etnik yapısının belirginleşmesinde en önemli rollerden birini oynamışlardır.
(bkz: avrupa hun imparatorluğu)
görsel

avarlar'ın kökeni hakkında en önemli bilgileri bizans'lı ve çin'li tarihçilerden elde edebiliyoruz.
bizans tarihçileri avarlar'ı yüzyıllarca önce karadeniz'in kuzeyinde güçlü bir hükümdarlık kuran iskitler'in devamı olduğunu belirtmektedir ki, eski yunanlıların at-insan olarak adlandırdığı iskitler'den öykünülen yarı at yarı insan mitolojik yaratık "centaur" betimlemesi, bir türk boyu olan avarlar'ın kurdukları devletin bayrağında açıkça yer almaktadır.
görsel
Bizans tarihçisi Simokattes, Avarlar hakkında "Hakikî Avar" ve "Sahte Avar" diye bir ayırım yapmıştır. Bu kayıt üzerindeki incelemelerde varılan sonuçlara göre, Sahte Avar denilen topluluk, aslında, Batı Türkistan-Kuzey Kafkasya arası ve Don-itil (Volga) nehirleri dolaylarındaki Ogur boylarına komşu olarak yaşayan ve Bizans kaynaklarında "Avar" adı ile anılan varkhonlar'dır ki, Göktürkler, Hunlar gibi Y'li Türk lehçesi konuşan bu iki Türk grubu, önce 350 yılını takiben, bağlı oldukları Juan Juan idaresini terk edip, batıya yönelerek, Türkistan-Afganistan-Kuzey Hindistan'da Ak Hun (Eftalit) Devleti'nin kuruluşuna katılan, sonra da, Juan-Juanların 458-459 yılında Tabgaç orduları karşısındaki yenilgileri üzerine, yine Moğolistan'daki yabancı hakimiyetinden koparak, Hazar-Aral kuzeyi sahasına gelen War (Var) ve Hun adlı Türk kabileler birliği idiler ve yaptıkları işe uygun olarak, batıda topluca Apar (Abar, Avar) diye anılmışlardır.
yani, Avrupa Avar hakanlığı'nın kurucularını ve hakim zümresini, Asya içlerinden gelen ve güney Rusya düzlüklerinde karşılaştıkları Ogur boyları ile birlikte, aralarında, Göktürklerin siyasî genişlemesi dolayısıyla baskı altında kalarak batıya çekilen bazı Moğol ve Alan gibi yabancı unsurların da bulunduğu kalabalık Türk kütleleri teşkil ediyordu.

tıpkı iskitler'de olduğu gibi bazı batılı kaynaklar avarlar'ı da irani bir kavim olarak tanımlayarak, onları hint-avrupa dil ailesine dahil etmek sureti ile kendilerine kimlik/alt kültür arayışına dayanak sağlamak istemekte iken, yine tıpkı iskitler'de olduğu üzre büyük bir tarihi yanılgıya düşmektedirler.
(bkz: iskitler/@protest sanayici)

Avar imparatorluğu nüfuz sahasına giren bölgelerde (Macaristan, Arnavutluk, Hırvatistan, Çekoslovakya, Avusturya, güney Almanya), 1970'lere kadar yapılan, "Avar çağı" ile ilgili arkeolojik kazılarda çıkarılan insan iskeletlerinde Germen, islav, iranlı, Fin-Ugor gibi türlü tipler arasında Türk tipinin de (brakisefal) dikkati çekecek ölçüde olduğu, hatta bazı buluntu yerlerinde, asli Türk soyunu temsil eden "Andronovo tipi"ne bile yüzde 10-15 gibi, oldukça yüksek bir nispette rastlandığı tespit edilmiştir.
görsel
yine, Arnavutluk'taki Prostovats altın hazinesi, Avar'lara ait olduğu gibi, arkeolojik araştırmalar, Avar Türk sanatının, Germen ve islav sanatları üzerindeki tesirini ortaya koymuştur.
Orta Macaristan'ın Nagy Szent Miklos mevkiinde 1799'da ele geçmiş olup, hangi Türk kavmine ait bulunduğu hala münakaşa edilen, üzerleri Türkçe yazı kitabeli 23 parça altın kaptan müteşekkil ünlü hazinenin, Avar çağından kaldığı ileri sürülmekte olup, avrupa'daki avar-türk varlığının en önemli delillerinden biridir.

avarlar'ın varlığı ile ilgili belgelere osmanlı arşivlerinde de rastlamak mümkün.
osmanlı'nın balkanlar'ı fethinden sonra bölgede türkçe'nin değişik bir lehçesini konuşan topluluklardan(özellikle hırvatistan) söz edilmekte olup, bunların slav toplumu içinde asimile olmuş avar türkleri olabileceği kuvvetle muhtemeldir.

avarlar'ın avrupa'ya değil de kafkaslar'a yönelen kolu ise bugün hala varlıklarını idame ettirmektedirler, kafkasya avarları'na yapılan dna testleri ve araştırmalar neticesinde avarlar'ın irani bir kavim olmadığı net bir şekilde belgelenmiş, avarlar'ın dağıstan türkleri ile akrabalığı hususunda önemli bulgulara rastlanılmıştır...
bugün kafkasya'da yaşayan avarlar dağıstan cumhuriyeti'nin populasyonunu teşkil eden en önemli unsurdur. bugün dağıstan'da 1.000.000, rusya'da 1.000.000 eski sovyet cumhuriyetleri'nde 500.000, türkiye ve ortadoğu'da toplam 300.000 olmak üzre 3.000.000 civarında kafkasya avar'ı varlığını sürdürmekte, dilllerini ve kültürlerini korumaktadır.

bugün tarihe tarafsız yaklaşan ve tarih bilimine inanan tüm araştırmacılar şunu çok iyi bilirler ki avarlar'da, onların ataları olan iskitler'de öz be öz türk oğlu türktür...

http://tarihturklerdebasl...s.com/2011/11/13/avarlar/
(bkz: bayan kağan)
(bkz: avar imparatorluğu)
istanbul'u kuşatan ilk türk devletidir.
Macaristan’da devlet kuran bir Türk ulusu. Büyük Hun imparatorluğu’ndan sonra Orta Asya’da, Avar imparatorluğu kuruldu (M.S. III. yy.). Kore Yarıma- dası’na kadar yayılan bu devlet önce Çinlilere yenildi (458), sonra Gök- türkler tarafından yıkıldı (522). Bu yenilgiden sonra, Avarlarm büyük bir bölümü batıya göç etti. Bir süre Volga dolaylarında ve Güney Rusya’da yaşadıktan sonra, Macaristan merkez olmak üzere Tuna yöresine yerleştiler ve yine büyük bir im-paratorluk kurdular. 573-882 yılları arasında toprak anlaşmazlığı yüzünden Bizans ile birkaç kere savaştılar, bu savaşların çoğu yenilgiyle sonuçlandı. Böylece Avarlar zayıf düştüler, sonunda Şarlman (Büyük Kari) Avar imparatorluğu’nu ortadan kaldırdı, Avar kavmi islavlara karışarak eridi.

Kaynak: http://www.yeniansikloped...om/avarlar/#ixzz2OPXZ92xB
Göktürk baskısıyla batıya göçtüler.
Orta avrupada devlet kurdular.
istanbulu kuşattilar ruslara devlet teskilatini öğrettiler.
frank saldırılarıyla yıkıldılar. Balkanlarda yerli topluluklarla karşılaşarak benliklerini kaybettiler.
kağan terimini ilk kullanan türk boyudur. avar değil apar'dır. çinliler aparlar'a juan-juan yani yerlerde dolaşan küçük böcek demişlerdir.

1. göktürk kağanı Bumin aparlar'ın götünü kurtardıktan sonra kızı ile evlenmek istemiştir. fakat aparlar "siz bizim alçak demircilerimizsiniz ne haddinize" demiş ve bumin kağan ile savaşa tutuşmuşlardır. yenilince batıya göç etmiş ve medeniyetleri avrupalılara ışık olmuştur.

bizanslı tarihçiler "ruslar ormanlarından çıkmaya korkan bir kabile iken avarların bunları teşkilatlandırmasından sonra dünya'ya açılmışlardır" demiştir. *
sahiden askeri, siyasi olarak ruslar tamamen avarları örnek alarak bir millet olabilmiştir.

ardından istanbul'u kuşatmış fakat sasani gemileri gelemediği için kuşatma tamamlanamamıştır. sonra bizans ile savaşmış onları yenmiş ve üstünlüklerini kabul ettirerek balkanlarda yaşamışlardır.

yakın bir arkadaşım vardır avar türkü.

not: dilleri ile slav dilleri arasında bir bağlantı yoktur. biraz varsa bile ruslarla olan etkileşiminden kaynaklanmaktadır. kökene bağlamak aptallıktır.

Çok sonradan gelen düzeltme: aparlar\ avarlar ile Juan juanlar farklı boylar. Kesinlikle aynı degil.
kağan sözcüğünü ilk kullanan türk boyudur.
Gotlar ile birleşip ispanyanın Katalan adı verilen yerel etnik grubunu kavimler göçü sonrası teşkil etmiş proto-Türk topluluktur.
gelip geçerken de istanbulu kuşatmışlardır ayak üstü.
Gündemdeki Haberler
güncel Önemli Başlıklar