1. 1.
  yeniçeri ocağına mensup asker. (bkz: janissary)
  2 ... disco inferno
 2. 2.
  ganimetle beslenen paralı asker...
  1 -2 ... sıçtırtma lamasına
 3. 3.
  türk adetlerine göre, bir türk devletinin askeri kısmında muhakkak türk nüfus görev alırdı.

  osmanlı döneminde alınan topraklardaki çok uluslu nüfustan faydalanmak adına, ve gavurları birbirine kırdırma amacıyla rum-sırp vs. oğlanları küçükten alınıp yetiştirilmeye başlandı. bu askerlere yeni asker "yeniçeri" adı verildi.

  tabii bu türk devleti için sonun başlangıcı oldu : yeniçeriler defalarca isyan çıkardılar, padişah boğazladılar, istanbul dahil pek çok şehri şehri defalarca yağma ettiler. binlerce yıllık tarihimizde olmayan "asker ayaklanması" kavramını oluşturdular.

  bu şer yuvasının kaldırılması olayına da "vakayı hayriye" denmektedir.
  8 -1 ... schih wei
 4. 4.
  sürekli isyan çıkaran padişahın ulemaya bağladığı ordudur. zamanında pek çok ülke tırsmıştır bizim yeniçerilerimizden ancak gel zaman git zaman yeniçeriler de siyasete girmiştir. hatta tahttan padişah* indirip padişah çıkartmışlardır.
  2 ... baadir
 5. 5.
  osmanlı devletince ocağının kurulduğu 14. yy.'dan ortadan kaldırıldığı 19 yy.'ın ilk çeyreğine kadar yaklaşık 500 yıl ordunun gözbebeği sayılan yaya askeri sınıf.
  1 ... vernon sullivan
 6. 6.
  şarap içerken aşağıdaki cümleleri çok sık kullanan zümre mensuplarıdır.

  -aşk olsun !
  --nur olsun !
  1 ... balyancho
 7. 7.
  sanıldığı gibi osmanlı nın başarılarında başrol alan sınıf değildir.yeniçeriler kapıkulu olarak genellikle balkanlardaki gayrimüslümlerden devşirilen işleri her daim askerlik olan osmanlı piyade sınıfıdır.en kalabalık zamanları olan kanuni döneminde dahi sayıları 12000 i geçmemiştir.barış zamanında ise istanbul da ve şehirlerde kalelerde ikamet etmekte padişahı ve şehirlerin güvenliğini sağlamaktaydılar.osmanlı nın başarısındaki asıl sır tımar sistemi olarak anılan toprak sistemi ve onun sağladığı askeri güçtür.tımarlı sipahiler: savaşlarda yararlılık gösteren kişilere verilen toprak karşılığı bu kişilerin yetiştirmek zorunda olduğu ve savaş zamanı orduya katılmak zorunda olan, barışta ise toprağın işlenmesi sorumluluğuna sahip osmanlı tebasıydı.devlet böylece toprağın işlenmesi ve vergisi karşılığında bedavadan orduya sahip oluyordu.300bin kişilik bir orduda10 15 bin yeniçeri herhalde oransal olarak pek önemli değildi.peki nedir yeniçerileri devletin çöküşünde etkin kılan?toprak sistemi bozulunca gerekli askeri gücü toplayamayan osmanlı ,yeniçeri seçmekteki özenini yitirmiştir.başıbozuklar yeniçeri olabilmekte,yeniçerilik babadan oğula geçen bir hal almaktadır.barış zamanında da dağılmayan bu ordu,padişahı koruyacağı yerde istediğini yaptıran baskı unsuru olmaya başlamıştır.istedikleri yapılmadığında paşaların kelleleri gitmiştir.hatta padişahları komplolarla değiştirmeye başlamıştır.bunları lağvetmek ilk genç osman ın aklına gelmiştir.plan şudur:gizlice mısır a gidecek ve mısır ve anadolu dan toplayacağı askerlerle yeni bir ordu oluşturup, anadolu yu kat edip istanbul a ulaşacak ve yeniçerileri ortadan kaldıracaktır.yeniçeriler bu planı öğrenince genç osman boğdurularak öldürülmüştür.çeşitli denemelerden sonra bu ocağı kaldırmak 2.mahmut a nasip olmuştur.top atışına tutulan kışlalar halkın desteği ile ele geçirilmiş,ölen yeniçeriler arasında çok sayıda sünnetsiz ve boynunda haç olana rastlanması ise yıllarca halkın da kanını emen türlü zorbalıkla halkı sindiren yeniçerilere öfkeyi daha da arttırmıştır.
  3 ... balsikeste baysungur
 8. 8.
  ilk başlarda savaş esirlerinden kurulan, daha sonra ülkedeki gayr-i müslim tebaa'dan devşirilen askerlerden ,en sonunda da türk askerlerden oluşan osmanlıdaki bir askeri sınıftır.. kendi içinde birçok merhale geçirmiştir.zannedildiği gibi her zaman devşirmelerden oluşmuyordu!..
  birçokları tarihimizin bu cefakâr askerlerini lanetle anmaktadır. fakat çok yanılmaktadırlar hemde çok.. niye bir asker "adalet isterüz" gerekçesiyle idareye başkaldırdı diye lanetlensinki.. hem yavuz sultan selim han'ı tahta geçirirken övüyoruzda, gencecik bir çocuğu tahtan indirince niye sövüyoruz... maksad aynı değil mi -devlete hizmet-!.. ayrıca yeniçeriler kendi istekleriyle değişmemişlerdir ki o devirdeki ortak aklın kararıyle değişmişlerdir..ve bu değişim bir bozulma olarak adlandırılamaz. her toplum az çok değişir!..(ki biz türkler çok fazla değişiriz)

  hem ,bir asker olarak yeniçerileri lanetleyenler, türkiye cumhuriyetinde ihtilâller yapıp idareye başkaldıran askerleri de lanetlemelidirler... selim akıl bunu gerektirir!..

  yeniçerileri, tarihimizin cefakâr ve vefakâr askerlerini rahmetle anıyorum... allah mekânlarını cennet eylesin!..
  1 ... sus konusma
 9. 9.
  (bkz: mehter marsi)
  2 ... diyonsos
 10. 10.
  Osmanlı Devleti, Rumeli tarafında genişlemeye başlayınca, daimî bir orduya ihtiyaç duyuldu. Savaşta esir alınan askerî şartlara uygun Hıristiyan çocukları, islâm terbiyesiyle yetiştirilerek yeni bir askerî sınıf meydana getirildi. Bu uygulamayı ilk olarak Orhan Gazi'nin oğlu Şehzade Süleyman Paşa'nın başlattığı rivayet edilmektedir. Bu askerî sınıf, yeniçeri ocağının kurulmasına kadar, Osmanlı Devletinin tek ve muntazam ordusu olarak kaldı.
  Orhan Beyin vefatından sonra yerine geçen Sultan Birinci Murad Han, Çandarlı Kara Halili; yeniçeri ve acemi ocaklarını kurmakla vazifelendirdi. Molla Rüstem Karamânî ile birlikte bu işi başarıyla yürüten Çandarlı Kara Halil, devlet hazinesi ve devletin malî teşkilatını da kurup çeşitli düzenlemeler yaptı. Yeniçeri ocağına asker yetiştirecek ilk acemi ocağı, Geliboluda kuruldu. islâm hukukunda, harpte elde edilen esir ve ganimetlerin beşte birinin beytülmâle ait olması hükmüne dayanılarak Pençik Kanunu çıkarıldı. Bu kanunla, savaşlarda elde edilen her beş esirden biri devlet hesabına ve asker ihtiyacına göre acemi oğlanı olarak alındı. Daha sonra Devşirme Kanunu çıkarılarak, pençik oğlanından başka, devşirme ismiyle, Rumeli tarafındaki Osmanlı tebaası olan Hıristiyanların çocuklarından da acemi oğlanı alınması kararlaştırıldı. Sonraki yıllarda bu kanun Anadoludaki Hıristiyan tebaaya da uygulandı. Tespit edilen esaslara göre acemi oğlanları yetiştirildi. Muhtelif hizmetlerde bulunan acemilerin yeniçeri ocağına kayıt ve kabullerine çıkma veya kapıya çıkma adı verilirdi. Bunların kapıya çıkmaları umumiyetle sekiz yılda bir yapılırdı. Bu müddeti dolan acemi oğlanlarının isimleri, istanbul ağası tarafından düzenlenen defterlere kaydedilir ve yeniçeri ağasına sunulurdu.
  196 ortadan ibaret olan bu askeri sınıfın teşekkülü dönemin teşkilatçılık anlayışınada iyi bir ışık tutmaktadır.Her ortanın çorbacı denilen bir kumandanı, odabaşı denilen bir kumandan muavini, Vekilharç unvanlı bir idare memuru ve bayraktarı vardı. Ortanın en kıdemlisine başeski, aşçıbaşısına usta, aşçı muavinine başkarakollukçu denilirdi.Örneklendirecek olursak;
  101. orta imamlar ve din adamlarının yoğun olduğu bölüktürki bunlar savaşta askerle birlikte katılı ve imamlık görevlerini yürütürlerdi.
  96. orta padişaha av esnasında eşlik eder ve av köpeklerinin bakımı ile ilgilenirdi.
  57. 59. 67. ortalar istanbulda zabıta memurluğu görevini üstlenmişlerdir.

  Yeniçeriler, başlarına börk denilen beyaz keçeden bir külah giyerlerdi. Bunun arkasında ise yatırtma denilen ve omuza kadar inen bir parça yer almaktaydı. Yeniçeriler börklerini eğri, subayları düz giyerlerdi.

  Ayakkabıları şehirde ökçesiz yemeni, seferde yandan kopcalı bir çeşit çizmeydi. Zabitler (subaylar) sarı, neferler kırmızı sahtiyandan ayakkabı giyerlerdi. Ocak zabitleri her türlü tören ve ordu alaylarında özel üniforma kullanırlardı.
  Hacı bektaşi velinin duasını alan bu asker sınıfı bektaşi tarikatı ile içli dışlı olup yine rivayet odurki kurulduklarında piri hacı bektaşi velinin bu askerlere çorba pişirdiği ve kazanında bu açıdan çok değerli olduğudur.Yani genel tyarih kitaplarında okuduğumuz kazan kaldırma tabiri yeniçerinin yemeğini pişirdiği kazanın et meydanına çıkarılmasından ibarettir.
  Her ortanın kendine göre işaretleri olup bu sancaklar savaşlarda yada isyanlarda dikilirdi.
  Kaldıkları yer eskiodalar yada yeni odalar kışlaları olup bu yeniodalar ortasında orta cami denilen mescitte toplanılır ve isyan bayrağı bu camiden kaldırılırdı.
  Genel olarfak yeniçeri askeri teşkilatnın yaptığı isyanlar ve bu isyanların sonuçları yalancı tarih utansın dedirtecek boyuttadır.Ulemanın 2.mahmuta destek vermesinin nedeni
  padişahın atmeydanına sancağı şerifi çıkartmış olmasıdır.Bu tepki ulemada istediği etkiyi bıraktığı gibi yeniçeriler dahi saray önünden bu durum karşısında odalarına çekilmiş ve orda telef olmuşlardır.
  2 ... ruhadam