1. 1.
  cesitleri, yahut yorumlari ve algilanislari icin
  (bkz: vahidiyet), (bkz: ehadiyet)
  (bkz: vahdet-i suhud), (bkz: vahdet-ul vucud)
  (bkz: sudur nazariyesi), (bkz: zuhur nazariyesi)
  bunlar da ileride incelemek istedigim basliklardir.
  ayrica tevhid, islam dininin temel prensibidir.
  1 -1 ... child
 2. 2.
  Tapu Mevzuatında "Birleştirme" işlemi.

  a) Tanım ve Açıklama

  Birleştirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır (TST.75).

  b) istenen Belgeler

  1) Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,

  2) Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) birleştirme dosyası, (TKGM Gn. 1993/6 eki yönerge)

  3) Tescil bildirimi ve kontrol raporu,

  4) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

  5 ) işlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

  c) Tescil istem Belgesinin Yazım Örneği

  Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz mallardan Çukuranbar Mahallesi 26113 ada 9 numaralı parselin tamamı Emel DEMiRHAN adına, 10 numaralı parsel ise ½'şer hisselerle Hilal CAN ve Ali HAZAL adına kayıtlı iken; ibraz ettiğimiz Çankaya Kadastro Müdürlüğünün 19/12/1999 gün 2186 sayılı yazısına ek değişiklik beyannamesi ve belediye encümen kararına göre bu parsellerin tevhit edilerek, 26113 ada 15 parsel numarası altında ve 3.000 m2 arsa olarak 8/30 payının Emel DEMiRHAN , 11/30'er paylarınında Hilal CAN ve Ali HAZAL ait olacak şekilde tapuya tescilini talep ile 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz.

  d) Tapuya Tescil Örneği

  Kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenen tescil bildirimleri, tapu sicil müdürlüğüne gönderildikten sonra; tapu sicil müdürlüğü tarafından tescil işlemi yapılır. Birleştirilen parsellere ait kütük sayfaları kapatılır (TST.77). Bunun için "Sayfa No" sütunu sol üst köşeden sağa çapraz, "Mülkiyet" sütunundaki maliklerden sonra gelen ilk boş satır da yatay olmak üzere kırmızı mürekkepli kalemle ve çift çizgi ile çizilir. Beyanlar sütununda kapatılma nedeni yine kırmızı mürekkepli kalemle açıklanarak, işlemle ilgili tarih ve yevmiye numarası yazılır.

  Örnek: işbu sayfa birleştirme nedeniyle kapatılmıştır. Tarih-Yevmiye

  Bundan sonra yeni oluşan parselin tesciline geçilir. Birleştirme sonucu oluşan parsel, kadastro müdürlüğünce verilen ada ve parsel numarası altında, bulunduğu mahalle veya köye ait son kütüğün boş olan ilk sayfasına tescil edilerek, kapatılan eski sayfalar ile yeni sayfa arasında irtibat kurulur. Ayrıca eski sayfalarda bulunan terkin edilmemiş kayıtlar yeni sayfaya aktarılır (TST.66-74). Yeni parselin edinme sebebi sütununa "Birleştirme" veya "Tevhid" yazılır.

  Örnek:

  Emel DEMiRHAN: Süleyman kızı 8/30 Birleştirme Tarih - Yevmiye
  Hilal CAN: Mustafa kızı 11/30 Birleştirme Tarih -Yevmiye
  Ali HAZAL: Turgut oğlu 11/30 Birleştirme Tarih- Yevmiye

  e) Tapu Senedinin Yazım Örneği

  Taşınmaz mallardan Çukuranbar Mahallesi 26113 ada 9 numaralı parselin tamamı Emel DEMiRHAN adına, 10 numaralı parsel ise ½'şer hisselerle Hilal CAN ve Ali HAZAL adına kayıtlı iken; ibraz edilen Çankaya Kadastro Müdürlüğünün 19/12/1999 gün 2186 sayılı yazısına ek değişiklik beyannamesi ve belediye encümen kararına göre bu parsellerin tevhit işleminden tescil edildi.

  Tapu senedinin ilgili sütununa geldi sayfaları yazılır.

  f) işlemin Mali Yönü

  Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 6.a pozisyonuna uyarınca, birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden, ayrı ayrı Binde 9 oranında harç tahsil edilir. Birleştirme harcı birleştirilecek parsellerin işlemden önceki değerleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanır.

  Döner Sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre her yevmiye numarası için bir adet döner sermaye ücreti alınır.

  kaynak:http://www.tkgm.gov.tr
  1 -1 ... expert16
 3. 3.
  türk dil kurumu online sözlüğüne göre, yazılışı 'tevhit' olan sözcüktür ve çeşitli anlamlara gelmektedir:

  1. Allah'ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma.
  2. din b. (***) Tek tanrıcılık.
  3. edebiyat Divan edebiyatında Allah'ı övmek için yazılan manzume.
  4. eskimiş Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme.
  ... bilgistan
 4. 4.
  (bkz: vahdette kesret kesrette vahdet)*
  ... kara hilal
 5. 5.
  Tevhid, alemde var olan herşeyi yoktan yaratan, onlara düzen veren, yada tanzim eden bir gücün varlığına inanmak, O'nu akıl ve düşünce yoluyla bulabilmek demektir. islami anlayışta, kainatı tanzim eden düzenleyen, planlayan, sistematize eden, adına ALLAH dediğimiz yaratıcıya inanmak birinci temel esas olarak kabul edilir.

  Bu aynı zamanda genel anlamda insanın varoluşunun ilk aşamalarından itibaren mutlak anlamda çözmesi gereken temel çelişkidir. Ve bu çelişkiyi çözülmesi gereken diğer çelişkiler izler. Ancak kişi yada her insan ilk olarak bu temel çelişkisini çözmek yani kainatı yaratan bir gücün varolup olmadığı, sorununa kendi aklıyla cevap vermek zorundadır. Bu temel sorun çözümlendiğinde kişi çözümünün bu noktasından hareketle, bunu izleyen diğer sorunların çözümüne girişmelidir. Bu sorun çözümlenmeden, yada yanlış tercih yapılması durumunda, kişinin diğer tüm çözümlemeleri temelde yanlış bir zemin üzerine oturacağından kişi hayatın anlamını, insanın hedefini keşfetme konusunda açmazlara düşecektir ki, buda hayattan alacağı tadı almasına engel olacaktır.

  Daha kötüsü insan varlık serüveninin diğer aşamalarında da, yani berzah, mahşer, ve ahiret aşamalarında da sıkıntılarla karşılaşacaktır... alıntıdır
  1 ... fatal
 6. 6.
  bir kaside türüdür. allah'ın varlığını ve birliğini konu edinen kasidelere denir.
  1 ... unique270
 7. 7.
  (bkz: la ilahe illallah)
  2 ... the gadani alirim man
 8. 8.
  allah'ın(cc)bir olduğuna ve ondan başka ilah olmadığını kabullenmek tasdiklemek.
  ... smurfs
 9. 9.
  Sabahat Akkirazın kaygusuz albumunde seslendirdigi, insanı ucuran harika turkunun adıdır..Dinlemek icin ;

  http://www.youtube.com./w...dEGg8&feature=related

  Sozleri ;

  http://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=823
  2 ... divit
 10. 10.
  bir ziya gökalp şiiridir:

  tanrımız tek bir ilah
  yok bize başka felah
  ikiye tapmak günah
  la ilahe illallah

  yurtta bir kaç can olmaz
  birden çok vicdan olmaz
  ortaklı canan olmaz
  la ilahe illallah

  kalkar ruhlar bir yerde
  olunca kıldan perde
  bir göz doğar içerde
  la ilahe illallah

  bir göz ki yezdan olur
  millet o vatan olur
  örf icma kuran olur
  la ilahe illallah

  türkçe yazılan en güzel tevhidlerden birisidir aynı zamanda.
  ... nevai