1. 1.
  doğrusu tekamül etmek olandır.
  1 -2 ... reun 7
  #1019411 :)
 2. 2.
  Tekâmül, sözlük anlamı "olgunlaşma", "gelişim" ve "evrim" olan bir terimdir. islam dini başta olmak üzere, çeşitli ezoterik öğretilerde, mistik ve Sufi grupların inançlarında tekâmül daha ruhani bir anlamda kullanılmaktadır. Bu açıdan, bir dini terim olarak tekâmül çoğunlukla ruhun belirli evrelerde yükselmesi, gelişmesini tanımlar.

  Tekamül sözcük anlamıyla gelişme, olgunlaşma, evrim anlamına gelmekte olup, farklı alanlarda farklı ve özelleşmiş anlamlarda kullanılan bir terimdir.Maneviyatı ilgilendiren alanlarda biyolojik evrim ya da maddi evrim anlamında kullanılmaz. Deneysel spiritüalizmin temel ilkelerinden biri olan tekamül ya da ruhsal tekamül, bu alanda ruhsal gelişim anlamında kullanılmaktadır. Kısaca ruhların madde evrenindeki görgü ve deneyimini arttırması olarak tanımlanır. Spiritüalist görüşe göre reenkarnasyonlar sırasındaki deneyimler sonucunda edinilen tekamül sürecinde zaman zaman duraklamalar olabilse de gerilemek sözkonusu olamaz.

  Dünya gezegenini bir tür okul olarak gören Neo-spiritüalist görüşe, insan ruhunun dünya okulundan mezun olabilmesinde, edinmesi gereken en önemli nitelikler, esas olarak sevgi, şefkat, merhamet, fedakarlık gibi ruhsal yeteneklerini geliştirmiş olmak, vicdan kanalını tam anlamıyla açmış olmak, diğerkam olmak (kendisi kadar başkalarını da düşünmek), kısaca kendisine ve diğer canlılara karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirmeyi öğrenmektir. Ruhsal tekamül her alandaki ruhsal gelişimi içeren bir kavram olmakla birlikte, ruhsal tekamülün pek ileri olduğu söylenemeyecek bu gezegendeki ve bu devredeki asıl anlamı budur. Kişinin alt etmesi gereken en önemli iki düşmanı bencillik ve onu da kapsayan nefsaniyettir. Bu mücadelesinde en önemli silahları ya da yardımcıları özeleştiri (nefis denetlemesi)yapması, kendisine karşı dürüst olması ve vicdanının sesine her zaman kulak vermesidir.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Tek%C3%A2m%C3%BCl
  4 ... mulayim
  #1300692 :)
 3. 3.
  http://www.tekamul.net
  1 ... meister writer
  #2125457 :)
 4. 4.
  tekamül adım adım gerçekleşir. ruh varlığı tekrar tekrar doğuşlarla maddi evrenlerdeki bilgi ve deneyimini artırarak yavaş yavaş sonsuz tekamül yolculuğunu sürdürür. ve varlık öyle bir tekamül seviyesine ulaşır ki, artık bedende doğmak mecburiyetinden kurtulur. tekamülün bir amacı da, ruhların, tanrısal düzeni, doğada kendi imkanları oranında yürütebilecek bir düzeye ve etkinliğe ulaşmalarını sağlamaktır. bu sebeple ruhlar, madde kanunlarını öğrenmek ve onları uygulamak zorundadırlar.
  2 ... ceasar
  #6437854 :)
 5. 5.
  Tekamül, Arapça "Kamil" kökünden türemiş bir kelime olup, ilerleme, gelişme, olgunlaşma demektir. Tekamülün şimdi Türkçede kullanılan karşılığı evrimdir. Mevcut kurumun veya herhangi bir varlığın ideale, daha iyiye doğru gelişmesini ifade edilmektedir. Ancak burada inkılâpta olduğu gibi hızlı bir hareketlilik söz konusu değildir. Aksine tekamülde olaylar çok yavaş, aşama aşama uzun bir süreç içinde ve dış etkenlere bağlı olmaksızın gerçekleşir. ilerleme ve gelişme zamana ve koşullara bırakılır.
  1 ... tanzamanitanyeri
  #13938642 :)
 6. 6.
  ruhun olgunlaşıp aşama kaydetmesi durumudur.
  ... prot
  #13938691 :)
 7. 7.
  varlıkların şuurlanması ve bilgilenmesidir.
  1 ... duygusalwampir
  #13938850 :)
 8. 8.
  Evrim manasına gelen kelime.
  -1 ... strategy
  #26620490 :)
 9. 9.
  tekamül her şeyden önce farkındalıktır. sorgulamayla gelişir. tanrıdan parçalar halinde kopup bedenlere üflenen ruhların kaynağa - tanrıya- geri dönüş sürecidir. insanlığın uzun dünya yolculuğunda en aşağı seviyeden başlayarak çok uzun zaman diliminde bilinçlenmesi ve doğuştan üzerinde yüklü olan ego,bencillik gibi kötü dürtüleri yenip tek özü olan sevgiye dönmesidir. tabi kozmik plandan kopup dünyaya bırakılan ruhlar doğal olarak başlangıçta korku ve yaşama güdüsüyle dolu olacağı için bu epey zor ve uzun bir süreçtir. bu durum kuranda meleklerin tanrıya insan gibi bozgunculuk yapacak bir varlığı neden yarattığına dair siteminden sonra tanrının "ben sizin bilmediklerinizi bilirim." demesiyle açıklanır, ki burada bilinen durum insanların birbirlerini boğazlayan canilerden uzun binyıllar içinde bazen de çeşitli kozmik müdahalelerle bilinçlenip melekler seviyesine çıkacağıdır.

  bütün semavi ve semavi olmayan dinler, fikirler, düşünce akımları ve hatta ateizm ve materyalizm gibi görüşler dahi insanın fikirsel zekasını ve sorgulamasını arttıracağı için tekamül yolunda gereklidir. birey, pek çok yeniden bedenlenişte bilincinin gerektiği dersleri en yüksek verimle alabilmek için farklı farklı coğrafyalarda, çevrelerde, farklı kültürler ve dinlerin egemen olduğu yerlerde doğar. aslında bu spesifik dünyasal konseptlerin hiçbirinin önemi yoktur, maksat kişinin manevi derslerini bulunduğu ortamda başına gelen olaylar aracılığıyla en yüksek verimle öğrenmesi ve sonuçta sevgi, şefkat, merhamet, fedakarlık gibi bedensiz yaşama geçebilmek - dünya okulundan mezun olabilmek- için gerekli olan nitelikleri öğrenmesidir.

  burada insana düşen en büyük sorumluluk en başta düşüncelerine hakim olması, nefsani negatif düşünce kalıplarından kurtulup- ki burada nefes ve meditasyonun önemi büyüktür- pozitif düşüncelerle hayatını her seferinde daha iyiye götürmeye çabalamasıdır. aynı şekilde elinden geldiğince başkalarına yardım etmesidir çünkü bütün canlılarını aynı kaynaktan geldiğini ve şekiller farklı olsa da aynı sevgi özüyle birbirine bağlı olduğunu bilmelidir. birine yaptığı kötülüğün eninde sonunda kendine yaptığını bilir. tekamül için bedensiz alemde düzenlemekle görevliler yanında insanlara da kendini geliştirmesi için ciddi sorumluluk düşmektedir. her şeyden önce düzenli nefesle düşüncelere hakimiyet, kendini ve başkalarını sevebilmek, bilinçsizliklere ve kötülüklere nefretle değil onları düzeltebilecek şefkatle yaklaşabilmek öncelikli yapılması gerekenlerdendir.
  1 ... mrigasira
  #29933368 :)
 10. 10.
  Tekamülün neticesinde tekabül edersin.
  Aksi israftır.
  ... kamen
  #29933439 :)