1. 1.
  Osmanlı sultanlarının onbirincisi ve islam halifelerinin yetmişaltıncısı.

  Saltanatı: 1566-1574
  Babası:Kanuni Sultan Süleyman - Annesi:Hürrem Haseki Sultan
  Doğumu: 28 Mayıs 1524 Vefatı: 15 Aralık 1574

  Şehzadeliğinde mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Devlet idaresini ve teşkilatını iyice öğrenmesi için Anadolu'nun çeşitli yerlerine vali olarak gönderildi. Bu müddet içinde tahsiline devamla bilgi ve kültürünü artırdı. Babası Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar'ın fethi sırasında vefat etmesi üzerine Kütahya'dan istanbul'a gelerek 30 Eylül 1566'da tahta çıktı.

  Osmanlı Devleti'ndeki saltanat değişikliğinden istifade etmek isteyen devletler sulh yapabilmek için elçilerini istanbul'a gönderiyorlardı. Selim Han uzun görüşmelerden sonra Avusturya ile sekiz yıllığına antlaşma imzaladı (17 Şubat 1567). Buna göre, Kanuni'nin Zigetvar seferinde zaptettiği yerler Osmanlı Devleti'ne kalacak ve Avusturya imparatoru her sene Osmanlı Devleti'ne 30000 Macar altını vergi verecekti. iran ile yapılan bir antlaşma ile de Amasya sulhü yenilendi.

  Bu sırada Yemen'de büyük bir isyan çıkmış ve Zeydi imamlarından Topal Mutahhar, Aden, San'a ve çevresini ele geçirmişti. 1568'de Yemen'e serdar olarak gönderilen Sinan Paşa, Süveyş Donanması kumandanı Kurdoğlu Hızır Reis'in desteğiyle isyanı kısa sürede bastırdı. Mutahhar'ın eline geçmiş olan bütün yerler alındı.

  Osmanlı Devleti, Suriye ve Mısır'ı alıp, Kuzey Afrika'nın en mamur kısmına sahip olduktan sonra yol üzerinde bulunan ve korsan gemilerinin barınağı durumuna gelen Kıbrıs adasının alınması bir zaruret halini almıştı. Bu itibarla II. Selim Han bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra Lala Mustafa Paşa'yı Kıbrıs Serdarlığına tayin etti. Lala Mustafa Paşa bütün Avrupa devletlerinin yardım etmelerine rağmen 1 Ağustos 1571'de Kıbrıs'ın fethini tamamladı. Ancak Osmanlı Donanması 7 Ekim 1571'de Haçlı donanmasına karşı giriştiği muharebeyi kaybetti. Savaşta gemilerinin büyük bölümünü kaybeden Osmanlılar, ertesi sene denize daha büyük bir donanma indirmeyi başardılar. Bu sebeple Avrupalılar başarılarının meyvelerini toplayamadılar.

  Osmanlıların 1569'da Don-Volga kanalını açmak üzere giriştikleri teşebbüslerden Rusların kışkırtmaları ve karşı koymaları üzerine bir netice elde edilememişti. Bu sebeple Selim Han, 1571 baharında Kırım Hanı'nı Ruslar üzerine akına memur etti. Devlet Giray Han, 120,000 kişilik ordusu ile Rus ordularını on binlerce zayiat verdirerek dağıttı ve Moskova'ya girdi. 150,000 esirle Kırım'a dönen Devlet Giray, bu zaferi üzerine Taht-alan lakabıyla anıldı.

  1574'te Boğdan voyvodasının isyani üzerine Osmanlı kuvvetleri ile birlikte hareket eden Kırım kuvvetleri kısa zamanda duruma hakim oldular. Tunus meselesi ile de ilgilenen Selim Han, Kıbrıs'ın fethi sırasında ispanyolların eline geçen kalenin fethine Kılıç Ali Paşa ile Koca Sinan Paşa'yı memur etti. ispanyolların yıllardır tahkim ederek, hiçbir suretle zaptedilmez diye öğündükleri Halk-ul-vaad, Osmanlı ordusuna ancak otuz üç gün mukavemet edebildi ve 24 Ağustos'ta zaptedildi. 13 Eylül'de ise Tunus tamamen Osmanlıların eline geçti.

  Selim Han, Tunus meselesinin hallinden sonra çok geçmeden 15 Aralık 1574'te rahatsızlanarak vefat etti. Mimar Sinan'a Ayasofya Camii avlusuna yaptırdığı türbeye defnedildi.

  II. Selim Han, uzuna yakın orta boylu, açık alınlı, ela gözlü ve sarışındı. Avcılık ve yay çekmeye son derece meraklı idi. Şehzadeliğinde savaşlara katılmakla birlikte padişahlık müddetince bizzat iştirak etmedi. Tecrübeli ve bilgili bir vezir olan Sokullu Mehmet Paşa'yı hükümet işlerinde serbest bırakmakla en isabetli kararı vermiş ve sekiz sene muvaffakiyetli bir devir geçirmiştir.

  Divan sahibi değerli bir şair olan Selim Han, aynı zamanda imarcı bir padişahtı. Kısa süren saltanat döneminde Türk ve dünya sanatının şaheseri sayılan Edirne Selimiye Camii'ni inşa ettirdi. Ayasofya Camii'ni tahkim ettirerek günümüze kadar gelmesini sağladı. Bunlardan başka, Mekke-i Mükerreme'nin su yollarının tamiri, Mescid-i Haram'ın mermer kubbeler ile tezyini, Lefkoşe Selimiye Camii ve Aziz Efendi tekkesi diğer hayratları arasındadır.
  4 ... feylule
 2. 2.
  mimar sinan'ın selimiye camii'ni meydana getirmesine sebep olan padişahtır. özellikle annesi hürrem sultan'dan kaynaklanan birçok tartışmanın odağındadır. babasının padişahlığı sırasında annesinin gazına gelerek diğer şehzadeleri öldürtmüş, en büyük şehzade konumuna gelmiştir. 42 yaşında tahta geçmiştir. saltanatı sırasında ülkeyi etkin biçimde sokullu mehmet paşa yönetmiştir. hiç sefere çıkmamıştır. inebahtı deniz savaşı'nda osmanlı donanması büyük yara almıştır.

  hamamda cariyelerle iş üzerindeyken kalp krizi geçirerek öldüğü söylenmektedir. ayrıca istanbul'da ölen ilk osmanlı padişahıdır.

  (bkz: hürrem sultan)
  3 -4 ... vernon sullivan
 3. 3.
  Sarı Selim olarak da bilinir.
  3 ... boardpirate
 4. 4.
  sari selim olarak ta bilinen osmanli padisahi.babasi ünlü kanunidir.kanuni nin kösem in gazina gelip devleti yönetmeye yetenekli oglunu bogdurtmasi ve diger oglu cihangir in kambur olmasi nedenile günlerini haremde cariye sayarak geciren,esrara ve alkola düskünlügü bilinen selim padisah olmustur.hükümdarlik yillari sokullu nun hakimiyeti altinda gecmistir.kendisi hamamda genc bir cariye yi kovalarken kayip basini kurnaya vurup ölmüstür.
  2 -5 ... mister no
 5. 5.
  zamanında vuku bulan önemli hadiselerden bazıları şunlardır:komşu devletlerle barış anlaşmaları yapıldı. endonezya'ya denizden sefere çıkıldı.hindistan ve civarındaki müslüman hükümdarlara istekleri üzerine yardımlarda bulunuldu.bir türk gölü haline gelen akdeniz'deki kıbrıs korsanları, devamlı devletin donanmasına ve ticaret gemilerine zarar verdiğinden kıbrıs'ın fethine karar verildi.lala mustafa paşa tarafından kıbrıs bir buçuk sene içinde tamamen fethedidi. kıbrıs'ın imdadına gelen haçlı donanması inebahtı'daki türk donanmasını yakınca, padişah üzüntüsünden günlerce uyuyamadı.çok kısa bir zaman sonra eski donanmadan kat kat üstün yeni bir donanma yapılıp yine akdeniz'e açıldı.bir sene içinde tam 158 gemi ile yeni donanma denize açılınca,venedikliler sanki galip değil de mağlub bir devletmişcesine bir anlaşma imzalamak mecburiyetinde kaldılar.ayasofya camii yeniden onarıldı.selimiye camii o devirde inşa edildi.kırım hanlığına,rusya seferine çıkma izni verildi ve rusya vergiye bağlandı.tunus eyaleti fethedildi ve bütün tunus,osmanlı topraklarına katıldı.
  ... stillborn
 6. 6.
  sarı selim olarakta bilinen ve bazı tarihçiler tarafından deli selim olarakta adlandırılan osmanlı padişahı.
  1 -1 ... cesyjames
 7. 7.
  yeniçeri ocağının bozulma alametleri ilk olarak bu padişah zamanında ortaya çıkmıştır. II.selim oğullarının sünnet düğünü için gelen çalgıcıları,palyaçoları vb. yeniçeri ocağına kaydettirmiştir.
  2 -1 ... istemihan
 8. 8.
  yeniçeriler arasında dangalak selim olarak bilinirmiş. türlü dalaverelerle kardeşleri şehzade mustafa ve kardeşi bayeziti öldürtmüş ve tahtta geçmiştir. dış görünüşü ve kişiliğiyle annesine çekmiştir. onun gibi sinsi ve içten pazarlıklıdır. şarapçıdır ve nefsine düşkündür. ne yazık ki osmanlının devletinin başına geçmiştir. ciddi şekilde yeteneksizdir. zamanında devlet işlerini sokullu idare etmiştir. çok iyi bi ahlak terbiyesi görmiş müdür bilinmez ama babası muhteşem süleyman devamlı olarak islamın yasaklarına uyması konusunda ikaz etmiştir.
  1 -1 ... melezmacir
 9. 9.
  (bkz: sarma selim) *
  ... boyleseyolmaz
 10. 10.
  solmaz kamuranın kiraze adlı eserinde belirttigi üzere, kendisi hamamda kimine göre bir kadının, kimine göre ise bir erkegin pesinden kosarken, ayagının kayması sonucu, mermere kafasını carparak vefat etmistir.
  1 ... el matador