1. 1.
  1858-1917 yılları arasında yaşamış fransız toplumbilimcisi.
  4 ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  Realiteyi ve toplumu olduğu gibi gören filozof-bilim adamı.

  Toplumu da herhangi bir yorum yapmadan sadece anlatmaktadır. Fert belirli bir toplum içinde doğar, yaşar ve ölür. Fakat daha önceden mevcut olan yönetici kurallar manzumesine göre hareket eder.

  Durkheim, sosyolojinin ayrı bir akademik bir disiplin olarak tanınmasını sağlamıştır. Böylelikle toplumun ve toplumsal konuların kendine has özellikleri ortaya çıkarılmış , bu konuların fert seviyesine indirilmesi önlenmiştir. Durkheim'ın en büyük etkisi sosyolojiye koyduğu şu prensiptir: Sosyal olaylar sadece diğer gurup seviyesindeki özellikler referans alınarak açıklanmıştır.

  Durkheim ayrıca sosyolojide sosyal istatistiklerin kullanılması bakımından da öncü olmuştur. Resmi kayıtlar ve sistematik müşahedeyle sosyal olgular bilirli bir tarzda sıralanabilmekte ve böylece bilimsel çıkarsamalar yapılabilmektedir.
  4 ... ferrole
 3. 3.
  bir hahamın oğlu olacak 1858'de epinal'de doğdu.ortaöğreniminden sonra ecole normale superieur'ün giriş sınavlarına hazırlanmak üzere,paris'teki louis le grand lisesi'ne girdi.bu okulda jean jaures ile dostluk kurdu.1882'de bordeaux üniversitesi'nde pedagoji ve sosyal bilimler profesörlüğüne getirildi.1902'den sonra sorbonne'da pedagoji kürsü başkanı oldu.1917'de paris'te öldü.
  2 ... hexagram
 4. 4.
  sosyolojinin babası olarak bilinir. intihar üzerine de bir çalışması vardır.
  2 ... zibende
 5. 5.
  (bkz: marx) 'ın aksine toplumun çeliştiği değil birleştiği noktalara vurgu yapar. durkheim'e göre olgular 'sui generis' tir yani insanın üzerindedir.toplumu mekanik ve organik olmak üzere ikiye ayırır. organik toplum mekaniğe göre daha kompleks ve karışıktır.yüksek oranda iş bölümü gözlenir.modern toplumlar,sanayi toplumları organik dayanışmanın içine girmektedir. organik dayanışmanın getirdiği kompleks kuralların arasında kişi kuralsız kalabilir bunun adı 'anomi'dir.
  1 -1 ... chantal
 6. 6.
  türk versiyonu (bkz: ziya gökalp)*
  2 ... andlee
 7. 7.
  şimdii...
  * * * *
  fransız sosyolog (1858-1917)

  sosyolojiyi bilim haline getirmiştir. onun bir bilim olarak tanınması için, farklılıga, spesifik olmaya ve diğer bilimlerin objesi olmamaya ihtiyacı vardır. aynı zamanda benzerliğe, aynılılığa, diğer bilimlerdeki araştırma ve gözleme metodlarına sahip olmaya ihtiyacı vardır. önce bir fenomen ortaya atılmalıdır. önceki yorumlar reddedilmeli ve bu fenomen sosyolojik çerçeve içinde açıklanmalıdır.

  toplumu iki ayrı kategoriye ayırmıştır:
  -mekanik toplumda herkes aynı şeyleri yapar ve bir homojenlik vardır. toplumun karakteristik yapısı ilkeldir. herkes hemen hemen aynı şeyleri yaptığı için güçsüz, önemsiz bir işbölümü vardır. kollektif bilinçse güçlüdür.
  organik toplumda bireysellik ağır basar. sosyal farklılık ve heterojen bir yapı vardır. toplumun karakteristik yapısı moderndir. güçlü bir işbölümü vardır, kollektif bilinçse zayıftır, uzmanlaşma vardır.

  modern hayatın başlıca problemleri, yeni dayanışma formlarının bulunamaması, isole edilmiş olma hissi ve memnuniyetsizlik, anomi (amaçsızlık), intihar ve bireyselleşmedir.

  felsefeye ve dine karşı çıkar. ona göre, toplumu açıklayan din değildir. din, toplum tarafından ortaya çıkarılmış, açıklanmaya çalışılan bir olgudur. "tanrı, toplumdur." demiştir.

  "la suicide(intihar)-1897" eserinde, bireylerin özgür iradeleri, kendi istekleri, kendi psikolojik güçsüzlükleri sonucunda intihat etmediklerini, onları bu karara iten nedenleri toplumun doğurduğunu açıklamıştır.
  3 ... kisladankampuse
 8. 8.
  türk modernleşmesinin ve ulus- devletin sosyolij temelleri durkheim'dan alınmıştır. toplumu bir organizma olarak tasarlamış ve sınıf catışmalarının gereksiz oldugunu iddia etmiştir. ona göre burjuvazi ve proleterya dayanışma içerisinde bir arada yaşayabilir.

  (bkz: marx oradan el sallıyor)
  2 ... demokles
 9. 9.
  intihar üzerine derin bir çalışması vardır.
  2 ... witch
 10. 10.
  intiharın toplumsal bir olgu olduğunu araştırmalarıyla ortaya koymuş ve savunmuştur.
  2 ... xasimus