1. 1.
  çalışan insanların oluşturduğu topluluk.
  alt sınıf.
  solcuların çokça kullandığı janjanlı kelime.
  12 -3 ... mosquito
 2. 2.
  (bkz: dünyanın bütün işçileri birleşin)
  4 ... child
 3. 3.
  (bkz: komünizm)de işçi sınıfına verilen ad..komünizmde bu grup hep haklı,masum,ezilmiş,hakkı yenilmiş,çok daha iyilerine layık vs.dir..
  5 -2 ... rasko
 4. 4.
  işçi sınıfını temsil eden kelime
  3 ... panapa
 5. 5.
  ilk cagrisimi (bkz: 1984)
  3 -1 ... child
 6. 6.
  yalnızca emeklerini satarak gelir sağlayan sanayi işçilerinden oluşan ekonomik ve toplumsal sınıf.
  sermayesi çok az olan ya da hiç olmayan ve emeğiyle geçinen herkesi, tarım işçilerini kapsar.
  (bkz: proleter)
  ... cikarinbeniburdan
 7. 7.
  mançurya yakınındaki devlet
  1 -2 ... karga
 8. 8.
  Marksist görüşe göre, kapitalist toplumda burjuvazi tarafından sömürülen, emeğinden başka satacak hiçbir şeyi olmayan emekçi sınıf. Kendisini sömüren mülkiyet düzenini yıkacağına ve yalnızca kendisini değil, fakat tüm insanlığı kurtaracağına inanılan evren­sel ihtilalci sınıf.

  Bu bağlamda, kapitalizm içinde, orta sını­fın yok olup, işçi sınıfının bir parçası haline gelmesi sürecine proleterleşme; Ortodoks Marksizmin iddiasına göre, proletaryanın, kapitalist devleti yıktıktan sonra, sosyalizme geçişi hızlandırmak ve üretim araçlarını sos­yalleştirmek amacıyla kuracağı rejime prole­tarya diktatörlüğü adı verilir.
  6 ... nirvana
 9. 9.
  alt sosyal sınıfı tanımlamak için kullanılan terim, bu sınıfa mensup kişilere proleter denir. ilk olarak oğullarından başka malı olmayan insanları tanımlamak için kullanılan aşağılayıcı bir kelime iken, Karl Marx`tan sonra işçi sınıfını tanımlamak için kullanılan sosyolojik bir terim halini almıştır.
  2 ... lilith
 10. 10.
  latince olan proles sözcüğünden türemiştir... proles çocuk demektir... eski roma'da sadece çocuk doğurmakla veya doğmuş çocuklara süt vermekle mükellef olan zümrenin adıdır...
  5 ... phyxius