1. 1.
  Büyük ve süslü çadır.
  ... cikarinbeniburdan
 2. 2.
  Türklerde sefer sırasında hükümdar ya da ordu komutanı için kurulan büyük çadırdır. Genellikle birbirine geçişli 3 - 4 bölmeden oluşurdu. Ortadaki büyük çadır yedi direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ, hükümdarın ve komutanın gücünün bir simgesiydi.
  3 ... martyns
 3. 3.
  eski ve ortaçağ
  elyazmalarının incelenmesi..
  ... piano-forte
 4. 4.
  Padişahlarla vezirlere mahsus çadırlar. Bunlardan padişahlarınkine "Otağ-ı Hümayun", sadrazamınkine ise "Otağ-ı Asafi" denilirdi.
  2 ... sulh
 5. 5.
  oda kelimesinin ilk hali.
  1 ... pilotmont
 6. 6.
  oğuzlar zamanında boy beylerinin yaşadığı büyük çadır. konargöçer olmanın bir göstergesi.
  1 ... patasana
 7. 7.
  ilhan berk şiiri :

  Sevgilim, işte eylül
  Ve işte senin usul usul seğiren yüzün.

  Zaman ki sonsuzdur
  Bitmemiş şiirler gibidir.

  Bazı hüzünleri
  Bazı nehirleri tutup anlatmak gibidir.

  Biz ki zamanı tırnak içine alıp yaşadık
  (isteğin bulanık kıyısında).

  Bundan değil midir bizim aşkımızda
  Sürekli bir akşam hüznü vardır.
  1 ... tatanka yotanka
 8. 8.
  eski devirlerde türklerin yaşadıı tuvalet hariç bir evde olması gereken herşeyin olduğu kıl ve tüyden yapılmış olan çadırlardır. oda sözcüğü buradan gelmiştir.
  3 ... avill
 9. 9.
  betonarme yapılardan çok daha sağlıklıdır bunlar. genelde keçeden yapılır ve yağışlı havalarda üzerleri başka bir örtüyle korumaya alınır.

  bir de türkler'in yaptıkları camîlerdeki kubbeler otağlardan gelme mimarî akımdır.
  1 ... sadaeke
 10. 10.
  Otağ - Türk, Altay ve Moğol halk kültüründe Hakan Çadırı. Büyük ve görkemli çadır. Otak (Otav) veya Otu (Otuv) da denir. Moğollar ise Macan (Majkan, Mayhan, Mayıkan) derler. Çadırdan farkı, yuvarlak ve süslü olmasıdır. Osmanlı’da Padişah çadırlarına bu ad verilmiştir. Yeryüzü büyük bir otağa benzetilir. Yaşam Ağacı ise onun ortasındaki direktir. Türk kültüründe çadır önemli bir yere sahiptir. Kırgızlar Bozuy derler. Farklı renklerdeki çadırlar farklı anlamlara gelir. Ak Otağ, Kara Otağ, Kızıl Otağ, Sarı Otağ gibi… Oğuz Han ölüp de yerine oğlu Gün Han tahta çıkınca kendi Altın Otağ kurdurur. Kendi otağının sağ yanına altı, sol yanına da altı çadır kurdurur. Sağ tarafa 40 kulaçlık bir direk diktirip başına altın bir tavuk koydurur, dibine ak bir koyun bağlatır. Sol yanına da 40 kulaç bir direk diktirip onun üzerine de gümüş bir tavuk koydurur, dibine kara bir koyun bağlatır. Koyun güç simgesidir. Bu bağlamda Türk yurdu ve devleti üç boyutludur. Doğu-Batı (Sağ-Sol), Kuzey-Güney ve Gök-Yer.

  Akça Otağ: Kağan (Hakan) Çadırıdır. Korkut Ata öykülerinde Han’ların verdikleri şölenlerde, erkek çocuğu olanların oturduğu çadırdır.

  Gökçe Otağ: Kam Çadırıdır. Şamanlar, din adamları veya bilge Kocalar ayrı bir öneme sahip olup mavi renkli çadırda otururlar.

  Boz Otağ: Han Çadırıdır. Hanların seviyesi Hakana göre biraz daha düşük olduğu için biraz daha düşük bir statüyü ifade eder. Ayrıca vezirlerin çadırı da boz renklidir.

  Kızıl Otağ: Yüksek rütbeli ve saygın konumlu Devlet görevlilerinin otağıdır. Han’ların verdikleri şölenlerde, kız çocuğu olanların oturduğu çadırdır.

  Sarı Otağ: Düşük rütbeli Devlet görevlilerinin otağıdır. Han’ların verdikleri şölenlerde, kız çocuğu olanların oturduğu çadırdır.

  Kara Otağ: Soylu olmayan, sıradan halkın içinden çıkan ama sonradan mevki edinen Han’ların otağıdır. Ayrıca Han’ların verdikleri şölenlerde, çocuğu olmayanların oturduğu çadırdır.

  Yeşil Otağ: Din adamlarının çadırıdır. islam dininin etkisiyle ortaya çıkmış olması muhtemeldir.

  Otağ, Türk kültüründe önemli yer tutan büyük ve süslü geçici konakdır. Genellikle sefere çıkan kağanların konaklamak için ovaya kurdurduğu kurma evlerin bütününe verilen isimdir.

  Otak ve çadır asla karıştırılmamalıdır. Çadır Öztürkçe'de 'şemsiye' anlamına gelir. Otak ise normal bir çadırdan kat kat daha kompleks, sağlam ve gelişmiştir.

  Etimoloji

  (Ot/Od/Ud) kökünden türemiştir. Od (ateş) ile bağlantılıdır. içinde ateş yakılan barınak demektir.

  otağ
  *
  2 ... conta behcet