1. 1.
  17.yy da yaşamış Divan şairlerindendir.Divan edebiyatında bir düşünce çığırı açan Nabi,en çok Hayriyye isimli didaktik mesnevisiyle ve yine bu tarz gazelleriyle tanınmıştır

  "ey meh leyal-i vesvese hiz-i firakta
  sen gelmeyince hatıra bilsen neler gelür
  2 ... farabi
 2. 2.
  Na ve bi gibi iki olumsuzluk önekinibir araya getirerek iki yoktan mahlas edinmiş bir klasik şairimizdir.
  3 ... kiraze
 3. 3.
  urfalı olan nabi nin asıl adı yusuf tur. türkçeyi çok güzel kullanmış ve sade dili savunmuştur. en önemli eserleri hayriyye ve hayrabad mesnevileridir.
  ... witch
 4. 4.
  isminin hakkını vermiş ve ismiyle baştan,gelecek kötülemeleri bertaraf etmeyi bilmiş duygulu kişi.
  ... laedri
 5. 5.
  "bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
  biz neşâtin da gâmın da rüzigârın görmüşüz
  pek de mağrur olma kim meyhâne-i ikbâlde
  biz hezârân mest-i mağrurun humârın görmüşüz."

  diyerek dîvân edebiyatının en güzel örneklerinden birini vermiş şair.
  ... huruf
 6. 6.
  "Sende yok sabr-ı sükun bende vefadan zerre,
  iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre." beyitinde bir muamma ile kendi mahlasını nakşetmiş yazardır. beyitin ikinci dizesinde "iki yok" kavramı olumsuzluk önekleri olan "na" ve "bi" dir.
  2 ... darksideofthepink
 7. 7.
  şairlerin şeyhi olarak da tanınır.
  hikemi ( didaktik ) şiiri başlatan kişidir.
  mutasavvıf özellikler de taşır.

  kutsal kentleri anlattığı tuhfetül harameyn adlı bir gezi yazısı vardır.
  oğlu için yazdığı mesnevinin adı hayriyye' dir.
  hayrabat adlı bir mesnevisi daha vardır.
  ... jin jiyane
 8. 8.
  Sakın terk-i edebden, kûy-i mahbûb-i Hudâ'dır bu!
  Nazargâh-i ilâhîdir, Makâm-ı Mustafâ'dır bu.

  Habîb-i Kibriyânın hâb-gâhıdır fazîletde,
  Tefevvuk-kerde-i arş-ı cenâb-ı Kibriyâ'dır bu.

  Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i âdem zâil,
  imâdın açdı mevcûdât dü çeşmin tûtiyâdır bu.

  Felekde mâh-ı nev Bâb'üs-Selâmın sîne-çâkidir,
  Bunun kandîli cevzâ Matla-ı nûr-i ziyâdır bu.

  Mürâât-ı edeb şartıyla gir Nâbî bu dergâha,
  Metâf-ı kudsiyâdır bûse-gâh-ı enbiyâdır bu.

  natının sahibi.
  2 ... zarth vader
 9. 9.
  devrinin en büyük gazel ustasıdır.
  ... minti
 10. 10.
  özetle...

  urfadan bir tanıdığının ısrarına dayanamayan nabi tanıdığını padişahın meclisine çıkartır...

  elma ikram edilir...

  nabi elmayı silerek cebine koyarken tanıdığı elmayı yemeye başlamıştır...

  padişahın huzurundan ayrılınca nabi tanıdığını ,kram edilenin hemen yenmemesi herektiği konusunda uyarır...

  bir süre sonra tanıdık yine meclise girmek ister ve nabi onu kıramaz...

  mecliste bu sefer lokum ikram edilir...

  herkes lokumu yerken adam lokumu cebine koyar bir süre sonra yemesi gerektiğini anlar yemeye kalkar fakat lokum erimiş ezilmiştir... adamın elleri üstü yapış yapış olmuştur...

  durumun asıl sorumlusu nabi dir...

  der ki...

  *Nabiyi Nabi yapan hüsni nazar
  Urfa kürdünde nezaket ne gezer
  3 ... homeroglan