1. 1.
  gsk tarafından üretilen bir antiviral.
  1 ... oumar
 2. 2.
  piyasadaki en pahali ve en iyi uçuk ilacıdır.
  2 ... dont be cute
 3. 3.
  stresinizin uçuk olarak aksettiği durumlarda en iyi egale etme ilacı. *
  ... sallansallandur
 4. 4.
  End.: Ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan veya ol­ma­yan ki­şi­ler­deilk ve tek­rar­la­yan Her­pesGe­ni­ta­lis en­fek­si­yon­la­rın te­da­vive pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan ki­şi­ler­de Her­pes simp­lex (mu­ko­ku­ta­nöz)en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi ve pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olanya da en­fek­si­yon ve komp­li­kas­yon­la­rı açı­sın­dan risk al­tın­da bu­lu­nanço­cuk­la­rın Va­ri­cel­la zos­ter en­fek­si­yo­nu te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

  Kontr.E.:Asik­lo­vi­rekar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

  Uyar.: Ge­be­lik­te an­cak el­de edi­le­cek ya­rar­la­rın bi­lin­me­yenola­sı risk­ler­den da­ha faz­la ol­du­ğu­na ina­nı­lan du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­le­reuy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

  Yan E.:De­ri dö­kün­tü­le­ri,bu­lan­tı, kus­ma, is­hal, ka­rın ağ­rı­sı, baş dön­me­si, kon­­füz­yon, ha­lu­si­nas­yon­lar,som­no­lans, baş ağ­rı­sı ve hal­siz­lik görü­lebilir.

  Etkileş.:Pro­be­ni­sid,sis­te­mik ola­rak uy­gu­la­nan asi­k­lo­vi­rin, or­ta­la­ma ya­rı­lan­ma sü­re­si­nive plaz­ma kon­sant­ras­yon-za­man eğ­ri­si­nin al­tın­da ka­lan ala­nı ar­tı­rır.

  Doz Önerisi:ZoviraxFlakon: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de Her­pes simp­leks ve­ya Va­ri­cel­la zos­ter en­fek­si­yo­nun­da8 sa­at­te bir 5 mg/kg do­zun­da ve­ri­lir. 3 ay ile 12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da8 sa­at­te bir 25 mg/m2 vü­cut yü­ze­yi do­zun­da en­füz­yon uy­gu­la­nır. Ye­ni­do­ğan­lar­daen­füz­yon için her 8 sa­at­te bir 10 mg/kg vü­cut ağır­lı­ğı do­zun­da uy­gu­la­nır. ZoviraxForte Süspansiyon: Eriş­kin­ler: Ge­ni­talHer­pes En­fek­si­yo­nu: Gün­de 5kez (4 sa­at aray­la) 200 mg. Te­da­vi­ye 10 gün de­vam edil­me­li­dir. Kro­nik Sup­res­yon Te­da­vi­si:Gün­de 2kez (12 sa­at aray­la) 400 mg, 12 ay sü­rey­le ve­ri­lir. Her­pes Simp­lex Mu­ko­ku­ta­nöz:Te­da­vi: Gün­de5 kez (4 sa­at aray­la ge­ce do­zu at­la­na­rak) 200-400 mg. Te­da­vi­ye 10 günsü­rey­le de­vam edil­me­li­dir. Pro­fi­lak­si: Gün­de 2 kez (12 sa­at aray­la) 400 mg. Her­pes Zos­ter: Gün­de 5 kez (4 sa­at aray­la ge­cedo­zu at­la­na­rak) 800 mg, 7-10 gün sü­re ile uy­gu­la­nır. Va­ri­cel­la:2 yaş üze­ri ço­cuk­lar: Gün­de 4 kez (6 sa­at aray­la) 20mg/kg (80 mg/kg/gün) doz­da ve­ri­lir. Te­da­vi­ye 5 gün de­vam edi­lir. 40kg’nin üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra ye­tiş­kin do­zu ve­ril­me­li­dir. Eriş­kin­ler ve 40 kg’nin üze­rin­de­kiço­cuk­lar: Gün­de5 kez 800 mg, 5 gün sü­rey­le ve­ri­lir.Zovirax Tablet: Eriş­kin­ler­de Her­pes simp­leks en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­siiçin gün­de 5 kez 200 mg, or­ta­la­ma 4 sa­at­lik ara­lar­la, ge­ce do­zu at­la­na­rakalı­nır. 5 gün de­vam edi­lir, an­cak cid­di ini­si­yal en­fek­si­yon­lar­da sü­reuza­tı­la­bi­lir. 2 ya­şın üze­rin­de­ki ço­cuk­la­ra ye­tiş­kin do­zu, 2 ya­şınal­tın­da­ki ço­cuk­la­ra da ye­tiş­kin do­zu­nun ya­rı­sı uy­gu­la­nır. Eriş­kin­ler­deHer­pes zos­ter en­fek­si­yon­la­rı­nın te­da­vi­siiçin gün­de 5 kez, 800 mg Zo­vi­rax, yak­la­şık 4 sa­at­lik ara­lar­la, ge­ce do­zu at­la­na­rakalın­ma­lı­dır. Te­da­vi­ye 7 gün de­vam edil­me­li­dir.

  http://www.turkmedikal.net/vademecum/Zovirax.php
  3 ... cadi findigi
 5. 5.
  etken madde: % 5 asiklovir
  endikasyonlar: ilk ve tekrarlayan genital herpes , herpes labialisde dahil olmak uzere herpes simplex cilt enfeksiyonlarinin tedavisinde kullanilir.
  form pozoloji: 2gr pompali tup

  4 saatte bir gunde 5 kez kullanilir.
  ... helyum
 6. 6.
  virüslerin neden olduğu uçuğun tedavisinde kullanılan merhem. dr. önerisi zorunludur.orada burada çıkan her uçuğa kullanılması sakınca olu$turabilir.kullanımı ille de dr. önerisiyle olmak zorundadır.kafana göre kullanırsan , sonuçlarına da katlanırsın.
  ... cin gibi
 7. 7.
  ingiliz mucizesi uçuk merhemi.ilaç dediğin böyle olur arkadaş.lakin uçuğa müdehalede geç kalındığı vakit,pek bi faydası dokunmuyor. ayrıca prospektuste diyor ki "tamamı ağızdan alınsa bile zararı yoktur"*
  2 ... yamuq
 8. 8.
  uçuk savar adıyla anılır kendisi. kaygan ve kolay emilen bir sıvı olması nedeniyle sürdükten sonra rahatlıkla dışarı çıkabilirsin. bazı ilaçlar öyle kalıp gibi kalıyor da...
  küçük olmasına rağmen fiyatı diğer uçuk ilaçlarına göre oldukça büyük zira bir kaç günde bittiğinde "içine az mı koymuşlar ne?" düşüncesini akla getirir. ama o olmasa uçuklar nasıl geçer ki?
  1 ... pnar
 9. 9.
  piyasaya 2 gr olarak süülmektedir. 2 gr krem zona olan bölgenin neresine yetecek onu anlamadım...
  ... ewentry
 10. 10.
  yurtdışında ilaçların ne kadar pahalı olduğunu görmemi sağlamış antiviral. 15 euro verdim kendisine türkiye'de bile o kadar pahalı değil.içime oturmuştu. işin kötüsü bünyen alıştıysa virüse ya da virüs kendini yenilediyse vs bi işe yaramıyor. tadı çok kötü .küçücük bi tüpte satılıyo zaten yarısı elinde kaldığı için hemen bitiyo. madem bu kadar kötü neden aldıysam ben de anlamadım.
  1 ... purenelia