1. 1.
  Osmanlı sultanlarının onaltıncısı ve islam halifelerinin seksenbirincisi.

  Saltanatı: 1618-1622
  Babası: I. Ahmed Han - Annesi Mahfiruz Hadice Sultan
  Doğumu: 3 Kasım 1604 Şehit edilmesi:20 Mayıs 1622

  1604 senesinde istanbul'da doğdu. iyi bir eğitimle yetiştirildi. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, italyanca gibi doğu ve batı dillerini öğrendi. Kuvvetli bir edebiyat, tarih, coğrafya ve matematik tahsili gördü. 26 Şubat 1618 günü babasının yerine tahta geçen amcası I. Mustafa'nın rahatsızlığı yüzünden tahtı bırakmaya mecbur olması üzerine Osmanlı sultanı oldu.

  ikinci Osman'ın tahta çıkışının ilk aylarında iran ile barış antlaşması imzalanarak harbe son verildi. Böylece doğu sınırını emniyet altına alan genç Osmanlı sultanının hedefi memleketi 1617'den beri uğraştıran Lehistan meselesini halletmekti. Bu sırada Boğdan voyvodası Gratiani de Osmanlı'ya karşı cephe almıştı. ihaneti üzerine azledilen Gratiani Lehistan'a sığındı ve büyük destek gördü. Bu devletten aldığı 50-60 bin kişilik bir kuvvetle Osmanlı topraklarına saldırdı. Ancak Özi beylerbeyi olan iskender Paşa, süratle harekete geçip bu kuvvetleri Turla nehrini geçerken imha etti. Düşmen ordusundan 120 top ile arabalar dolusu zahire ganimet olarak alındı.

  Diğer taraftan Sultan Osman, Lehistan'ı ele geçirip, Baltık denizine çıkmak, orada bir donanma kurarak, Atlas okyanusuna geçip Avrupa hristiyanlığını, hem Akdeniz, hem okyanus donanmalarıyla çember içine almak gayesiyle 21 Mayıs 1621'de Cuma namazını kıldıktan sonra sefere çıktı. 1 Eylül 1621'de Hotin önüne varıldı ve kale derhal kuşatma altına alındı. Ancak 35 gün devam eden muharebelerde kale birkaç defa düşmek durumuna geldi ise de yeniçerilerin itaatsizliği ve devlet adamları arasındaki geçimsizlikler, kesin neticenin elde edilmesine mani oldu. Ancak Nogay tatarlarının beyi Kantemir Mirza ile Kırım hanının oğlu Nurettin, Lehistan içlerine kadar akınlarda bulunarak pek çok ganimetle döndüler. Neticede kış mevsiminin gelmesi üzerine Lehistan'la barış yapılarak geri dönüldü.

  Lehistan seferinde tam muvaffakiyet elde edemeyen Sultan, bunun sebebinin askerlerin gayretsizliği olduğuna inanıyor ve bazı ıslahatlar yapmak istiyordu. Kapıkulu ocaklarını kaldırarak ,yerine Anadolu, Suriye ve Mısır Türklerinden müteşekkil, sadece askerlikle uğraşan, padişahın emirlerine itaat eden bir ordu kurmak istiyordu. Aynı zamanda saray harem ve ilmiye teşkilatlarında da esaslı değişiklikler düşünüyordu. Ancak onun bu ıslahat fikirlerine kapıkulu ocakları açıkça karşı çıkıyor, ilmiye sınıfı da çekimser davranıyordu. Nitekim Padişah'ın hacca gitme arzusunu bahane eden yeniçerilerle sipahiler ayaklandılar. Öncelikle Padişah'ın hacca gitmekten vazgeçmesi isteğiyle başlatılan isyan, daha sonra bazı devlet adamlarının kellesinin istenmesiyle büyüdü. Neticede Sultan Osman Han'ın hal'i ve Sultan Mustafa'nın ikinci defa tahta geçirilmesiyle son buldu.

  isyan sırasında Sultan Osman'ı ele geçiren caniler, reva gördükleri ağır ve kötü sözlerle Orta Cami'ye götürerek orada hapsettiler. Genç Padişah'ın maruz kaldığı hakaretin haddi hesabı yoktu. Yaptıkları eza ve cefa onu boynu bükük ve perişan bir hale koymuştu. ikinci Osman Han, kendisine eziyet eden ocak ağalarına karşı ağlayarak; "Dün sabah padişah-ı cihan idim, şimdi uryan kaldım; merhamet edip halimden ibret alın; dünya size dahi kalmaz; hangi padişahın kulları padişahlarına bu ihaneti ettiler" diyerek yalvardı ise de, bu sizlerin caniler üzerinde hiçbir tesiri olmadı.

  Daha sonra Yedikule'ye getirilen II. Osman Han'a karşı vezir-i azam Davut Paşa'nın tertibiyle on bir cellat saldırdı. Genç Osman, güçlü kuvvetli olduğundan bunlarla uzun müddet boğuştu ise de, içlerinden birisinin omzuna vurduğu bir balta darbesi ile yere yıkıldı ve boğularak şehit edildi (20 Mayıs 1622).

  Sultan II. Osman Han, heybetli, yüksek himmet sahibi, yiğit, fevkalade iyi bir binici, silah ve harp aletlerini kullanmakta pek mahir bir padişah idi. Şecaat ve binicilikte akranı pek az olup, güzel tavırlı idi. Gençliğinin en parlak günlerinde tahta çıkıp, tecrübeli, akıllı ve sadık bir yakınına malik olmayışı, kendisine bu hazin sonu hazırlamıştır. Zira yapmayı düşündükleri uzun zaman isteyen ve ancak yetişmiş bir kadro ile mümkün olabilirdi. Sultan Genç Osman dini ilimler yanında fenni ilimleri de tahsil etmişti. Ayrıca Farisî mahlasıyla yazdığı şiirlerinin toplandığı divanı vardır.
  17 -7 ... feylule
 2. 2.
  ergenlik çağına yeni girmiş osman.
  3 -2 ... kalem0101
 3. 3.
  Sakal bırakmamış (bırakamamış) nadir osmanlı padişahı.
  4 ... speechbubble
 4. 4.
  Düştü bir sevdaya gönlüm özge razım var benim
  Gönlümün eğlencesi bir serv-i nazım var benim

  istemem dünyada Hind u Rum u Mısr-ı tahtını
  Geceler ta subha dek Hakka niyazım var benim.

  Farisî söyle gazel tatvil kılma şirini
  Çeşmi ahu, dişleri dür, dil-nevazım var benim.
  5 ... farabi
 5. 5.
  genç olmasına rağmen planlarına bakınca oldukça ileri görüşlü olan padişahdır.şahsen osmanlı padişahları içinde en sevdiğim padişahtır.
  8 ... pavell
 6. 6.
  belinde ibrişim kuşak olduğu iddia edilen şahsiyet
  3 -4 ... ozz le grand
 7. 7.
  ibtida yürüyüş oldu Bağdad'a
  Sıçradı hendeği geçti Genç Osman
  Vuruldu bayraktar, kaptı bayrağı
  irişti bedene dikti Genç Osman

  Kurşunlarım yağmur gibi yağarken
  Tütünlerim gök yüzüne dönerken
  Yıkılası Bağdad seni döğerken
  Şehidlere serdar oldu Genç Osman

  Eğerlensin kır atımın ikisin
  Fethedeyim düşmanların hepisin
  Sabah namazları Bagdad kapısın
  Mevla izin verdi açtı Genç Osman

  Getirin de Genc Osman'ı görelim
  Şahbazımız var idüğün bilelim
  Taht isterse tahtımızı verelim
  Vezirleri posttan indi Genç Osman

  Sultan Murad, Sultan Ahmed'in çırağı
  Ah edince getirirdi ırağı
  Kudretten çatılı anın yüreği
  Dal kılıç yazıldı gitti Genç Osman

  Karac'oğlan bunu böyle söyledi
  Askerleri dağı taşı boyladı
  Bir Bağdat'ı da gayet medheyledi
  Bin yiğide bir baş oldu Genç Osman

  Karacaoğlan'ın dizelerine tema olmuş Bağdat seferinin gönüllü askeri.
  9 -1 ... sulh
 8. 8.
  ne kellesi vurularak ne de hayyaları sıkılarak öldürülmüşütür! genç osman, osmanlı tarihinde tecavüz edilerek öldürülen padişah olarak yerini almıştır!
  3 -21 ... kerameti kendinden menkul
 9. 9.
  kendisine atılan iftiraların haddi hesabı olmayan osmanlı padişahı, islam halifesidir. yok hayaları sıkılmış yok tecavüz edilmiş, yok öle birşey boynuna aldığı darbe sonucu hainler tarafından şehit edildi. osmanlıya bok atmaya çalışan tarihçilerimiz onun üstünde iftira yeteneklerini konusturmuslardır.ayrıca herşeyden önce islam halifesiydi; unutulmaması gereken en önemli nokta.
  7 -2 ... elektron
 10. 10.
  oldurulmese osmanli imaparatorlugu'nu duzene sokacak padisahlardan biriydi.
  5 ... marcus antonius