1. 1.
  organization for economic cooperation and development.
  ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü.ekonomik gelişmeyi ve dünya ticaretini desteklemek amacıyla 1961'de kuruldu.kararları bağlayıcı olmayan oecd,esasta bir danışma örgütüdür.programını çeşitli görüşmeler,seminerler,konferanslar ve yayınlar yoluyla gerçekleştirmeye çalışır.avrupa ülkelerinin tamamına yakını,abd ve diğer gelişmiş birçok ülke,bu kuruluşa üyedir.türkiye de üyeleri arasındadır.
  6 ... frozen hopes
 2. 2.
  http://www.oecd.org
  1 ... trinfr
 3. 3.
  Organisation for Economic Co-operation and Development(Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü)'ın kısaltılmış adı. 1948'de kurulan Avrupa Ekonomik işbirliği Örgütü'nün (OEEC) doğrudan mirasçısıdır. üç vazgeçilmez ilkesi vardır:

  * Finansal istikrarın eşzamanlı olarak korunduğu üye ülkelerde ve hem de özellikle gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standartının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikaya destek ve yardım, işsizliğin ortadan kaldırılması;
  * Ekonomik genişleme politikasının uyandırılması ve sosyo-ekonomik eşgüdümlü gelişmenin desteklenmesi;
  * Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine destek verilmesi.
  2 ... barutyiyici
 4. 4.
  Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), ekonomik ve sosyal gelişimi sağlamak, üyeleri arasında işbirliğini güçlendirmek, global bazda sorunlara çözüm üretmek üzere kurulmuş bir organizasyondur. Organizasyon bünyesinde tartışılan problemler üye ülkeler arasında anlaşmalar yolu ile çözümlenmeye çalışılır. Ancak çoğunlukla tercih edilen yöntem ulusal politikaların etkilerinin birbirleriyle paylaşım sonucu uyumlaştırılmasının sağlanması ve bu konuda yol gösterici rol oynanmasıdır.

  OECD, yirmi kurucu ülke tarafından 14 Aralık 1960'da Paris Anlaşması ile kurulmuş ve anlaşma, 30 Eylül 1961'de yürürlüğe girmiştir.

  OECD'nin kuruluşu sırasında üç temel amaç benimsenmiştir. Bunlar;

  -Üye ülkelerde kendi kendine yeterli en yüksek ekonomik gelişme ve istihdamı sağlamak, bu esnada mali istikran korumak,

  -Üye olan ve olmayan ülkelerde ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak,

  -Dünya ticaretinin uluslararası taahhütler çerçevesinde ve ayrımcı olmayan bazda gelişmesine yardımcı olmaktır.

  OECD'nin, uluslararası mali işbirliğinin sağlanması veya ticaretin serbestleştirilmesi şeklinde özel bir görev alam yoktur. Daha çok ekonomik ve ticari konuların ele alındığı bir "tartışma ve inceleme forumu" niteliği vardır. OECD, uluslar üstü yetkiyle donatılmış bir kuruluş değildir. Diğer bir deyişle ülkeler üzerinde yaptırım gücü yoktur. OECD sadece, üye ülkelerin ekonomik, mali, sosyal ve siyasal uygulamalarının belli bir uyum içinde ortaklaşa öğrenilip ahenkleştirilmesine, ortak sorunların çözümlenmesine, bu alanlarda uyulması zorunlu veya ihtiyari kuralların ortaya konulmasına imkan hazırlamaya yönelik sürekli bir müzakere ve konferans ortamıdır.OECD, üye ülkelere yönelik iki tip karar almaktadır. Bunlar, "Karar" ve "Tavsiye Kararlaradır. Kararlar aksine hüküm olmadıkça, lehte oy veren ülkeleri bağlayıcı niteliktedir. Buna karşılık tavsiye kararlarının hukuki yönden üye ülkeleri bağlayıcı niteliği yoktur.Üye ülkeler uygun görürse uygulamaya konulmaktadır. Bütün bu kararlar, tüm üye ülkelerin onayıyla kabul edilir. Üyelerden birinin olumsuz oyu kararı engeller, üyelerden bir veya birkaçının çekimser kalması ise kararın kabul edilmesini engellemez. Ancak, alman karar çekimser kalan ülkeyi bağlamaz. Hukuki yükümlülük getirmesine rağmen Konsey kararlarının müeyyidesi yoktur
  2 ... mozik
 5. 5.
  mottosu whatever the weather we must move together olan kuruluştur.
  2 ... registerlater
 6. 6.
  türkiye nin de onayıyla israil 10 mayıs 2010 tarihinde oecd üyesi olmuştur.
  ... vycell
 7. 7.
  tüm verilerinde diplerde süründüğümüz organizasyon.
  -1 ... system error
 8. 8.
  Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından üç yılda bir yapılan ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin zorunlu eğitim sonunda hayata hazır oluş durumlarını belirlemeyi amaçlayan dünyanın en kapsamlı eğitim araştırması PISA 2012 (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçları açıklandı. PiSA 2012’ye göre Türkiye değerlendirilen 65 ülke arasında ilk 40’a giremedi. Matematikte 44. sırayı alan Türkiye, ‘fen’de 43, ‘okuma becerileri’nde ise 42. sırada yer aldı....

  --spoiler--
  OECD dün 2012 PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) test sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin OECD içindeki sırası pek de değişmedi. Olumlu olan tek tarafı, öğrencilerin üç kategoride aldıkları puanların ortalaması 2009’da olduğu gibi yükseliyor olması. Ama şurası çok açık, 2012’de 2009’a göre daha az bir artış olmuş. Artış ivmesinde yavaşlama gözleniyor. 2009’daki hızlı puansal artış için yapılan OECD değerlendirmesinde, 1999’daki zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasının ve okullaşmadaki artışın etkisi olarak görülmüştü.

  2012’de, 2009’a göre okumada 11, bilimde 9, matematikte ise sadece 3 puanlık iyileşme var. 2012’de, 2006’ya göre bakıldığında, bilim puanı 39 puan artarken, okumada 28, matematikte 24 puan artabilmiş.

  PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye’nin OECD içindeki ülkeler sırasında; okumada, en üst dilimdeki öğrenciler 4 sıra, kötü dilimdekiler ise 1 sıra yükselmiş. Bilimde her en iyi ve en kötü iki dilimde birer sıra yukarı çıkmışız. Kötü haber matematikte; olduğumuz yerde kalmışız. OECD dışındaki 31 ülkeyi de kapsayan 65 ülkelik sıralamada düştüğümüz tek alan matematik. Türkiye, en üst dilimde bir sıra (41. sıradan 42’ye), en alt dilimde ise 2 sıra aşağı (44.sıradan 46’ya) inmiş.

  Türkiye’deki 15 yaş grubundaki öğrenciler, OECD’deki akranlarının ortalama puan değerlerine; en çok okumada yakın, en çok matematikte uzaklar.

  OECD, rapordaki Türkiye değerlendirmesinde; matematikte en düşük 10. dilimdeki öğrencilerin başarısında 2003’e göre 300 puandan 338 puana çıkıldığını ve bunun önemli bir başarı olduğunu not düşüyor. On yıllık dönemde, okullar arası farkların kapanmadığını, ancak aynı okuldaki en yüksek performansa sahip öğrencilerin performansları değişmezken, en düşük performansa sahip öğrencilerdeki iyileşme ile iki grup arasındaki farkın azaldığını not düşüyor.

  Ancak matematik başarısını gösteren tabloda da yer aldığı gibi, 2006’dan 2009’a gelinirken sağlanan 10 puanlık iyileşme o yıllarda kalmış; 2012’de de öğrencilerin yüzde 42’si 2.seviye altında, en başarılı olan kesim de 5. seviye üstünde yüzde 5.9’da. Sadece karşılaştırma için Çin’de (Şanghay ölçümü), 2. seviye altı yüzde 3.8’de, 5. seviye ve üstünde ise yüzde 55.4’te.

  Okuma ve bilimde de, en yüksek dilimlerden çok en düşük dilimlerde çok minimal de olsa iyileşme gözleniyor. Ancak kayda değer değil.

  Gelişmiş ülke olma yolunda en önemli sermaye eğitimli insan kaynağı. Bunun da ölçüsü, aynı sınava katılmış diğer ülkelerle yapılan karşılaştırma. Hem de yakın gelecekte işgücüne katılacak bugünün genç kuşağının, uluslararası rekabette nerede olduklarını gösteren PISA testi.

  PISA’da iyileşmenin yavaşladığı gözleniyor. Özellikle, katma değer yaratacak, verimlilik artışına ve yenilikçiliğe temel oluşturacak matematik bilgisindeki görece eksiklik ve başarısızlık, gelecekte olmasını arzu ettiğimiz rekabetçi bir ekonomi açısından umut kırıcı. Umut kırıcı, çünkü bu alanda kaygılı olduğunu belli eden ve geleceğe dönük bir planı olduğunu hissettiren bir siyasi irade de yok. Uğur Gürses.
  --spoiler--
  ... congolos
 9. 9.
  OECD sıralamasında "sevinebileceğimiz" rakamlar da var:
  - Mesela, en az biz kanserden ölüyoruz...
  - Ya da: Sigara tüketiminde bizim üstümüzde 8 ülke var; birinci veya üçüncü değiliz.
  - En çok "şişko", bizim memlekette değil.
  - Kafayı çekmek söz konusu olunca, sondan birinciyiz.
  Bakın:
  http://galeri.uludagsozluk.com/r/oecd-667186/
  1 ... nevzatb
 10. 10.
  Yayınladığı rapora göre gelir dağılımı eşitsizliğinde Türkiye 2. Sıradadır.
  ... asfaloth