1. 1.
  "sen istesen gitmezdin sen bunu bana yapmazdın" şeklinde ilerleyen
  küçük iskender şiiri.
  2 ... kursad
 2. 2.
  bir şairin, başka bir şaire nispet yapmasıdır.
  2 -1 ... kursad
 3. 3.
  bir şair oturup düşünür düşünür de yazcak bişi bulamaz başka şairlerin yazdığı şiirleri çalar. gerçi edebiyatta buna esinlenmek diyorlar ama biz yemiyoruz o ayrı .cem yılmaz'ın istiklal marşına yaptığı nazire bilindik örnektir...
  1 -1 ... pnar
 4. 4.
  (bkz: nazire dedeman)
  1 ... beyazyelkenli
 5. 5.
  bir şairin şiirine aynı ölçü ve uyakta şiir söylemektir.
  3 ... i belong to che
 6. 6.
  bir futbolcunun, sahadaki başka bir futbolcunun hareketinden, golünden veya güzel bir pasından sonra onun yaptığı harekete benzer bir hareket yapması sonucu spikerlerin ağzından çıkan söz.

  (bkz: nazire yapmak)
  1 ... minik mavi balina
 7. 7.
  mükemmel bir örneğini nedim in fuzuli nin gazeline yazdığı divan edebiyatında bir şiir türü. ahanda şiirler:

  gazel

  Hayret ey büt sûretin gördükte lâl eyler meni
  Sûret-i hâlim gören sûret hayâl eyler meni

  Mihr salmazsın mana rahm eylemezsin munca kim
  Sâye tek sevdâ-yı zülfün pây-mâl eyler meni

  Za'fı tâli mân-i tevfik olur her nice kim
  iltifâtın ârzû-mend-i visâl eyler meni

  Men gedâ şahâ yâr olmak yok ammâ neyleyem
  Ârzû ser-geşte-i fikr-i muhâl eyler meni

  Tir-i gamzen atma kim bağrım deler kanım döker
  Akd-i zülfün açma kim âşüfte-hâl eyler meni

  Dehr vakf etmiş meni nev-res civanlar aşkına
  Her yeten meh-veş esîr-i hatt u hâl eyler meni

  Ey Fuzûlî kılmazsam terk-i tarîk-i aşk kim
  Bu fazilet dâhil-i ehl-i kemâl eyler meni

  fuzuli

  nazire

  Bûs-ı la lin şöyle sîr-âb-ı zulâl eyler beni
  Kim gören âb-ı hâyât içmiş hayâl eyler beni

  Şâire söz bulmağa minnet yok amma neyleyim
  Âh kim hâyret seni gördükçe lâl eyler beni

  Sevdiğim câm-ı meye hâcet nedir la’l-i lebin
  Bir şeker handeyle mest-i bî mecât eyler beni

  Bağda zülf ü ruhun andıkça bu kimdür deyü
  Sünbül ü gül birbirinden sûal eyler beni

  Nükhet-î zülfünle geldikçe nesîm-i nev-bâhar
  Turra-i sünbül-sıfat âşüfte-hâl eyler beni

  Nâ-tüvânım şöyle çeşmin hasetinden kim gehî
  Sâye-i müjgân-ı âhü pây-mâl eyler beni

  Gerdişin gördükçe sâkî-mülâyım meşrebin
  Arzû ser-geşte-i fikr-i muhâl eyler beni

  Hasret-i çeşminle ben hâk-i siyâh olsam dahi
  Baht âhir sürme-i çeşm-i gazâl eyler beni

  Güldürür ya ağlatır ya lütf eder yâhud itâb
  Hâsılı neylerse ol ruhsâr-ı âl eyler beni

  Arz-ı hâlim çok efendim hak-i pây devlete
  Lütfun ammâ bî-niyâz-ı arz-ı hâl eyler beni

  Ben kulun lâyık değildir aslına ammâ yine
  iltifâtın ârzü mend-i visâl eyler beni

  Gûyyâ bilmez efendim bende-i dîrinesin
  Kim Nedîmâ bu mudur deyü suâl eyler beni

  nedim
  1 ... eternal moonlight of autumn
 8. 8.
  bir şairin, başka bir şairin şiirine aynı ölçü ve uyak ile bir nevi cevap vermesidir. nazire yazan şair kendini, nazire yazdığı şairden üstün görür genellikle. edebi yeteneğinin ondan daha ileri olduğunu kanıtlamak için de ona nazire yazar, nazire yapar.
  1 ... yasak merve
 9. 9.
  hüsnü şenlendirici'nin karısı.
  2 ... porselen
 10. 10.
  Bir şairin şiirine karşılık başka bir şair tarafından aynı vezin, kafiye ve redifle yazılan şiir.
  2 ... linka