1. 1.
    (bkz: hobbit) (bkz: ukte dolması)
    1 ... eru