bugün

Ehl-i beyt, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın bütün aile fertlerine denir. Mübarek hanımları, kızı Hz. Fatıma ile Hz. Ali ve bunların evlatları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, onların çocukları ve kıyamete kadar gelecek torunlarının hepsine de ehl-i beyt denir. Hatta Peygamberimizin temiz soyunun bağlı olduğu Haşimoğullarına da ehl-i beyt denir. Eshab-ı kiramdan Selman-ı Farisi de ehl-i beytten sayıldı. Fakat özellikle Ehl-i beyt denilince, Hz. Ali, Hz Fatıma ve mübarek iki oğlu Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin anlaşılır. (radıyallahü teâlâ anhüm)
şu anda türkiye'de özellikle izmir'in ilçelerinde bulunan, peygamber'in soyu olarak kendilerini nitelendiren insanlardan oluşan tarikat.
hz.muhammed'in ailesidir. tarikat değildir.
hz.muhammed iki miras bırakıyorum demiştir; biri kuran, biri ehlibeyt.
ehl ahali kökeni aynı olan iki kelimedir. kişiler demektir. Beyt de ev ahalisi.. Peygamber Efendimiz*'in ev ahalisi anlamında kullanılmaktadır.
tarihten bu yana islam aleminin en çok tartıştığı konulardan biridir. yani ayetlerde anlatılan ehl i beytten kastın kim olduğu konusu. bakın kur'an'ı anlayabilmek için indiği coğrafyaya müracaat etmeniz gerekmektedir, tabi buradan şu sonuç çıkmamaktadır; kur'an bedevi arap toplumuna inmiştir, dolayısıyla diğer halkları ve diğer zamanları ilgilendirmez... bu tip bir mantık yürütme biçimi hiçbir şekilde makul kabul edilemez.
bunu yazmamdaki amaç kur'an'ın hitap ettiği kesim, verdiği mesaj, eski sapkın denilebilecek adetler ışığında insanlara uyarı da bulunulması, uyarılan kesimlerin hem dil hem de algısal açıdan daha açık şekilde ortaya çıkması için siyer'e başvururuz. siyer bu noktada bizlere yardımcı olmaktadır. öncelik ehl i beyt kelimesinin islam öncesi döneminde neye delalet ettiğini tartışalım, ardından bugün ki sorunlara kadar gelelim;

Arapça "Beyt" kelimesi sözlükte barınak, sığınak, dinlenme ve konaklama yeri, saray veya şeref anlamlarına gelmekte olup çoğulu "Buyut" veya "Buyutat" şeklinde kullanılmaktadır. Ehlu'l-Beyt/Ehlu'l-Buyutat, Beytu'r-Racul ve Beytu'l-Kavm olarak, kişinin hanımına, çoluk-çocuğuna, kabilenin şeref ve nesebini kendisinde toplayan yetkili ve nüfuzlu kişi/kişilere veya ailelere delalet etmektedir. nitekim islam öncesi arap toplumunda kabilecilik ve nesep üstünlüğü davası yaygındı. kur'an'ın savaş açtığı, yerdiği en önemli cahiliye dönemi adetlerinden biri de kabilecilik, beytçilik diyebiliriz.

daha sonraları ise Kur'ân'ın, bazı kelimeleri ve kavramları Arap dilindeki sözlük karşılığını esas alarak daha önce oluşmuş sosyal gerçekliklere delalet edecek şekilde, bazılarını tamamen yeni anlamlar yüklemek suretiyle yeni oluşmuş tarihi, siyasi ve sosyal olgulara tekabül edecek tarzda kullandığı islam düşünce ekolleri tarafından kabul edilmiştir. Ancak hangi kelime ve kavramların nerede birinci, hangilerinin nerede ikinci şekilde kullanıldığı tartışmalıdır. Öyle ki Kur'ân’ın anlamını belirlediği bazı kavramların bile, bazı mezhepler tarafından tarihi ve sosyal olguya delaleti olmayan, tamamen kendi ideolojilerini ve yaşam tarzlarını yansıtacak şekilde yapay, subjektif, siyasal ve ideolojik kavramlar haline dönüştürüldüğü görülmektedir.

dediğimiz gibi islam gelmeden önce Arap kültüründe her kabile kendisinin misafirperverlik, binicilik, savaşma tekniği, hilm, kahramanlık ve sayı bakımından daha faziletli ve şerefli olduğunu iddia ediyordu. doğu'daki aşiretçi mantığın birebir aynısı yani. yani kur'an'ın ehl i beyt çerçevesi bir ve ya birkaç kişi ile sınırlandırılacak bir anlayış ile izah edilemez. çünkü bu hitap, insanların algılarını, alışkın oldukları sapkın şeylerden menetmiştir. var olan ve kullanılan kavramların niteliğini değiştirmemiştir.

kur'an'ın ehl i beyt nazarına bakacak olursak;

özellikle Şia ve gerekse diğer mezhepler bu kavrama kendi ideolojileri ve çıkarları uğruna Kur'ân’ın temel felsefesiyle uyuşmayan, tamamen Cahiliye dönemine dönüşü çağrıştıran anlamlar yüklemişlerdir. Kur'an'ın genel bütünlüğü içerisinde ve bazı çerçeve temel kavramların ışığında, en azından Ehl-i Beyt'in semantik alanının ne olduğunu, ne olmadığını ve hangi misyonların yüklenemeyeceğini ortaya koymakla işe başlamak daha faydalı olacaktır.

bahsedildiği gibi ehli beyt birden fazla anlam içeren arapça sözdür. birden fazla dedim; peki teknik olarak bu imkansız mı? türkçeden örnek verelim o zaman;
mesela ''yüz'' kelimesi. cümle içindeki kullanımı ve cümlenin verdiği mesaja göre yüz kelimesi kaç manayı ifade eder?

1- sayı olarak,
2- bir şeyi diğerinden ayırmak, yüzmek ayrıştırmak,
3- uzuv, organ, ten.
4- bilindiği şekli ile denizde çırpınmak.

biliyorum ehli beyt kelimesi ile yakından uzaktan alakası yok. ancak amacım algılarınıza hitap etmek olduğu için, ehli beyt kelimesinin arap toplumunda neyi çağrıştırdığını, ne şekilde verilen mesaja göre anlam ifade ettiğini türkçeden ''algısal'' bir örnekle açıklamak istedim.

Kur'an’ın anlamını belirlediği bazı kavramların bile, başta dediğimiz gibi bazı mezhepler tarafından tarihi ve sosyal olguya delaleti olmayan, tamamen kendi ideolojilerini ve yaşam tarzlarını yansıtacak şekilde yapay, subjektif, siyasal ve ideolojik kavramlar haline dönüştürüldüğü görülmektedir, tarihsel süreçteki ''ehli beyt'' kültü de üzerinden nemalanılmış, içi boşaltılmış, adeta kullanılmış sembollerden biridir.

işte Ehl-i Beyt kavramı, Sünniler, Şiiler ve Alevi–Bektaşiler arasında en fazla ihtilaf edilen, istismar edilen ve siyasallaştırılan Kur'ani kavramlardan birisidir. özellikle şiiler ve aleviler tarafından istismar edildiğini söylemek durumundayım. misalen Bazıları Ehli Beyt'in Hz. Peygamber'le hanımlarından, bazıları Hz. Peygamber, hanımları, kızı Fatıma, Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin'le Selman'ı Farisi'den, bazıları Hz. Peygamber, Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin'den, diğer bazılarına göre 12 imam, Hz. Peygamber ve Fatıma'dan, bir kısmına göre Peygamber'e akraba olan bütün Haşimilerden, diğer bir kısmına göre de, Hz. Peygamber'in bütün ümmetinden ibarettir. Neticede Şii ve Sünniler arasında siyasal iktidarı ele geçirmek ve mevcut iktidarlarını meşrulaştırmak, insanlar arasında ayrıcalıklı bir statü elde etmek veya menfaat temin etmek için Ehl-i Beyt’i kullanan pek çok kimse, grup, mezhep ve tarikat ortaya çıkmış, hala da çıkmaya devam etmektedir.

işin en ilginç olan yanı ise şiiler ve aleviler tarafından ehli beyt'ten kastın sadece hz. fatıma, ali, hasan huseyn ve diğer uydurulmuş, oluşturulmuş 12 imam'ın olduğu söylenmesidir. buna dayanak olarak da ahzab suresi 33. ayetini referans almaktadırlar, nitekim zorlama tevillerle, uydurulmuş rivayetlerle sadece fatıma ve ali'den olan çocuklar ehli beyte dahil edilmektedir, söz konusu ayet ise; ahzab suresinin 33. ayetidir. o da şudur;

--spoiler--
Ve karne fî buyûtikunne ve lâ teberrecne teberrucel câhiliyyetil ûlâ ve ekımnes salâte ve âtînez zekâte ve atı’nallâhe ve resûleh(resûlehu),innemâ yurîdullâhu li yuzhibe ankumurricse ehlel beyti ve yutahhirekum tathîrâ(tathîran).
--spoiler--

yani;

--spoiler--
Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resülüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
--spoiler--

yalnız işin ilginç olan kısmı ayetin tamamı ele alınmamakta, arapçasında gizli bakınız olarak işaretlediğim kısım gibi ayetin son cümlesi olan;

--spoiler--
innema yüridullahu liyüzhibe ankümürricse Ehl-el Beyt'i ve yütehhireküm tethira
--spoiler--

yani;

--spoiler--
Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
--spoiler--

kısmı nazara alınarak, sadece hz. ali, fatıma, hasan ve huseyn'in buradan kastedildiği yani sadece onların ehlibeyt olduğu gibi akılla izahı olmayan bir mekanizma geliştirilmiştir. ancak birazcık kur'an bilgisi olan, bakın arapça demiyorum, kur'an'dan ciddi manada haberdar olan biri siyak ve sibak uyumu gözetmek durumundadır. nitekim bahse konu olan ayet tek başına peygamber'in eşlerinden bahsetmekte, onlara seslenmektedir. şia ve onlardan alakasız olmakla birlikte bir nevi onlardan olan alevi-bektaşi kesimin ayeti bu şekilde algılamak istemesi, zorlama teviller bu tip akıl dışı çıkarımlar yapması, tarihsel süreçteki ehli beyt kavramı üzerinden manüpilasyon yapıldığının açık göstergesidir.
Hz. Peygamber ve zevcelerinden ibaret aile halkına bu ayette Ehl-i Beyt demekte ve bu tabir içerisine başka akrabanın alınmasına da imkan bulunmamaktadır. Çünkü bu ayet, hicretin 6. yılında inmiştir. Hz. Fatıma, Hz. Ali ile hicretin ikinci yılında evlenmiş ve Hz. Hasan ve Hüseyin, bu ayet inmeden iki üç yıl önce hicretin 4. ve 5. yılında doğmuştur. Hz. Ali'nin evlendikten sonra, Hz. Peygamber'den ayrıldığı ve başka evde oturduğu bilinen bir gerçektir. Bu durumda Hz. Peygamber'in damadı Ali ve kızı Fatıma'yla onların çoçukları ev halkından sayılamaz. yani bu ayetin verdiği mesaja göre. kur'an'a göre konuşuyoruz, ideolojilerimize göre değil. Eğer onlar dışarıda oturmalarına rağmen bu ayetin kapsamına girselerdi, o tarihlerde Hz. Peygamber'in iki kızıyla evlenmiş olan -her ne kadar birisi yaşıyor idiyse de- Hz. Osman'ın da girmesi gerekirdi. Bu durum, Şia tarafından Ehl-i Beyt'e yüklenen karizmanın, Kur'an'dan hiç bir vahyi temeli bulunmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

bakın sizlere ayet başlı başına peygamber'in eşlerinden bahsediyor demiştim. bir de siyak ve sibak kuralınca ele alalım, yani anlam bütünlüğü doğrultusunda;

--spoiler--
ahzab suresi;

28.ayet: Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, "Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size met'a vereyim ve sizi güzelce bırakayım.

29. ayet: Eğer Allah'ı, Rasulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.

30. ayet: Ey Peygamber'in hanımları! içinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır.

31. ayet: içinizden kim Allah'a ve Rasulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır.

32. ayet: Ey Peygamber'in hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız (erkeklerle konuşurken) sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde hastalık (kötü niyet) olan kimse ümide kapılmasın. Güzel (ve doğru) söz söyleyin.

33. ayet: Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resülüne itaat edin. Ey ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

34. ayet: Siz evlerinizde okunan Allah’ın âyetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır.
--spoiler--

verdiğim ayetlerin bütününe bakıldığında bu ayetlerin özellikle tathir ayeti olarak ünlenen ahzab suresi 33. ayetin kime ve nasıl neden seslendiği ortaya çıkacaktır. nitekim bu ayetler de hicri 6. yılında inzal olmuş, 28 ve 34. ayetler birlik içinde insanlara tebliğ edilmiştir. nitekim kur'an'ın bütüncül mesajından yoksun çıkarımlar ele alındığında kur'an'ın temel felsefesinden anlam bütünlüğünden tamamen koparılması, açıkça yazıyorum ki din içinde din kurmak olarak karşımıza çıkmaktadır. bakın sizlere algısal bir tercih sunuyorum. bir insanın şu verdiğim metni eline aldığında hiç tereddütsüz ayetin peygamber'in eşlerine hitap ettiğini görmemesi akılla izahı olmayan; ve daha açıkça yazıyorum ki siyasi bir amaca hizmet eder bir ayrıştırmacı yaklaşımın ürünü olduğu ortaya çıkacaktır. nitekim ayetlerin özellikle ahzab 33 dahil olmak üzere peygamber'in eşlerine seslendiği açıktır.

daha da ileri gidilerek;

--spoiler--
Ve karne fî buyûtikunne ve lâ teberrecne teberrucel câhiliyyetil ûlâ ve ekımnes salâte ve âtînez zekâte ve atı’nallâhe ve resûleh(resûlehu),innemâ yurîdullâhu li yuzhibe ankumurricse ehlel beyti ve yutahhirekum tathîrâ(tathîran).
--spoiler--

ayetinin son cümlesi olan;

--spoiler--
innemâ yurîdullâhu li yuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirekum tathîrâ(tathîran)
--spoiler--

kısmı ele alınarak, hz. ali, fatıma, hasan ve huseyn; ve adı geçen diğer 12 imamlar ''masum'' ilan edilmekte, kendilerinin asla yanılmaz, şaşırmaz, günah işlemez oldukları savı ortaya atılmaktadır. nitekim bu görüşte kur'an'i değildir. çünkü peygamber bile bahsedildiği şekilde bir ''günahsızlık'' sıfatına sahip değildir. nitekim bakara suresi 145. ayetinde;


--spoiler--
yemin olsun ki; kitap verilenlere (yahudi ve hristiyanlara) ne kadar ayet getirirsen getir, yine de senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblelerine de uymazlar. Eğer sana ilim geldikten sonra onların hevalarına uyarsan muhakkak zalimlerden olursun.
--spoiler--

gibi bir uyarıyla, allah kendi tebliğ vazifelisini bile nefsine amade olmaması konusunda açık şekilde uyarmaktadır. bahsedildiği şekilde peygamberde günahsızlık yani bilinen adıyla ismet sıfatı olsa idi bu tip bir uyarı gelmemiş olması gerekirdi. bahsedildiği gibi tanrısal bir günahsızlık söylemi kur'an'da yoktur, bakın bir diğer örnek daha, tevbe suresi 43. ayet;

--spoiler--
Allah seni affetti, sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye (öğreninceye) kadar niçin (beklemeyip) onlara izin verdin?
--spoiler--

bir diğeri ise fetih suresi 2. ayeti,

--spoiler--
Böylece Allah, senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
--spoiler--

ardından diğer direkt peygambere hitab eden ayetlere bakıldığında, mesela;

--spoiler--
Şu halde sen sabret. Gerçekten Allah’ın va’di haktır. Günahın için mağfiret dile; akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et.(muminun 55)

Bil ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. (Habibim!) Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarının bağışlanmasını dile! Allah, gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.(muhammed 19)
--spoiler--

öncelikle kur'an'ı açıp bir bütünlük içinde okumanızı öneririm. tabi ayetler başlı başına açık bir mesaj vermekle birlikte bütünlüğe önem veriyorum, mesajın sıhhati açısından.
görüldüğü gibi ayetlerin anlatımı ile peygamber'de dahi ''tanrısal'' bir masumluk günahsızlık yoktur. buna rağmen alevi-şii kültürde hz. ali, fatıma, hasan, huseyn ve 12 imamın günahsız olduğu söylemi dillendirilmektedir. nitekim peygambere ismet sıfatının yapıltırılmasının altında, öncelikle kendi hayat görüşlerine yonttukları kişileri masum ilan etme çabası vardır, peygamber masum değilse, diğerleri nasıl olabilir? işte o yüzden peygamber'de masum olmalı... nitekim literatürde onların masum olduğu söylenip durur ancak kur'an verdiğim ayetlerle bunu yalanlar. kısacası ahzab suresinin 33. ayetinin son cümlesine binaen ali ve fatıma ve evladları masum ve ya günahsız değildir. günahtan kastımız şirk koşmak, kötü işler yapmak değildir. ancak alevi ve şiiler tarafından ortaya atılan iddia bu sayılan kişilerin asla ve asla yanılmadıkları, şaşırmadıkları, hata etmedikleri görüşüdür. yani insan değil, bildiğiniz melek... tamamı ile saçmalık ve kur'an'la alakası olmayan bir durum. nitekim yazının genelinde belirttiğimiz gibi tarihsel süreçteki ehl i beyt söyleminin manüpile ediliş biçimlerinden biri de budur.

tabi bununla da kalmayıp ayetlere söyletilemeyen şeyler zayıf ve ya uydurma ve ya gerçek olsa da anlamından koparılmış şekilde sanki ayeti teyit eder şekilde sunulan vakıalara bırakılarak bir haklılık esamesi oluşturulmaya çalışılmıştır.
nitekim ayetler bahsedildiği gibi sadece hz. ali, fatıma, huseyn ve hasan'ı anlatmıyor. peki o zaman ne yapmak gerek? peygamber'in ağzından rivayetler ile kur'an'ın temel mantığına tamamen ters vakıalar ile bunun altının doldurulmaya çalışılmak...
mesela en bilinen örneklerden biri. nitekim buhari, tirmizi gibi bir çok ehli sünnet kaynağında bu konu geçmekte, her ne kadar şialar ehli sünnet kaynaklarını kabul etmeseler de buradaki rivayetleri delil olarak göstermekten geri durmamaktadırlar ama bir farkla; o da tıpkı ayetlerde olduğu gibi zorlama tevillerle, kelimelerin anlamlarını kaydırarak ya da tamamen atlayarak kendi ideolojilerine uygun manalar vererek, kendi kamu oyularına '' bakın ehli sünnet kaynaklarında da var ama inkar ediyorlar'' propangadası yaparak ayrıştırma gücünü kullanmaktadırlar.

mesela peygamber'in hanımı ümmü seleme'den aktarılan rivayette; peygamber hz. ali, fatıma, huseyn ve hasan'ı eve çağırır, onları meşhur al i aba denen örtünün altına alır ve;

--spoiler--
innema yüridullahu liyüzhibe ankümürricse Ehl-el Beyt'i ve yütehhireküm tethira
--spoiler--

ayetini okur, bunun üzerine ümmü seleme; ya resulallah ben senin ehli beytinden değil miyim? der, peygamber ise; sen hayır üzeresin der ve bu tip diyaloglara genel olarak (...) şu şekilde parantez içine alınarak eklemeler yapılır. mesela sen de hayır üzeresin dedikten sonra şu şekilde ''(Yani Ehl-i Beytimin makamında değilsin, ama akıbetin hayır üzeredir!)'' gibi eklemeler yapılır. bu eklemeler ile ayette bahsedilen ehli beytin peygamberin hanımları olmadığı mesajı vurgulanmaya çalışılır, yani tahribat yapılır.

bu bahsedilen mevzu dediğimiz gibi ehli sünnet kaynaklarında da geçmektedir. tabi kendi ideolojik perspektifine göre yorumlayanların anlattığı lanse ettiği gibi değildir;

Tirmizi, "Menakıb-ı Ehl-i Beyt" adlı eserinde (cilt 2 sayfa 308) Ömer bin Ebi Seleme'den şöyle naklediyor: “Tathir Ayeti, Ümmü Seleme’nin evinde nazil olduğunda Peygamber (s.a.v); Fatıma, Hasan, Hüseyin ve Ali'yi çağırarak onların üzerine bir aba örttü ve şöyle buyurdu: “Allah'ım, bunlar benim Ehl-i Beytimdir; onlardan her çeşit pisliği ve kötülüğü gider ve onları tertemiz kıl.” O sırada Ümmü Seleme; “Ya Resulallah! Ben de onlarla birlikte miyim?” diye sordu. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Sen kendi mevkine sahipsin ve hayır üzeresin.” şeklinde aktarılır. yalnız şöyle bir gerçek var ki, elimizdeki kaynaklarda bizlere aktarılan bu vakıada peygamber'in eşi ümmü seleme'ye olan hitabı bu şekilde değildir. yakın zamanda arapça bilen arkadaşlar için orijinal metnin fotosunu da ekleyeceğim ki gerçek anlaşılsın daha da doğrusu tahribatın boyutu. kısaca olay şudur;

yukarı da bahsi geçen diyalog yaşanır, peygamber abası altına ali'yi fatıma'yı huseyn'i hasan'ı alır ayeti okur, ardından ümmü selema de sorar ben de senin ehlin miyim diye ve bir çok kaynakta aynı şekilde olduğu gibi peygamberin cevabı ise şudur;

--spoiler--
enti ala mekanih ve enti ala hayr.
--spoiler--kaynaklarda bu şekilde geçer. yani şöyle düşünün, bakın uzun uzadıya açıklama yapmak durumundayım, ayetleri bırakıp eldeki kaynakların anlatış biçimi dahi tahrip edilerek insanlara farklı şekilde sunulduğundan ayrıntıya girmek durumundayım. şimdi ikili bir diyalog gerçekleştirelim;

birinci kişi sorsun;

ben de senin ehlin miyim? ya da kaynaklarda geçen şekliyle ben de onlarla birlikte miyim? diye.

ikinci kişi ise arapça orijinalinde olduğu gibi;

''enti ala mekanih ve enti ala hayr''; yani sen bu mekan üzeresin, bu mekana dahilsin, ayette belirtildiği gibi ehli beytsin demektir. algısal olarak bakın. zaten ayet kendileri hakkında inmiştir, peki o soruyu neden sordu? bakın o dönemde peygamber'in aile efradının ilişkileri ne düzeyde bilmiyoruz, yani kinaye babında söylemiş olamaz mı?
nitekim beşerlerden bahsediyoruz, zaafları, istemleri olan beşerlerden. biraz arapçası olanlar bu terimin neyi anlattığını elbet göreceklerdir, tabi ki bilenler ve insafı olanlar. nitekim bununla kalınmamış ''mekanih'' kelimesi önemli bir mevki olarak çevrilmiş, bazı zamanda sadece mekanih kelimesi nazara alınmadan sen hayr üzeresin denilerek parantez içindeki eklemelerle yani ehlibeytim değilsin açıklamaları getirilmiştir. nitekim ehli sünnet kaynağını referans alarak kaynak gösterip, oradaki manalara ayetlere yapıldığı gibi takla attırıp farklı şekilde sunmanın ne gibi bir mantığı olabilir bunu sizlerin akıl ve vicdanına bırakıyorum.

kısaca; klasik alevi-şii kültürde sürekli olarak ayetleri zorla tevil ederek, çok açık ifade ediyorum kufe ehlinin aslı astarı olmayan rivayetlerine başvurularak ayetin açık hükmü ile hitap ettiği eşleri akılla izahı olmayan şekilde ayetin kapsamından çıkarılarak sadece hz. ali, fatıma, hasan ve huseyn; ve 12 imam olarak bilinen şahıslar ile ehl i beyt'in sınırı çizilmektedir.
bu da ayrıştırıcı, tahrib edici mantığın ürünüdür.
biraz kur'an'dan ve islam'dan haberi olan insanlar ayetin neyi anlattığını çok iyi bilir. peki ali, fatıma ve evlatları ehl i beyt midir? evet, yazının başında ehl i beyt söyleminin arap toplumunda neyi çağrıştırdığını anlattık. genel anlamda ali ve fatıma ve evlatları ehli beyttir. ancak ahzab 33. ayetin anlattığı ehlibeyt onlar değildir ve masum-u pak değildirler.
genellikle alevi kültürde doğru bilinen, daha doğrusu anadolu islam algısında sünni alevi kültürün tamamında doğru olarak bilinen bir yanlışın tasviridir.
ideolojilerimizin, nefretimizin ne söylediği değil, kur'an'ın ne anlattığı önemlidir. yazımı burada şimdilik sonlandırıyorum, daha sonra ahzab 33 üzerinden yapılan manüpilasyonu daha teknik bir şekilde tartışacağım.
ırkçılığı reddeden islam da üstün kabul edilen kesim.
başımızın tacı ,gözümüzün nuru ,kapılarında kıtmirliği en büyük şeref sayacağımız altın silsile .allah cc bizleri şefaatlerine nail eyler inşallah .
Ehlibeyt peygamberin ailesidir.
Ehlibeyt şu kişilerden oluşmaktadır ; Hz.Ali, Hz. Fatıma Zehra, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin
Tathir ayeti Ehlibeyte inmiştir.
Ey Ehl-i Beyt! Şüphesiz Allah, sadece sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.» (Ahzab/33)
Şura süresi 23.ayet de ehlibeyte sevgi istenir.
(Ey Peygamber! Müslümanlara) De ki: Sizden tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum; istediğim, ancak yakınlarıma (Ehl-i Beytime) sevgidir.”

ayrıca peygamber Kuran ve Ehlibeyte sarılmayı emrediyor ;
Ey insanlar! Aranızda öyle bir şey bırakıyorum ki, ona sarıldığınız taktirde sapmazsınız; o, Allah’ın kitabı ve soyum olan Ehl-i Beyt’imdir.” Sahih-i Tirmizi c.5 s. 328, hadis no: 2718

peygamberin eşleri ehlibeyte dahil değildir zira şöyle ki ;

Yezid b. Hayyan, Zeyd b. Erkam'a şöyle sordu:

"Peygamber'in (s.a.a) Ehlibeyti kimlerdir? Onlar, Peygamber'in eşleri midir?"

Zeyd b. Erkam cevap olarak şöyle dedi: "Hayır (öyle değildir)! Allah'a yemin olsun ki, kadın belli bir zaman erkek ile birlikte olur, daha sonra adam karısını boşar, kadın babasının evine, kavminin arasına geri döner. Peygamber'in Ehlibeyti'nden maksat, Peygamber'in aslı ve bağlısı olduğu kimselerdir ki, Peygamber'den sonra onlara sadaka haramdır."

(Sahih-i Müslim, c.7, s.123, Bab-u Fezail-i Ali b. Ebî Talib, Mısır basımı.)

peygamberin eşlerinin ehlibeyt olmadığını diğer kanıtı ise şudur;

Ümmü Seleme anlatıyor: «Ben, Resûlullah’ın (s.a.a) evinin kapısında iken şu ayet nazil oldu: «. Ey Ehl-i Beyt! Şüphesiz Allah, (tekvini iradeyle) sadece sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.» (Ahzab/33). Evde «Resûlullah (s.a.a), Ali, Fatıma, Hasan ve Hüse­yin vardı. Onlara bir örtü bürüdü ve «Allahım! işte bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir, bunlardan gü­nahı gider ve bunları kirlerden tertemiz kıl!» bu­yurdu. Ben atılıp: «Ey Allah’ın Resulü! Ben Ehl-i Beyt’ten değil miyim?» dedim. Bana: «Sen hayır üzeresin, sen Resûlullah’in zevcesisin (ama Ehl-i Beyt’ten değilsin)!» diye cevap verdi.» (Tirmizi, Menakıb, (3870)

Resulullah şöyle buyurmuştur : Benden sonra Ehl-i Beytimle imtihan olunacaksınız.

dediği gibi de oldu.. imtihanı geçenler Hz.Ali nin Hz.Hasan'ın Hz.Hüseyin'in yanında oldu. geçemeyenler ise Muaviyenin, Yezidin, Emevilerin yanında oldu. bu imtihanı bir çok sahabe geçemedi.
Bu imtihan hâlâ devam etmektedir..
sunnilerin gönülden sevdiği, şiaların tapındığı güzel insanlardır.
(bkz: sünnilerin bizde ehlibeyt i severiz yalanı)
Sevmek ile ilahlaştırmak arasında fark var diyorsanız Sünni yok diyorsanız Şia'sınız.
şura 23. Ayette sevilmesi her müslümana farz kılınan peygamber ve ailesi.
(bkz: hz muhammed)
(bkz: hz ali)
(bkz: hz fatıma)
(bkz: hz hasan)
(bkz: hz huseyn)
Bir hoca devamlı olarak 3 halifenin Hz. Ali'den (as) üstün olduğunu kanıtlamak için hep rivayetler ve deliller getirirmiş. Bir gün yaşlı bir kadın kalkarak ona şöyle dedi.

-Ey Şeyh! 3 halife namazlarında Ehlibeyte selat ve selam gönderiyorlar mı?
Şeyh "evet" dedi, Ehlibeyte selam gönderilmeyen namaz batıldır.
-Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin Ehlibeyt'ten değil mi?
Şeyh: Evet!
Kadın: Ehlibeyt namazlarında 3 halifeye Salat ve selam gönderiyorla mı?
Şeyh: Hayır
Kadın: 3 Halifenin adını namazda zikretmek namazı batıl eder mi?
Şeyh sorulardan şaşırmış bir halde: evet!
Kadın: Ehlibeytin adını namazda zikretmemek namazı bozar mı?
Şeyh: Evet!
Söz buraya gelince ihtiyar kadın kızgın bir tonda şeyhe şöyle dedi: ..."Be gafil adam sen nasıl olur adlarının zikredilmesi namazı batıl eden kimseleri, namazda selam gönderilmesi farz olanlardan üstün tutarsın...?!"
makbulümüzdür.
o dönem arabistan yarımadasının çiftlik sahipleri idi, savaş ganimetleri, vergiler, hep bunların eline geçiyor, zira tanrı ile iletişime geçtiler, inanmayan yanar.
(bkz: şu dinler)
Ganimet malları diğer müslümanlara dağıldığı halde peygamber kendi ailesi için almadığı zaman " biz de diğer kadınlar gibi çeşitli elbise ve süs eşyası istiyoruz" diye peygamber e baş kaldırmışlardır.

"Ey Peygamber; eşlerine de: Eğer dünya hayatını ve süslerini istiyorsanız, gelin size bağışta bulunayım ve güzellikle salıvereyim. Yok eğer Allah’ı , Rasulünü ve Ahiret yurdunu istiyorsanız, muhakkak ki Allah içinizden iyi davranan hanımlara büyük mükafat hazırlamıştır.” (Ahzap 28-29)

https://www.google.com.tr...Vaw2-21K9zbOlE4W0swpqftQ8
Peygamberin miras bırakıyorum Dediği iddia edilen Ailesi.

Allah'ın peygameberi Sadece Kur'an'ı miras bırakmıştır.
Aklıma beyti geldi benimde olsa da yesek.
hızır yoldaşınız olsun
selam ve dua ile.