1. 1.
  avukatlara verilen vekaletnamelerde bulunmadığı taktirde, avukatın icra müdürlükleri ve mahkeme kalemlerinde dosyadaki parayı çekememesine neden olan ibare.
  ... art ist
 2. 2.
  hukuki bir akid ve muamele ile gereken teslim ve tesellüm.
  1 ... turquoise
 3. 3.
  avukatların çok sevdiği sözcüktür. müvekkili olmaya namzet kişiye kartını uzatır, git vekalet çıkar der. kartın arkasında ''ahzu kabz yetkiside olsun'' yazar. noter adamıza sorar '' ahzu kabzda olsunmu'' zavallı adam ne anlama geldiğini bilmediği şey için ''olsun! olsun!'' der. sonra gider ne görür, icra müdürlüğünde ve mahkeme kaleminde para yok. ne oldu, avukat aldı.
  ... gnchkkc
 4. 4.
  Yerleşik içtihat uyarınca artık vekaletnamelerde açıkça bulunmasına gerek olmayan yetki. Vekaletnamede aksine düzenleme olmadıkça var olduğu kabul edilmiştir.

  T.C.
  YARGITAY
  8. HUKUK DAiRESi
  E. 2015/6701
  K. 2017/7684
  T. 24.5.2017

  * iCRA MÜDÜRLÜĞÜ iŞLEMiNiN iPTALi ( 6100 S. HMK.74. Maddesinde Ahzu Kabz Yetkisine Yer Verilmemiş Olmasının Avukatın Bu Yetkiye Sahip Olmadığı Anlamına Gelmediği Tam Aksine Bu Yetki Vekaletname ile Birlikte Vekile Tanınan Yetkiler Arasında Yer Aldığından Aksi Açıkça Belirtilmedikçe Avukatın Ahzu Kabz Yetkisine Sahip Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )

  * AHZU KABZ YETKiSi OLMAMASI ( Paranın Ödenmemesi/Davacının Ahzu Kabz Yetkisinin Özel Yetki Olmaktan Çıkarıldığını Genel Vekaletname ile Ahzu Kabz Yetkisi Olmadan Tahsilatın Yapılabileceği Nedeniyle işlemin iptali Talebi - 6100 S. HMK. Md.74'te Ahzu Kabz Yetkisine Yer Verilmemiş Olmasının Avukatın Bu Yetkiye Sahip Olmadığı Anlamına Gelmediği Aksine Bu Yetki Vekaletname ile Birlikte Vekile Tanınan Yetkiler Arasında Yer Aldığından Aksi Açıkça Belirtilmedikçe Avukatın Ahzu Kabz Yetkisine Sahip Olduğunun Kabul Edileceği )

  * AHZU KABZ YETKiSi OLMADIĞINDAN PARANIN ÖDENMESi TALEBiNiN REDDi (işlemin iptali - 6100 S. HMK.74. Maddesinde Ahzu Kabz Yetkisine Yer Verilmemiş Olmasının Avukatın Bu Yetkiye Sahip Olmadığı Anlamına Gelmediği Tam Aksine Bu Yetki Vekaletname ile Birlikte Vekile Tanınan Yetkiler Arasında Yer Aldığından Aksi Açıkça Belirtilmedikçe Avukatın Ahzu Kabz Yetkisine Sahip Olduğu Kabul Edileceğinden icra Müdürlüğü işleminin Yasaya Aykırı Olduğu )
  6100/m.74

  ÖZET : Borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takip dosyasında alacaklı vekili dosyadaki paranın tamamının hesaplarına gönderilmesi yönünde talep açtıklarını, icra Müdürlüğü'nce alacaklı vekilinin takip dosyasında mevcut 03.05.2013 tarihli vekaletnamesinde ahzu kabz yetkisi olmadığından bahisle paranın ödenmesi talebinin reddine karar verilmiş olup, alacaklı vekili icra Mahkemesi'ne başvurusunda; 2012 yılında yürürlüğe giren HMK ile vekaletnamede ahzu kabz yetkisinin özel yetki olmaktan çıkarıldığını, genel vekaletname ile ahzu kabz yetkisi olmadan tahsilatın yapılabileceğini, dolayısı ile icra Müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.6100 S.K. yürürlüğe girdiği 01/10/2011 tarihinden sonra düzenlenmiş 03.05.2013 tarihli vekaletnamesinde ahzu kabz yetkisi olmadığından bahisle dosyada bulunan paranın ödenmesi talebinin reddine dair icra Müdürlüğü kararının Yasaya aykırı olduğu anlaşılmakla, şikayetin kabulü gerekir.

  DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

  KARAR : Borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takip dosyasında alacaklı vekili dosyadaki paranın tamamının hesaplarına gönderilmesi yönünde talep açtıklarını, icra Müdürlüğü'nce alacaklı vekilinin takip dosyasında mevcut 03.05.2013 tarihli vekaletnamesinde ahzu kabz yetkisi olmadığından bahisle paranın ödenmesi talebinin reddine karar verilmiş olup, alacaklı vekili icra Mahkemesi'ne başvurusunda; 2012 yılında yürürlüğe giren HMK ile vekaletnamede ahzu kabz yetkisinin özel yetki olmaktan çıkarıldığını, genel vekaletname ile ahzu kabz yetkisi olmadan tahsilatın yapılabileceğini, dolayısı ile icra Müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.

  Mahkemece; 03.05.2013 tarihli Tekirdağ Noterliği'nce düzenlenen vekaletnameye dayalı olarak başlatılan takibe dair vekaletname incelendiğinde Avukata sadece adına açılmış veya açılacak tüm davaları takip yetkisi verildiği ancak ahzu kabza yetkili olmadığı bu sebeple icra Müdürlüğü işlemi yerinde bulınduğundan şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.

  "Davaya vekalette özel yetki verilmesini gerektiren haller" başlıklı 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 74. maddesinde ahzu kabz yetkisine yer verilmemiş olmasının, avukatın bu yetkiye sahip olmadığı anlamına gelmediği, tam aksine bu yetki vekaletname ile birlikte vekile tanınan yetkiler arasında yer aldığından, aksi açıkça belirtilmedikçe, avukatın ahzu kabz yetkisine sahip olduğu kabul edilmelidir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01/10/2011 tarihinden önce düzenlenmiş ve "ahzu kabz" yetkisi içermeyen vekaletnamelere dayanılarak 01/10/2011 tarihinde ve sonrasında vekaletnamede bulunmayan bir yetkinin, dolayısıyla "ahzu kabz" yetkisinin vekalet verenin iradesine aykırı bir şekilde kullanılamıyacağı da kuşkusuzdur.

  Somut olayda, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 01/10/2011 tarihinden sonra düzenlenmiş 03.05.2013 tarihli vekaletnamesinde ahzu kabz yetkisi olmadığından bahisle dosyada bulunan paranın ödenmesi talebinin reddine dair icra Müdürlüğü kararının Yasaya aykırı olduğu anlaşılmakla, şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle iiK'nun 366/3. maddesi ve 6100 Sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca iiK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 24.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  1 ... flat head
 5. 5.
  zahmet edip buraya taşıyana teşekkürler.
  ... monk of monkmountain