1. 1.
  divan edebiyatı nesir türüdür. şairlerin hayatlarından ve eserlerinden söz eden eserdir.
  4 ... frozen hopes
 2. 2.
  osmanlı döneminde şairlerin hayatlarından ve eserlerinden bahseden, eserlerinden küçük parçalar sunan, şairler hakkında bilgi edinmemizi sağlayan bir nevi bugünkü antolojilerle benzerlik gösteren eserlerdir.
  1 ... yasak merve
 3. 3.
  terim anlamı ünlü kişilerin biyografilerini anlatan eserdir. ilk tezkire avfi'nin lebabü'l- elbab'ıdır. türk edebiyatının ilk tezkitesi ise Ali şir nevayi'nin mecalisü'n-nefayis'idir. anadolu'da yazılan ilk tezkire de sehi'nin heşt- behişt adlı tezkiresidir.
  1 ... suhuko
 4. 4.
  divan edebiyatında şairlerin hayatlarını ve edebi yönlerini anlatan nesir türlerine denir. tezkire, günümüzün biyografisinin yerini tutar.
  1 ... unique270
 5. 5.
  türk edebiyatında ilk örneğinin 15. yüzyılda görüldüğü tür.
  ... eagle is free
 6. 6.
  XV. yüzyıl tezkireleri:
  Ali Şir Nevai - Mecâlisü'n-Nefâyis

  XVI. yüzyıl tezkireleri:
  Sehi Bey - Heşt Behişt
  Latifi - Tezkiretü'ş Şuara
  Ahdi - Gülşen-i Şuara
  Aşık Çelebi - Meşairüşşuara
  Kınalızade Hasan Çelebi - Tezkiretü'ş şuara
  Beyani - Tezkiretü'ş şuara

  XVII.yüzyıl tezkireleri:
  Sâdıkî-i Kitabdar - Mecm'au'l havas
  Riyâzî - Riyazü'ş şuara
  Fâizî - Zübdetü'l eşar
  Rızâ - Divan / Kavaid-i Farisiyye
  Yümnî - Tezkire-i Şuara
  Asım - Zeyl-i Zübdetü'l eşar
  Güftî - Teşrifatü'ş şuara

  XVIII.yüzyıl tezkireleri:
  Mûcib - Tezkire-i Şuara
  Safâyî - Muhbetü'l-asar min feva'idi'l-eşar
  Sâlim - Tezkire-i Şuara
  ismail Beliğ - Muhbetü'l-asar li-Zeyl-i Zübdetü'l eşar
  Râmiz - Adab-ı Zurefa
  Silahdarzade - Tezkire-i Şuara
  Safvet - Muhbetü'l-asar fi feva'idi'l-eşar
  Esrar Dede - Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye
  Akif - Mirat-ı Şi'r

  XVIIII. yüzyıl tezkireleri:
  Şefkat - Tezkiretü'ş şuara
  Es'ad Efendi - Bağçe-i Safa-Endüz
  Arif Hikmet - Tezkire-i Şuara
  Fatin - Hatimetü'l şuara
  Tevfik - Mecmua-i Teracim
  Mehmet Tevfik - Kafile-i Şuara
  ... calgon
 7. 7.
  aynı meslek veya meslek grubundan kişilerin yaşam ve sanatlarından,hüner ve anılarından bahseden eserlerdir.
  1 ... byhayalet
 8. 8.
  bir dönem vadi yayınlarının çıkardığı düşünce/siyaset/sosyal bilim alanlarında iki ayda bir yayımlanan dergi. sahibi ercan şen'idi. halen yayımlanıyor mu bilemiyorum.

  kimi sayıları 200 sayfayı falan bulurdu hatta bu sayfa sayısını geçenlerde olmuştur.
  1 ... akustikcinayet
 9. 9.
  divan şiirinde şairlerin hayatlarını edebi kişiliklerini antolojik şekilde bir araya getirip yapıtlarından örnekler içeren eserlere tezkire denir.divan şiirinde ilk tezkire örneği ali şir nevai- mecallisü n nefais anadoluda yazılan ilk tezkire de sehi'nin heşt- behişt adlı tezkiresidir.
  ... bluebus
 10. 10.
  arapça bir kelime. aslen ''hatırlamaya sebep olan'' demektir. zamanla yeni anlamlar kazanmış ve söylenişinde farklılıklar oluşmuştur. tezkere kelimesi tezkireden türemiştir mesela. önemli insanların hayat hikayelerini ve eserlerini konu alan eserlere de tezkire denir. çoğunlukla şairler için yazılır.
  ... mendakkadukka