1. 1.
  bir gazelin beyitlerinin üstüne aynı ölçü ve uyakta üçer dize ekleyerek yazılmış muhammese denir.
  uyak düzeni:
  aaaaa-bbbba-cccca-dddda-eeeea dır.
  2 -1 ... haziran
 2. 2.
  bir beyite başka bir şair tarafında aynı vezin ve kafiyede üçer dize eklenmesiyle oluşan beş dizelik bendlere denir.
  şairlerin tahmis yazmaktaki amacı, kendilerinden önce gelen şairlere beğenilerini ve saygılarını dile getirerek onları yüceltmektir.
  ... yasak merve
 3. 3.
  eskiden taş ya da ahşap havanlarda, türk kahvesine uygun kahve öğütme işine denir. bu işi yapan esnafa da tahmisci denirdi.
  ... brksbc
 4. 4.
  kelime anlamı'beşleme,beşli hale getirme'dir.bir sairin gazelinin beyitlerinin üstüne aynı ölçü ve kafiyede mısra ilave edilerek yazılmış muhammese denir.kafiye düzeni (aaa)aa (bbb)ba şeklindedir.
  ... qokhandemir
 5. 5.
  aynı zamanda kuru kahve anlamına gelir.
  ... pafküf
 6. 6.
  Ye'se garketti felek külbe-i ahzânı bile
  Ateşim geçti cehennemdeki nîrânı bile
  Cüşedüp söndüremez gözyaşı tûfânı bile
  Gittin ama kodun hasret ila cânı bile
  istemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

  Düşde gördüm gece endâmını pîrâhensiz
  Nârdan rûh-ı mussaffâ idi gûyâ tensiz
  Gam değil kalsa da iklîm-i çemen gülşensiz
  Devr-i meclis bana girdâb-ı belâdır sensiz
  Meyi zehrâb-ı sitem sâgar-ı gerdânı bile

  Sanırım çarh siyâh atlasa yer yer bürünür
  Âh edüp bâd-ı seher yollara düşmüş sürünür
  Ne mükedder çıkılır seyre ne mahzun yürünür
  Bâğa sensiz varamam çeşmime âteş görünür
  Gül-i handân-ı değil sevr-i haramânı bile

  Mühr ü mâhımdı bu alemde huzûrun dahi dün
  Gittin eyvâh cihan zulmete garkoldu bugün
  Küskünüm tâli-'i nâsâze gönülden küskün
  Sineden derd ile bir âh edeyim kim dönsün
  Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile

  Şeb-i yeldâda görünsün mü vücûdun bana tayf
  Geçse eyyâm-ı şitâ gelse bahâr olsa da sayf
  Güle bakmak ele câm almak için kalmadı keyf
  Hâr-ı fırkatle Neşâtî-i hazînin vâhayf
  Dâmen-î ülfeti çâkoldu girî bânı bile

  yahya kemal beyatli
  ... mulayim
 7. 7.
  (bkz: beşleme)
  ... spratt
 8. 8.
  Antepte tarihi bir kahvehanedir.

  (bkz: tahmis kahvesi)
  1 ... cerise