1. 1.
    (bkz: stil)
    (bkz: style)
    ... devedikeni