1. .
    Sultan Abdülaziz'in saltanat yıllarında Lübnan'da Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında çıkan çatışmalardan ve çatışma sonrası ölenlerin ailelerine yapılan yardımlardaki usülsüzlüklerden sorumlu tutulan, bu yüzden kurşuna dizelen Sam Valisi Müşir Ahmet Paşa'nın hesaplarını kapatma işi tevdi edilen paşa. Paşa, meselenin hallinde başarılı olunca önce maliye nazırlığına, sonra da Hazine-i hassa nazırlığına getirildi. Mahmut Nedim paşa'nın sadareti sırasında bazı usülsüzlükler hakkında ileri geri konuştuğu için sorgusuz sualsiz Amasya'ya sürülmüştür. Paşa'nın haklı olduğunu bilen bazı vezirlerin vükela meclisinde yani bakanlar kurulunda haksızlık yapıldığını savundukları ve bu yolda sert sözler söyleyen iki vezirin sürgüne gönderildiği bilinir. Mithat Paşa'nın sadrazamlığında serbest bırakılıp istabul'a dönmüştür.
    ... rick blaine