1. 1.
  1748 yılında istanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. iyi bir öğrenim gördü. Mevlevî tarikatına girerek, Şeyh Galib'in yakın dostları arasına katıldı. italyanca ve Rumca bildiği rivayet edilmektedir.1797 yılında öldü.

  ESERLERi
  Lugat-ı Tilyan adında bir Türkçe-italyanca sözlüğü bulunmaktadır. Mevlevî şairlerin hayatını anlatıp, şiirlerinden örnekler verdiği "Tezkire-i Şu'ârâ-yı Mevleviyye" adlı eseri ise çok itibar görmüş ve okunmuştur. Dîvân'ı vardır.
  kaynak: http://www.biyografi.net
  ... farabi
 2. 2.
  Kâküllerine ol mehin, ey şâne dokunma
  Zencîri kırar bu dil-i dîvâne dokunma

  Gül-berk misâli ciğerim pâreliyorsun
  Ey bâd-ı seher, o gül-i handâne dokunma

  Feryâd-ı Ene'l- Hak eder âvâz-ı tanîni
  Fâş etmesin esrârını, peymâne dokunma

  Bünyân-ı nizâm-ı felek ol kûy-ı belâdır
  Âlem yıkılır bu dil-i vîrâne dokunma

  içtikleri hep hûn-ı ciğerdir fukarânın
  Şeyhâ kerem et hâtır-ı rindâne dokunma

  Eğlenceleri zülf-ü dil ârâm-ı elemdir
  Dinle ne siyah gûndur o efsâne dokunma

  Şâhım senin Esrâr sadâkatli kulundur
  Lûtfeyle o derviş-i perîşâne dokunma
  ... farabi
 3. 3.
  deprem dedenin büyük büyük dedesi olduğu iddia edilir...* *
  -3 ... phyxius
 4. 4.
  dargın ayrıldığı şeyhi şeyh galip'den tam bir yıl sonra aynı gün (miraç kandili günü)ölür. (daha önce söylediği gibi)
  ... collector
 5. 5.
  şeyh galib'in şeyhidir. şeyh galib Türk edebiyatının en güzel mersiyelerinden birini esrar dede için yazmıştır.

  biz sabr idelim derd ü gam-ı hicrine amma
  sen de güzelim itdigün ikrarı unutma

  modern türkçeye çevirisi: ben ayrılığının gamına sabr edecem ama, sen de güzelim bana verdiğin sözü unutma.
  ... suhuko
 6. 6.
  Gerçek adı Mehmed olan Esrar Dede 1748 (Hicri 1162) yılında istanbul'da doğdu. Doğum tarihi üzerinde bir ihtilaf mevcuttur. Babasının isminin Ahmed-i Bîzebân olduğu bilinmektedir, fakat ailesine dair pek bir bilgi yoktur. Çok iyi bir eğitim gördüğü eserlerinden kolayca anlaşılabilmektedir. Arapça ve Farsça başta olmak üzere Rumca, Latince ve italyanca bilirdi. Dile olan ilgisi ve kabiliyetini, Lûgat-ı Tilyan isimli bir Türkçe - italyanca sözlük yazmış olmasından da anlıyoruz. Karakterinin güzel olduğu, özellikle çok cömert olduğu söylenmiştir. Galata Mevlevîhânesi'nde tanıştığı Şeyh Gâlip ile ömür boyu dost kalmıştır. "Esrâr" mahlasını da, Şeyh Gâlip'e arz edip talebelerinden olunca almıştır. Şeyh Gâlip ile tanıştıktan sonra Şeyh Gâlip'in eğitimine girdi. Hayatı boyunca Mevlevilik dairesinden çıkmadı. Daha sonraları tezkireci ve meşîhat makamlığını kazanmasına rağmen Şeyh Gâlip'in yanından ayrılmadı. Ömrü boyunca Galata Mevlevîhânesi'nde kendisine ayrılan odada yaşadı, eserlerini burda kaleme aldı ve 1796 (Hicri 1211) yılında burada vefat etti. Garip bir detaydır ki, vefat günü Mirac kandiline denk gelmiştir.
  Bunun dışında bizzat Şeyh Gâlip, Esrâr Dede'nin ölümü üzerine bir mersiye kaleme almıştır. Bu mersiye şöyle başlar:

  Kan ağlasın bu dide-i dür-bârım ağlasın
  Ansın benim o yâr-ı vefâ-dârım ağlasın
  Çeşm ü dehân u ârız u ruhsârım ağlasın
  Baştan başa bu cism-i siyeh-kârım ağlasın
  Ağyârım ağlasın bana hem yârim ağlasın
  Gûş eyleyen hikâyet-i Esrâr'ım ağlasın
  Nâ-dide bir güher telef etdim dirîg u âh
  Hâk içre defnedüp gerü gitdim dirîg u âh

  Ayrıca Esrar Dede'nin mezar taşında Şeyh Gâlip'in şu cümleleri yer almaktadır:

  "Esrâr Dede çileyi hatm ettiği dem
  Sırr oldu serin hırka-i tâbûta çeküp
  Gâlib dedi târihin efsûs efsûs
  Hemdemlerini hayrân kodı Esrâr göçüp."

  Eserleri [değiştir]Kuşkusuz her açıdan olduğu gibi edebî açıdan da Esrâr Dede'yi en çok Şeyh Gâlip etkiledi. Bu iki önemli ismin eserleri ise daha sonraki kuşakların birçok önemli edebiyatçısını etkilemiştir. Nitekim daha sonraları Şeyh Gâlip'in ünlü eseri "Hüsn ü Aşk"dan esinlenerek, Yenikapı Mevlevîhânesinin son şeyhi Abdulbâkî Baykara tarafından kaleme alınacak olan yine Hüsn ü Aşk isimli manzûm tiyatronun ilk perdesi Şeyh Gâlip ile Esrâr Dede'nin konuşmalarını konu alacaktır.

  Şiirlerini topladığı Dîvân'ı en önemli ve bilinen eseridir. Bu da, 1841 yılında "Divan-ı Belağat-unvân-ı Esrâr Dede Efendi" ismiyle yayımlanmıştır. Mevlevî şairlerinin hayatlarını ve şiirlerinden örnekleri barındıran, Esrâr Dede Tezkiresi olarak da anılan "Tezkire-i Şu'ârâ-yı Mevlevîyye" bir diğer ünlü eseridir. Diğer önemli eserleri: Mübâreknâme-i Esrâr, Fütüvvetnâme-i Esrâr ve daha önce de zikrettiğimiz Lugat-ı Tilyandır. Genel olarak Esrâr Dede arı ve yalın bir dil kullanırdı. Şiirlerinde Mevlevîliğe ve Mevlânâya olan sevgisine sık sık yer vermiştir. Şiirlerindeki tasavvuf etkisi barizdir.

  Eserlerinden Örnek [değiştir]Gazel (Gece Kandilli`de)

  Gece Kandilli'de gök kandil olup ol meh-rû
  Mâhitab eyleyerek eyledi azm-i Göksu
  Ol şehen-şâh-ı hüsn basdı kadem şevketle
  Hele Beylerbeyi'nin başına devletdir bu
  Boğaz içinde bu şeb mey vererek muğbeçeler
  itdi sâgar gibi lebrîz bizi tâ-be-gelû
  Gel çelipa içün itme bizi hicrana dûçar
  Nola istavroz'a gitme bu gice kâfir-hu
  Subha dek eyleyelim şevk ile zevk-i mehtâb
  Mestdir çeşm-i siyeh meste yeter bu uyku

  Yardan sana şu peymâne ki ihsân oldu
  Mihr-i dîdâr idi Esrar sabaha karşu
  Saye-i Hazret-i Galib'de Boğaz içre bu şeb
  Zevk-i min tahtil enhar idi bana her su

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Esrar_Dede
  ... mulayim
 7. 7.
  şeyh galib müridlerinden. divan şairi.

  "ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın" dizesi çok ünlüdür.

  derdi dile bigâne vü mahrem güler, ben ağlarım
  özge belâ kim halime âlem güler, ben ağlarım

  nazü niyaze vakit yok hayran olur görse gözüm
  ancak heman ol dilberi gülfem güler, ben ağlarım

  nadide bir divaneyim baştan başa efsaneyim
  hicranımın ahvaline matem güler, ben ağlarım

  dil sinede bir bahr-i hûn esrar bî sabr ü sükûn
  gerçi gül-i zahm-i derun her dem güler, ben ağlarım.
  1 ... encam
 8. 8.
  ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ
  sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma
  1 ... encam
 9. 9.
  isminden dolayı aklıma sacma sapan seylerin geldigi dede.

  edit:Altımdaki entryde yapılmıs zaten.
  1 ... kavalci
 10. 10.
  kafa yapan dededir.
  -1 ... keditestisleriyleoynayanfare