1. 1.
    Vişnavizme benzer biçimde çoğu Şaivitler Tanrı Şiva'yı en yüksek Tanrı diğer tüm tanrıları ise ondan doğmuş kabul ederler. Şivitlerin dünya üzerindeki en kutsal kabul ettikleri manastır Nepal'in başkenti Katmandu'nun doğusundaki Bagmati nehrinin kenarındaki Paşupatinat Manastırıdır. Şaivitler hem monistik hem de düalistik felsefeleri izlerler.

    En eski Hindu dinidir.Ayrıca Hindistan'ın Mö1500 lerde Aryan işgalinden önceki diniydi.Çok eski ve köklü bir uygarlık olan(Mö 3000) indüs uygarlığının (ve Harappa) 2 dininden biriydi.Öyle ki bu uygarlıktan kalan Şiva şekilleri/biçimleri Şiva'ya ait diğer kalıntılar ortaya çıkarılmıştır.En mistik Hindu dinidir. Dravid/Sudric ırkına aittir.Kast sisteminin kurucuları olan Aryanlar Mö 1500 lerde kendi kültürlerini Hindistan'ın yerli halkı olan Şivacı(saivism) Dravidlere ve Sudriclere zorla empoze etmeye çalıştılar.Kast sisteminden en düşük sınıf olan "Sudra" kelimesinin de "Sudric" ten geldiği sanılmaktadır.Aryanlar Dravidleri ve Sudricleri işgalden sonra en düşük kasta (Sudra) ve kast dışı (en düşüten bile düşük insan sayılmayan) dokunulmazlık sınıfına zorla soktular.

    Kutsal kitapları;Şiva Agamaları(En eski saivism metinleri),Tirumantiram, Şiva puranları, Vaishnava upanişadları hariç diğer upanishadlar (95 upanishad).Bazı Şiva mezhepleri bunlara ilaveten Vedalar'ı (Rig, Atharva, Yajur, Sema) da kabul eder.Ancak Asıl Saivism'de Vedaların yeri yoktur.Vedalar Mö 1500 lerde bambaşka bir ırk olan ve Hindistan'ı işgal eden Aryanların kendi kutsal kitaplarını/kültürlerini zorla şivacılara empoze etmeleriyle zorla benimsetilmişlerdir.Öyle ki bazen "asıl şivacılık" denen Lingayat gibi mezhepler Vedaları tamamen reddetmişlerdir.Sudran Saivism de aynı şekildedir.Keşmir Şivacılığının bunlara ilaveten kendine has kutsal kitapları da vardır.

    Felsefeleri;Avatar yani Tanrı'nın bedenlenmesi inancı yoktur.onlara göre Tanrı bedenlenmez.Panenteist bir dindir.Herşey Brahman'dır.insanlar da aslında öz olarak Tanrı'dır.Herşey brahman'ın(Şiva) tezahürüdür.Bütün yarı tanrı denen varlıklar Brahman'nın tezahürleridir.Aryan işgalinden sonra Krişna da Saivism taraftarlarınca milyonlarca yarı tanrıdan sadece biri olarak kabul edilmiştir.Mokşa yani kurtuluş demek, insanın özünün/ruhunun bir yağmur damlasının okyanusa karışıp onunla tamamen bir olması gibi sonsuz brahman'a (Şiva) karışarak onunla bir olması demektir. Tanrı ile insanın ruhu birdir. (okyanus- su damlası örneği) Herşey Tanrı'nın parçasıdır da denebilir.Şeytana tapma olgusu da vardır.(Şeytan kavramı islam ya da hristiyanlk inancındakine benzemez daha çok yok edici ve "kötü" varlıklardır) Yoga, tapas uygulamaları, mistik bilgi ve amel birinci planda, iman ikinci plandadır.Asıl amaç Tanrı'nın üstün ve gizemli özünün ve insanın ruhunun aslında onunla bir olduğunun farkına varmak deneyimlemek ve cehaletten kurtulmaktır.
    ... nirvana