1. 26.
  yaşadıkları coğrafya:

  https://galeri.uludagsozluk.com/r/689192/ +
  #25245386 :)
 2. 27.
  günümüzdeki en kalabalık türk boyudur.
  4 adet bagimsiz devletleri vardır.

  -türkiye
  -azerbaycan
  -türkmenistan
  -kktc

  2 ana koldan dağılırlar birincisi bozoklardırki hükümdar koludur ikincisi üçoklardır bu da asker koludur. aslında iki grubunda kendi devletleri olmuştur. oğuzların tarihe geçen ilk önemli olayı arapları durdurmalarıdır. arapların asyaya ilerleyişini durduran türgişleri oğuzlar oluşturmaktaydı. sonradan selçuklu osmanlı safevi gibi büyük devletler kuran oğuzlar tarihe geçmiştir. bu güçlü direnişlerini 20. yyda bir kez daha gösteren bu kadim ulus 7 düveli birkez daha tek başına şamarlamıştır.

  edit: ilk yerleşik kültürlerden olan anav kültürü ise uruk imparatorluğundan ayrılan oguzların kurmuş olduğu bir kültürdür.
  #25918383 :)
 3. 28.
  eski tarihi haritalarda hükmettikleri topraklar kırmızı renkle gösterildiğinden kızıl oğuzlar diye anılırlar.
  ya da başlarına kızıl börk taktıkları da için de olabilir ama kızıl saçlı diye bir şeyi ne gördüm ne duydum.
  #26980744 :)
 4. 29.
  en fazla nüfus barındıran türk grubu. Türkiye türkleri azerbaycanlılar ve türkmenistanlılar oğuzdur.
  #27184038 :)
 5. 30.
  Her biri birer oktur.
  #27723610 :)
 6. 31.
  7. yüzyıl civarında konar-göçer bir yapıyla yer değiştirmeye başlamışlar ve coğrafi olarak Bizans imparatorluğu kayıtlarına göre önce Balkanlara yayılmışlardır. Oğuzlar, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, iran, Irak, Suriye, Mısır ve Balkanlarda (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Sırbistan) yaşayan Türklerin atası sayılmaktadırlar.

  Oğuzlar tablosu
  Destanlara göre Oğuzlar Oğuz Han'ın 6 oğlu ve onların 4'er oğlundan meydana gelmişlerdir. Meydana gelen bu 24 boyun ayrı adı ve unvanları vardır. Bu bölümleme Oğuz Kağan Efsanesi'nden kaynaklanmaktadır

  Bu boyların Bozoklar ve Üçoklar olarak ikiye bölünmesi ise daha sonradır. Bu iki ana kol arasında çıkan anlaşmazlıklar, boyların bir kısmının batıya göçmesine neden oldu. Bir kısmı da Göktürk Devleti'nin kurulması ve Ötüken'i işgali nedeniyle batıya göçmüştür (6. yüzyıl). Kalanlar Göktürk egemenliği altına girmiştir.

  630'da ilk Göktürk devletinin zayıflayıp Çin kontrolü altına girmesiyle tekrar birleşmeye başlamışlarsa da ikinci Doğu Göktürk Devleti kurulunca fazla direniş gösteremeden tekrar egemenlik altına girdiler (7. yüzyıl sonları).[kaynak belirtilmeli] 745 yılında ikinci Doğu Göktürk Devleti de yıkılınca batıya ve Çin'e göçmüş birçok Oğuz Boyu da Ötüken'e geri dönerek Kutluk Bilge Kağan'ın kurduğu Uygur Devleti çatısı altında birleşti. Altayların batısındaki ve Tanrı Dağları bölgesindeki Oğuz toplulukları ise Gök Türklerin batı kolu olan Türgiş ya da Türkeş Kağanlığına bağlı olarak varlıklarını sürdürdüler. 760'lı yıllarda bölgeyi ele geçiren Karluk boyunun kurduğu devlette yer aldılar. Bu boyun öncülüğünde Yağma ve Çiğil boylarının da katılımıyla kurulan Karahanlı Devleti içinde Oğuz boyları da vardı. 10. yüzyılda Hazar Denizi'nin doğusunda Oğuz Yabgu önderliğinde ilk devletlerini kurdular.[kaynak belirtilmeli] 1000 yılında Kıpçaklar tarafından yıkılan bu devletten sonra Oğuzlar ikiye bölündü, bir kısmı kuzeye giderek bugünkü Kırım, Kazak, Bulgar ve Tatarların atası oldular; bir kısmı da Selçuk Bey önderliğinde güneye indiler, islamı kabul edip islâm orduları hizmetine girdiler. Doğu'daki Oğuz kitlelerinin tarihi başka yönde gelişti. 840 yılında Uygur Devleti Kırgızlar tarafından yıkılınca Oğuzların asıl büyük göçü başladı ve Asya'nın dört bir tarafına ama daha çok kitleler halinde batıya göçtüler ve öteki kandaş boylarla birleştiler.

  Oğuz kitleleri içinde Kınık boyundan olup ataları Selçuk'un adından ötürü Selçuklular olarak anılmaya başlayan bir kol Tuğrul Bey önderliğinde 1038 yılında Irak ve iran'da Büyük Selçuklu imparatorluğu'nu kurdu. Etrafta dağınık yaşayan diğer Türk boyları da bu imparatorluğa katıldı.[kaynak belirtilmeli] 1040'da Merv yakınlarındaki Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri yendiler.

  Selçuklu egemenliği iran, Horasan, Merv, Irak, Suriye, Güney Kafkasya ve Anadolu'da bir asırdan fazla sürdü. Son büyük sultanları Sencer'in 1141'de Semerkant ile Buhara arasında bulunan Katavan mevkiinde Moğol kökenli Karahıtaylılar'a yenilmesi ile devlet çözülmeye başladı. 1153'te kuzeydoğudan gelen Karahıtaylar ve Karluklar tarafından imparatorluk yıkılınca Oğuzlar dağıldı. Dağılan bu boyların kimi Harzemşahlara bağlandı, kimi Horasan'a, Kirman'a göçtü[kaynak belirtilmeli], kimileri de daha batıya gidip Irak'a, Suriye'ye yerleşti,[kaynak belirtilmeli] kimileri de Anadolu Selçuklu Devleti 'ne katıldı. Bunlardan sonra kurulan Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi Devletleri, Alemdarlar, Anadolu beylikleri, Osmanlı imparatorluğu, Suriye, Irak ve Azerbaycan'da çeşitli beyliklerde de Oğuz Kağan Destanı mevcuttu.
  #28020461 :)
 7. 32.
  4 büyük türk devletinin kurucularıdır.

  (bkz: büyük selçuklu devleti)
  (bkz: anadolu selçuklu devleti)
  (bkz: osmanlı)
  (bkz: türkiye cumhuriyeti)
  #29903580 :)
 8. 33.
  türkiye'nin %60'nı oluşturan türk boylarından birisidir. bu da toplam: 45 milyon ediyor.
  #30168693 :)
 9. 34.
  Türklerin en kalabalık boyudurlar.
  #30168797 :)
 10. 35.
  pek çok devlet kurmuş olan bir türk boyudur. Türklerin en kalabalık ve en savaşçı boyu oğuzlardır.
  Kendi aralarında 24 boya ayrılırlar. Kayı, Kınık, Begdili, Afşar, Bayat en bilinen ve hanedan çıkarmış olan oğuz boylarıdır.
  #30168823 :)
 11. 36.
  en asil ve en güzel türk boyudur.

  bu da bir söz: bir insanı sevmeye, oğuz boyundan başlanır.
  #30172573 :)
 12. 37.
  uzlar'dan kasıt, hıristiyanlığı seçen oğuzlardır.

  uz=hıristiyan oğuz.
  #30228728 :)
 13. 38.
  türk tarihinin medar-ı iftiharıdır. türk denince akla ilk gelen şeydir oğuzlar.

  oğuz türkmenlerinden olduğum için o kadar gururluyum ki... türklüğün şerefini her zaman yukarıda tutmuşlardır. türklük bozulmaya başladığı zaman göktürklere ve hazarlara darbe yaparak onları yıkmışlardır. biri diğer dinlere müsamaha göstererek türklüğü paslandırmış, diğerleride zaten musevidir. musevilik türk milletine terstir çünkü museviler musevi olmayanları dışlar ve zaten o dönemde museviliğin pek kabul görmemesi sonucundada bir şekilde hazarları yıkan etkenlerden biri olmuştur oğuzlar.

  selçuklu ve osmanlı ile devletçiliği türklere ciddi anlamda öğreten topluluktur. avrupaya korku salmış, islam dünyasının her daim hem selçuklular hemde osmanlılar döneminde en muzaffer en emin dayanağı olmuştur.

  senin yolundan giden her oğuz torununu sen feraha ulaştır allah'ım. oğuzlar şimdide müslüman ve türk dünyasında en büyük güç, yılmaz bir değer olmaya devam edecek inşallah.
  #30735911 :)
 14. 39.
  keşke tengricilik'te kalsalardı atalarımız.
  #30735929 :)
 15. 40.
  tüm cehaletine rağmen, göktürklere yükleneyim derken, osmanlı'nın da "diğer dinlere müsamaha göstererek türklüğü paslandırdığını" iddia ettiğinin farkında olmayan yobazların dillerine doladıkları şanlı kavimdir.

  (bkz: yobaz ve zeka)
  #30735939 :)
 16. 41.
  Göktürkler zamanı hep isyan etmiş çinin ekmeğine yağ sürmüş türklerdir. Daha sonra arapların da ekmeğine bal sürmüşler. Türklüğün şerefini yüksekte tutmuşkar hah güıdüm. Tüm kadınları yabancı olan, araplara necip halk , türklere ahmak diğen Osmanlı mı tutmuş türklüğün şerefini yukarılarda yoksa son zamanlarına doğru persleşen selcuklular mı ?
  Medarı iftiharı ne amk. işte bakın türkden daha fazla arap gibiler.
  Döve döve adam edip türkleştireceğiz oğuzları.
  #30735966 :)
 17. 42.
  günümüzde türkiye, azerbaycan ve türkmenistan olmak üzere 3 bağımsız devlete sahip türk boyu.
  şayet kktc'yi türkiye'den ayrı sayarsak 4 bağımsız devlet.

  aynı zamanda gagavuzya özerk cumhuriyeti, balkan türkleri, ırak ve suriye türkleri, güney azerbaycan ve horasan türkleri de oğuz boyuna mensuptur.
  #32024335 :)
 18. 43.
  Hun,xiong bu,türkitler,selçuklular ve Osmanlıların atası türk boyu.
  #32558056 :)
 19. 44.
  Oğuz Han'ın 6 oğlunun dörder oğullarının oluşturduğu Türk boylarıdır.
  #32558193 :)
 20. 45.
  Biraz oğuzların torunlarını serpiştirelim.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/1147200/ +
  #33652213 :)
 21. 46.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/1147201/ +
  #33652233 :)
 22. 47.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/1147203/ +
  #33652252 :)
 23. 48.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/1147202/ +
  #33652253 :)
 24. 49.
  https://galeri.uludagsozluk.com/r/1147207/ +
  Bu da dişi versiyonu. Tengri Turk menen.
  #33652359 :)
 25. 50.
  Hiung-nu,hunlar,akhunlar,selçuklular ve Osmanlılar'ın kurucusu Türk boyu ayrıca

  Karluklar=üç oğuz
  Uygurlar=dokuz oğuz
  #34178156 :)

kapat