bugün

toplumsal sınıflandırmadır. hindistan'daki ganj ele geçirildikten sonra insanlar yok olmamak için egemen bir sınıf oluşturmuşlardır.
arya (yukarıdan gelenler),
çudra (yerli halk),
parya (köleler) olmak üzere 3 sınıftan oluşur.
kapalı bir toplumsal tabakalaşma sistemidir. Özellikle Hindistan'da yaygındır. Birey, kast içerisinde belli bir statü ile doğar ve ömrünün sonuna kadar bu statüyü korur. Bu edinilmiş statüyü değiştirme şansları yoktur.
sen şunu yapamazsın ben yaparımcı, taocu zihniyet. yavşaklık işte, başka bir şey değil. ben bu sistemde köle olsam, gider kafayı gömerim bir üsttekine, sonra başım dik çıkarım ortamdan, yaparım bunu.
günahsız doğmak gerçeğini baştan yokeden sistem. en suçludan, en suçsuza doğru;

din adamı.
soylu.
tüccar.
işçi.
köle.
kıst kelimesinden türemiştir, kıst kelimesi bir çok yerde adalet olarak nitelendirilmesine karşın, bu kelimeden türeyen kast kelimesi tam zıt manada kullanılır. kelime manası olarak; zulmetmek, haktan ayrılmak, sapmak, adalet üzere davranmamak, başkasının nasibine el atmak gibi anlamlara gelir.
gaznelilerin hindistan'ı fethiyle sona eren toplumsal sınıflandırma sistemidir.
ceza hukukunda bazi suclar icin olmazsa olmaz sucun manevi unsuru. mesela zimmet sucu icin.
(bkz: taksirli suclar)
(bkz: özel kast genel kast)
(bkz: cast)
bir toplumu oluşturan tüm bireyleri, ırklarına, renklerine, lehçelerine, dinlerine, kültürlerine, mesleklerine, sosyal statülerine göre en soylusundan toplumun en aşağı kademesindekine kadar toplumsal sınıflara ayıran bir piramit oluşturarak halkı kategorize etmek suretiyle kastlara ayırma ve ekonomi, insani hak ve özgürlükleri, adalet ve daha bir çok yönetimin belirlediği toplum için hayati önem taşıyan unsurlarda kastlara göre muamelenin geçerli olduğu durum.
kast sistemi toplum için öyle ayırıcıdır ki bir alt grupta bulunan kasta bağlı bir birey bir üst gruptaki ile evlenemez ya da bir üst gruptaki bireyin işlediği aynı suçu bir alt gruptan bir birey işlese aynı cezaya çarptırılmaz ve dahi asillerin oluşturduğu kastın en zirvesinde bulunan sınıf aynı suçu işlese belki cezai müeyyide bile uygulanmaz.
en belirgin olarak hindistan'da görülen kast sistemi toplum için en bağlayıcı uyulması gereken kuraldır. aynı zamanda yasalar da kast sistemine göre hazırlanılmıştır.
son yıllarda hindistan yönetimi kast sisteminin hafifletildiği hatta kaldırılmaya çalışıldığı hususunda açıklamalar yapsa da toplum içerisinde kast sistemi aktif olarak yerini hala korumaktadır. kast sisteminde piramidin en altında bulunan sınıflar bile kast sistemine oldukça sadık bir tavır sergilemektedir. bu durumun sebebi ise yıllar yılı biat ettikleri kast sisteminin artık bir kültür ve gelenek haline gelmiş olması ve pek tabi hindu inancına göre reankarnasyonla yeni hayatın da daha soylu bir sınıfta var olacağı gerekçesi ile bu durumu kabullenmiş durumdadırlar. bu sebeple kasta bağlı insan doğasına aykırı bu sistemde yer alan toplumsal sınıflar arasında iç savaşa varan çatışma ve isyanlar doğmaz.
toplum içerisinde ayrımcılık yapan sistemdir. insanı insan olarak görmeyen insan = statü fikrinin uygulanış biçimidir.

ülkemizde son zamanlarda uygulanmasından korktuğum sistemdir.

iktidar yanlıları (en üst düzey)
türk düşmanları (en üst düzeyin bir alt düzeyi)
türkler(en alt düzeyin bir süt düzeyi)
köleler (en alt düzey)
sınıflı toplumlarda ilkel olan ve doğu toplumlarda özellikle görülen, aslında köleci toplumların bir uygulaması olan sistemdir. modern çağda kendisini emek ve sermaye arasındaki ilişkiye bırakmıştır. ülkemizde de uzunca bür süredir bu tarz bir kölelik düzeni sürmektedir.
hindistanda kabul gören ve ismi konulmuş; insanları ellerinde olmayan sebeplerden ötürü sınıf sınıf ayıran psikolojik baskı sistemidir. türkiyede ise aynı sistem mevcuttur ancak ismi konulmamıştır herkes kendini eşit sayar ancak aslında değildir belkide tüm dünyada bu böyledir.
parası olan ile parası olmayan insanın dünyadan faydalanma sistemi asla aynı değildir. aşklar sevgiler bile bu siteme göre kurulur zengin zengini fakir fakiri sever, zengin okula jip ile giderken fakir yalın ayak gider ve benzeri bir çok durum vardır.
hintler bunu kabullenmiş ve bu konuda çaba sarf etmezler ancak bizde ise ismi konulmamıştır ki uyanmasın millet!
öyle bir sistemdir ki, iyi oynayan değil, dua eden kazanır.
aralarında geçiş olmayan, ayrıcalıklar bakımından yukardan aşağıya doğru kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan tabakaların her biri.
(bkz: meb in serbest kıyafet açılımını onaylaması)
(bkz: kadıköy sanat tiyatrosu)
(bkz: #9277673)
hukuka aykırı bir sonucun istenilmesi halinde kast vardır.
budizm mi bundan türemiş bir yavşaklıktır yoksa bu mu budizm kaynaklı bir yavşaklıktır bilemem ama güçlendiği her yerde saçma sapan nedenlerle insanları ayırmış, azınlıklar yaratmış, ezdirmiştir.

hindistan'da: parya
japonya'da: burakumin
Kişiye Kole olmadıktan sonra sorun yaşatmayacak sıstemdir.
daha iyi anlaşılması için sözlük içerisinden örnek vererek pekiştireceğim bilgilerinizi...

örneğin;

erkek yazarlar sadece 9. nesil kızlara sarkabilir.

bayan yazarlar 9-8-7-6-5-4-3-2-1... onlar için sorun yok.

ama 10.nesil erkekler geldiği zaman, 9. nesil kızlar o erkeklere bakamaz.

(bkz: anladın dimi)
hindistan'ın kırsal kesimlerinde varlığını halen sürdürmekte olan sınıf sistemi.

kast sisteminin temelinde karma denen bir "indeks" yatmaktadır. bu indeks, bir bireyin önceki hayatındaki davranışlarının bir fonksiyonudur ve bugunün kastını belirler. diğer bir değişle hindistanda düşük bir kastın mensubu olarak doğmuşsanız şayet, bu geçmişteki kötü davranışlarınızın size getirdiği "hakedilmiş" bir durumdur.

bu bakış açısının daha modern bir yorumu ise kast sisteminin aslında ülkedeki yoksullar adına hiçbir şey yapmamanın ruhani mazereti olduğudur. böylelikle geçmişlerinde kötü olan insanlar düşük kastlarda doğmuş ve kötü işlerde çalışarak hakkettiklerini bulmuşlardır. dolayısıyla toplumdaki düşük kasta mensup ve dolayısıyla fakir insanların şartlarını düzeltmemek bir nevi ibadet, karmaya saygı nitelğindedir.

kastlar arası geçiş mümkündür ve iki yolla gerçekleşmektedir. bunlardan ilki aslında mensubu olunmayan kast sınıfının değerlerini benimseyip "onlardanmış gibi" davranmaktır. sınıf değiştirmek için bir diğer yol ise evliliklerdir. ancak her iki yol ile çok kısıtlı bir sınıf mobilitesi elde edilebilir. yani parya olarak doğup bir brahmanla evlenme yolu ile sınıfınızı yükseltemezsiniz. böyle "cürretkar" adımınların bedeli, çok açık bir şekilde, ölümdür.

kast sisteminin hindistan toplumu ve ekonomisi üzerine ilginç etkileri olmuştur. örneğin kast ile deri renginin koyuluğu arasında sıkı bir ilişki bulunduğundan hindu dillerinde kahverenginin tonlarını niteyen daha fazla sıfat vardır. insanlar bir bakışta, deri renginden hareketle, karşısındakinin hangi kasta mensup olduğunu yaklaşık olarak kestirebilir.

kast sisteminin ekonomiye olan etkisi için ise hindistanın ekonomik atılımının niteliği gösterilebilir. hindistan'ın ekonomik atılımı, sanayi sektörü ile gelişimini sürdüren çin'in tersine, sistemin üst kastlara atamış olduğu mesleklerle daha çok ilişkilendirilebilecek hizmetler sektörü üzerinden gerçekleşmektedir. bu açıdan hindistan henüz gelişmekte olan bir ekonomi olsa da post-industrial bir ekonominin niteliklerini sergilemektedir. yine kast sisteminin bir etkisi ofislerde yoğunlukla kullanılan peonlardır. dirty hands syndrome olarak adlandırılan bu durumda, peonlar şirkette üst poziyonları işgal eden çalışanların hemen hemen tüm işlerini yaparlar, çünkü üst sınıftaki çalışanların yükümlülüğü üst sınıfın keyfini sürmektir.

kast sisteminin ve üst sınıfa dahil olma özleminin daha derinlemesine etkileri hintlilerin tüketici davranışlarında görülebilir. özellikle hintlilerin prestij takıntısı oldukca çarpıcıdır. bir örnek olmak üzere; bir hintliye 5000 pounda bir araba sattığınızı varsayalım ve vereceği extra 500 pound ile de iki senelik kasko satın alabileceğini söylemiş olun. bu durumda hintli müşterinin size vereceği cevap büyük ihtimalle hayır olacaktır. ancak araba "aslında bu araba için silver, gold ve platinum olmak üzere 3 türlü paketimiz var" stratejisi ile satılsaydı şayet, bir hintli müşteri kasko parasını içine eklediğiniz platinum paketi tereddüt etmeden satın alacaktır.

son yıllarda hem devletin yürüttüğü eşitlikçi politikalar hem de ülkeye yatırım yapan yabancı ve çok uluslu şirketlerin etkisiyle kast sistemi büyük şehirlerde çözülmeye başlasa da kırsal kesimde katı kast kuralları halen geçerlidir.
https://encrypted-tbn0.gs...6KdSuX4asN8UW5gObvzCr0weg

https://encrypted-tbn3.gs...Rb5ldaNVy_NwWj3O_2F0kPuyg

halimize şükretmemize neden olan başka bir egomanya.
o kadar fakirim ki ciddi ciddi guru olup inanmaya başlamayı düşündüğüm sistem. hayır çabalıyorum falan filan ama eninde sonunda yine fakirim yine fakirim, ee demek ki benim kaderim bu aga. ben fakir olmak için gelmişim dünyaya, sonra da zengin olcam işte.

kafayı yormaya gerek yok.
hinduizm inancına göre halkın sosyal sınıflara ayrılmasıdır. sınıflar arasında geçiş yoktur.
güncel Önemli Başlıklar