1. 1.
    bir youtube videosu.
    https://www.youtube.com/watch?v=UVXXvwsK2lo+
    ... barkhausen krakeri