1. .
  iflastan sonra borçlu ile alacaklılar arasında sürdürülecek işleri ele alan kamu hukuku dalıdır.
  1 -1 ... vend avesta
 2. .
  iflasa tabi borçlunun yada bizzat kişinin kendisinin iflas yoluyla takibinin istenmesi anından itibaren borçlu ile alacaklılar arasında sürdürülecek işleri ele alan kamu hukuku dalıdır.
  1 ... hakankaran
 3. .
  cüzi icra hukukuna benzemekle bile çok ayrışan yönü olan, iyi anlamak ve yorumlamak için maddi hukuka çok iyi hakim olmak gereken kulli icra türü.

  -iflasın açılmasıyla(iflasa karar verilmekle) tüm icra takipleri durur, karar kesinleşmekle bunlar düşer.

  -borçlunun tüm borçları muaccel hale gelir. iflas idaresinin teşekkülünden itibaren bir ay içinde alacaklıların masaya kayıt yaptırmaları gerekir.

  -iflasın açılmasıyla müflisin malları üzerinde tasarruf yetkisi sona erer, mallar iflas masasına geçer ve masanın yönetimi, masanın kanuni temsilcisi olan iflas idaresi( bazı hallerde iflas dairesi)nindir.

  -müflis borçlandırıcı işlem yapabilir, bu işlemler geçerlidir.

  -iflas idaresi teşekkül ettikten ve acele kararları verdikten sonra sıra cetveli hazırlar. ve ikinci alacaklılar toplantısı teşekkül eder.

  -ikinci alacaklılar toplantısında duran davalara devam edilip edilmemesi tartışılır; buna yönelik karar alınır. toplantıda sulh kararı da alınabilir.

  -masanın aldığı tedbirlere binaen ortaya çıkan alacaklara masa alacakları denir ve bunlar öncelikle ödenir.

  -rehinli alacaklıların yaptıkları takipler düşmez. bunlar rehnin karşılamadığı alacak kısmı için masaya kayıt yaptırabilirler. ancak bu alacak kesimi adi alacak gibi işlem görür.

  -sıra cetvelinin kesinleşmesiyle satış yapılır ve pay cetveli hazırlandıktan sonra para, alacaklılara garameten(alacaklıları oranında) paylaştırılır.

  -sıra cetveline itiraz etmek isteyen alacaklı, cetvelin ilanından itibaren on beş gün içinde
  genel mahkemelerde genel hükümlere göre görülecek sıra cetvelinin itirazı davası açar. bu dava eda davası hükmündedir ve alacağın varlığı ve miktarı konusunda bu bakımından kesin hüküm oluşturur.

  -iflasın kapanmasından sonra müflisin iflasın açılması anında başka malı olduğu anlaşılırsa, iflas idaresi bunlara el kor ve alacaklarını alamamış alacaklılara paylaştırır.

  -müflisin iflasın açılmasından sonraki karşılıksız kazanmaları ve masaya dahil olurken, emeğiyle kazandığı haklar ve ayınlar masaya dahil olmaz(ücretler gibi)

  -iflasın açılmasıyla müflisin taraf olduğu sözleşmelerden bazıları kendiliğinden( ipso iure,kanun gereği) sona erer. vekalet, ürün kirası sözleşmeleri gibi. ancak her sözleşmenin durumu ve edimler somut olaya göre tekrar gözden geçirilmelidir.

  -müflisin tüm borçlarının muaccel olacağının istisnası taşınmaz rehniyle teminat altına alınmış alacaklardır. bunlar zaten rehin hakkıyla satılacağından alacaklının alacağı sonra dan muaccel olursa üçüncü kişinin taşınmazının satılmasıyla alacağı karşılanacaktır.

  -masaya giren mallardan dolayı istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin bu iddiası iflas idaresince reddedilirse üçüncü kişi yedi gün içinde "icra mahkemesinde" istihkak davası açacaktır. doktrin ve uygulamaya göre iflas idaresine başvurulmadan da doğrudan istihkak davası açılabilir.

  -buna karşın üçüncü kişiye istihkak davası açacak olan iflas idaresi, davayı genel mahkemelerde açmak zorundadır.
  ... nefarkeder