bugün

Kutsal kitap'ta tarihi anlatılan, filistin'de yaşamış sami asıllı eski doğu halkı.
m.ö 2. yy'da şimdiki suriye ve mısırdan kuveyte kadar olan topraklarda yaşamış bedevi halka verilen isim.israiloğulları günümüzde en çok bilinen ibrani kavimidir.
Kutsal kitaplarda hikayeleri anlatilan sami asilli ortadogu halkidir. Kokeni mezopotamya olan bu kavim kenan ulkesi'ne (filistin) yerlesti ve "nehri asan" anlamina gelen ibraniler denildi.
tarihte ilk defa tek tanrılı din inancının görüldüğü kavim.
bu eski ve popüler halkın tarihini kabaca analiz edersek:

tarihin eski bir döneminde filistin' in bulunduğu yere yerleşmiş olan ''yahudiler'' veya ''ibraniler'' bir kavim olarak, dünyanın bu bölgesinde oturan insanlardan oldukça farklı özelliklere sahip bulunuyorlardı. çünkü bu kavim varlıklarını idame ettirebilmek için ne asurlular gibi savaşcı olmuşlar ne mısırlılar gibi icatlarda bulunmuşlar ne de babil gibi ekonomik refaha ulaşmışlardır. bunun sonucu olarak da özellikle sakin ve kaderci karakterleri nedeniyle bu bölgede bağımsız olarak yaşamaları pek mümkün olmamış ve sırası ile; mısırlılar' ın, asurlular' ın, babilliler' in ve persler' in egemenlikleri altında yaşamışlardır.
pek savaşcı olmayan bu insanlar, önceleri kavimler halinde ve göçebe bir hayat sürmüşler ve filistine yerleşinceye kadar, siyasi ve ticari bir varlık gösterememişlerdir. ancak bir toprağa yerleştikten sonradır ki; yahudiler zeytin, tahıl, üzüm ve şarapcılık gibi zirai faliyetlerde bulunmuşlardır.

yahudiler m. ö 10. yüzyılda kral solomon * zamanında altın çağlarını yaşamışlardır. bu devirde tarımsal üretimleri ancak kendilerine yettiğinden, tarımsal fazlalığın ihracatı veya satışı gibi ticareti geliştiren bir unsur olmadığından, bütün kazançları, önemli ticaret ve kültür merkezleri arasında kurulmuş bir ülkede oturmaları ve dolayısıyla, bu ticaret merkezleri arasında meydana gelen alış verişte aracı rolünü oynamalarıdır.
ticari kazançlarının büyük kısmını sağlayan bu aracılık işinin, devamlı ve canlı olabilmesi için de yahudiler daima bölgelerinde barışın temeline çalışmışlardır. ancak çağdaşları olan diğer milletlere oranla zayıf durumda bulunmaları, bütün barış severliklerine rağmen, tarih boyunca sadece m. ö 1013-933 yılları arasında bağımsız ve hür kalmaları mümkün olabilmiştir.

bununla beraber, topraklarından kesin olarak ayrılıp, dünyanın çeşitli yanlarına dağılmaları, m. s 70 yılında kudüs' ün roma imparatoru titus tarafından yakılıp işgal edilmesi sonucu olmuştur. fakat belki de bu ırkın ticaret ve uluslarası finansal sistem içinde oynadıkları bugünkü rol, topraksız olmaları nedeniyle dünyanın dört bir tarafında meşgul olacakları tek iş olarak ticareti kabul etmeleri ve bunun yanı sıra kutsal kitapları ''tevrat'' ta faizin günah sayılamayacağına dair hükümlerin bulunması sonucu olmuştur.

tarihinde yaşadıkları badireler yüzünden; bu milletin zayıf noktalarını iyi bilmeleri bugünkü israil' in neden coğrafyasında hatta dünya ölçeğinde agresif bir tavır takındığını, saldırganlığa aşırı prim verdiklerini açıklıyor olsa gerek.
yahudilik dinini milletleştiren millettir.
ibraniler, bugün ki yahudi dediğimiz israil halkının atalarıdırlar.
Bu isim ile genellikle Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki Mezopotamya bölgesinde bulunan Habur ovasından gelen halk kastedilmektedir. Museviliğin anlatımlarına göre ilk ibraniler ibrahim'in doğduğu şehir olan tarihî Sümer şehri Ur'dan gelmişlerdir.

Ur şehrinde ibrahim döneminde de Arap Yarımadası'ndan buraya göçmüş olan Sami halklar çoğunluktaydı fakat yönetici sınıf genellikle Sümer asıllılardan oluşmaktaydı. Araplar gibi, ibraniler ve Kenanlılar da Sami halklardandır. Her iki tanımlamanın, yani Arap ve ibrani adlarının her iki dilde göç etmek ya da geçmek anlamına gelen 'abara kelimesinden geldiği sanılır. Arapçadaki 'عبرى' ('ibrî) kelimesi ibranî anlamındadır. Arap anlamına gelen 'عربى' ('arabî) kelimesinin bu sözcüğün bir göçüşmesi olduğu sanılıyor. ibranilerde tek tanrı inancı vardı.
ibrâniler

Samî ırkından olan Yahudiler Yahudilerin kullandığı dilin ismi de "ibranice"dir Kelimenin kökü Arapça "Ibr"dır Ibr; dere ve nehrin bir kenarından öbür kenarına geçmek anlamındadır Yahudiler Fırat nehrini geçerek "Arz-ı mev'ud"a yani bugünkü Filistin'e geldiler Bundan dolayı orada yaşayan Kenanîler, Yahudileri "nehri aşan" anlamında ibrânı diye nitelediler
Ayrıca bu kelime bedevî kelimesi gibi, kırda, çölde göçebe hayatı yaşayan demektir Mısırlılar, Filistinliler, isrâiloğulları çölde yaşadıkları ve yerleşik hayatları olmadığı için Ibriler diye isimlendirilmişlerdi isrâiloğulları Kenan ülkesini yurt edinerek şehri ve yerleşik hayatı öğrendikleri zaman, ibrî kelimesinden nefret etmeye başladılar Çünkü bu kelime, kendilerine göçebelik devri hayatlarını, bedevîliklerini, kabalıklarını hatırlatıyordu Bu sebeple, sadece "israiloğulları" adıyla tercih ettiler (Ahmed Çelebi, Mukayeseli Dinler Açısından Yahudilik, terc Ahmet, M Büyükçınar, Ömer F Harman, s 26-28)
ibraniler, Kutsal kitaplarda hikâyesi anlatılan Sami asıllı Ortadoğu halkıdır. ibranilerin kökeni, Mezopotamya'dır. Göçebe olarak yaşayan bu kavim, aralarındaki en bilgin ve en saygın kişilerce (eski peygamberler) yönetiliyordu. Eski Ahit'e bakılacak olursa, Milattan 2000 yıl kadar önce, onlardan biri, yani ibrahim Peygamber gidip Kenan Ülkesi'ne (şimdiki Filistin) yerleşti; bunlara "nehri aşan" anlamına ibranî dendi.

Sonra, Kenan'da kıtlık başladı. Açlık yüzünden halkın bir kısmı Mısır'a göç etti ve orada köle olarak yaşadı. ibrahim'den sonra ibranilerin başına yine O'nun oğulları geçti: Yâkup ve ishâk, bunların en ünlüleridir. Yâkup, bir gece rüyâsında tanrı Yâhovâ ile güreşmiş ve onu yenmişti. Bunun üzerine kendisine "güreşte yenen" anlamına israil adı verildi. Kavmine de israiloğulları dendi.

Sonra Yakup'un oğlu Yusuf Mısır'a gitti ve bir süre sonra kavmini de yanına aldırdı. Ama M.Ö. 13. yy.da ibranîler, Musa'nın Firavun'la olan mücâdelesi yüzünden, onun yönetiminde Mısır'dan ayrıldılar. Uzun süre çölde yaşadılar. Sonra "Adanmış Ülke" diye adlandırdıkları Filistin'in fethine giriştiler.

Îbranîler, Davut ve Süleyman zamanında (M.Ö. 10. yy.) zenginliğin ve kudretin doruğuna ulaşmışlardı. Ama, Süleyman ölünce, gerileme dönemi başladı ve krallık, iki rakip devlete bölündü: israil ve Yâhudi Devleti (Yuda). Bu devletler, sırayla Asurluların, Babillilerin, Perslerin ve Romalıların egemenliğine girdi.

Dinleri tek tanrılıdır. (Yahudilik=Musevilik). ilkçağ'ın tek tanrılı dine inanan ilk kavmidir. Kutsal kitapları Tevrat'tır. ibraniler. Musevilik'i milli bir din olarak kabul ettiklerinden, bu din diğer kavimler arasında fazla yayılmamıştır. Dinlerinin etrafında milli bir birlik oluşturduklarından. dünyanın dört bir yanına dağılmış olmalarına rağmen birbirleriyle dayanışma içinde olmuşlardır.

II. Dünya Savaşı sonunda, ingiltere ve Amerika'nın yardımıyla bugünkü Filistin'de israil devletini kurmuşlardır. En önemli eserleri, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır (Süleyman Mabedi).

ibrâni Alfabesi

Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan ibranice'nin yazımında kullanılan bir alfabe.

Hemen birçok Sami (Semitik) dil gurubuna bağlı dilde olduğu gibi ibrani Alfabesi de sağdan sola doğru yazılan 22 temel sessiz harften oluşmaktadır. Harfler bitiştirilmez ve ayrı yazılır. Beş harfin sonda yazılışı farklıdır.

Sesli harfler (Nikkud, Çoğulu: Nikkudot) ana harflerin altına konulan işaretler ile gösterilir. Ancak bu noktalamalar çoğu zaman kullanılmaz. Bunlar ancak, dini metinler, sözlükler ve yabancı kelimelerin doğru okunuşunu göstermek için kullanılır.

ibrani Alfabesi sadece ibranice'nin yazılmasında kullanılmayıp; aynı zamanda Aşkenaz Yahudileri'nin konuştuğu ve Cermen kökenli bir dil olan Yidiş (Yiddish) ile Sefarad Kökenli Yahudiler'in dili olan Musevi ispanyolcası (Judeo Espanyol = Ladino) yazımında da kullanılmaktadır.

Tarih boyunca az çok şekil değişiklikleri geçirmiş olan ibrani Alfabesi'nin Antik Dönem ibrani Alfabesi, Kare Yazı, El Yazısı, Raşi ve Solitreo gibi biçimleri de bulunmaktadır.

ibrâni Edebiyatı

ibrani edebiyatının en eski örneği, Kutsal Kitap'ın Eski Ahit (Tevrat ve Zebur) denen bölümüdür. ibraniler'in Kutsal Kitap'ı, Talmud ve Midraş gibi yapıtların da kaynağıdır. Bu yapıtlarla daha sonraki ibrani edebiyatı örnekleri ibraniler'in Kutsal Kitap'ındaki düşüncelere ve yasalara açıklama getirir. Kutsal Kitap'ın üslubu, yalnızca ibrani edebiyatını değil, başka dillerdeki edebiyat yapıtlarını da etkilemiştir.
ibraniler'in Kutsal Kitap'ı, i.Ö. 1300'den başlayarak 1.000 yıl süren bir zaman içinde yazılmış metinlerin toplamıdır. Bu metinlerin yazarları da çoğu zaman bilinmemektedir.
Eski Ahit'te hem tarih, hem de öyküler vardır. i.Ö. yaklaşık 2000'deki Hz. ibrahim döneminden, i.Ö. yaklaşık 450'de Yahudi sürgünlerin Ezra ile Nehemya'nın önderliğinde dönüşlerine kadarki ibrani tarihinin kaynağı da Eski Ahit'tir. Eski Ahit, üç ana bölüme ayrılmıştır: Musa'nın beş kitabından (Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye) oluşan Tora, Neviim (Peygamberler) ve Ketuvim (Yazılar). ibraniler'in Kutsal Kitap'ı, değişik edebiyat türlerinin yanı sıra hukuk, ahlâk öğretileri ve atasözlerini de içerir.
Eski Ahit, ilk dönemde yazılan kitapların hepsini içermez. Orada sözü edilen Rabbin Cenkleri ve Yaşar Kitabı gibi birçok kitap kaybolmuştur. Ayrıca bilinçli olarak Eski Ahit'in dışında bırakılan kitaplar da vardır. Bunlara Yunanca'da "gizli" anlamına gelen apokrifa denir. Bunların en ünlülerinden biri Şirak'ın Bilgeliği'dir. Kaynağı belirsiz kitapların bazılarında, örneğin Ester'de, tarihsel bilgilerden başka öyküler, şiirler ve dualar da vardır.
1947'de bazı eski mağaralarda Lût Gölü Ruloları'nın bulunması gibi önemli bir olay, Kutsal Kitap elyazmaları konusuna yeni bir ışık tutmuş oldu . Yeni bulunan metinler arasında, özgün mezmurlar örnek alınarak yazılmış 20 mezmuru da içeren "Şükran ilahileri" de vardır.
ibrani düşüncesinin ve edebiyatının önemli bir bölümü Talmud'da bir araya getirilmiştir. Talmud da Kutsal Kitap gibi, yaklaşık 1.000 yılı aşan bir zaman içinde oluşmuş ve iS 200 yıllarında yazıya geçirilmiştir. Yahudiler'in gündelik yaşamını düzenleyen yasaları anlatan Mişna ile bu yasaları açıklayan Gemara, Talmud'u oluşturur.

ibranice Atasözleri

"Fakir olmak utanılacak bir şey değildir, ama gururlanılacak bir şey de değildir."
"Birgün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma."
"Anneler, çocukların söylemediklerini anlar"
yahudi asıllı iki fransız tarih bilimcinin ( mossed ve roger sabbah) 20 yıllık süren araştırmalarına göre yukarı mısırda yaşayan ve akhenaton dinini benimsedikleri için mısırdan sürülen antik mısırlı bir halk. dikkatinizi çekerim mısırlılardan ayrı bir halk değil, bizzatihi mısırlı ,mısırın yerlisi olan bir halk. şöyle düşünün; türkiyeden 4-5 milyon kişi hristiyanlığa geçiyor ve sürülüyor. işte ibraniler de mısırın yerlisiydi. oysa kutsal metinlerde ibraniler mısıra göçmüş mezopotamya kökenli bir kavim olarak anlatılır.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.