1. 1.
    (bkz: half life day one)
    ... notrinova