1. 1.
    (bkz: g five)
    -1 ... yarbay podolski