bugün

sultan ikinci murâd hân'dan olma, hatice alime hûma hatun'dan doğma yedinci osmanlı padişahıdır. 1452 yılında tahta geçmiş, bir yıl sonra yani yirmibir yaşında istanbul'u fethetmiştir. otuz küsur yıl saltanat sürmüştür.
Yedinci Osmanlı padişahı ve istanbul'un Fatihi.

Saltanatı: 1451-1481
Babası: II. Murat Han - Annesi:Hatice Alime Hüma Hatun
Doğumu: 30 Mart 1432 Vefatı: 3 Mayıs 1481

Sultan Murat Han, oğlu şehzade Mehmet'i yalnız din ve fen ilimlerinde yüksek bir tahsil yaptırmak ve bir takım kültür dillerine (Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve Sırpça) sahip olarak yetiştirmekle kalmadı. O, bu kudretli ve kabiliyetli şehzadeye tecrübeli devlet adamlarından ve büyük alimlerden müteşekkil yüksek bir muhiti, maddi-manevi bakımlardan devrin en üstün bir ordusunu ve nihayet bütün düşmanlarını ve Haçlı ordularını yere seren rakipsiz ve sağlam bir devleti de miras bırakmıştı.

Bununla beraber 21 yaşında tahta oturan genç Hakan, daha ilk günlerde devleti ve ordusunu daha büyük hamleler yapacak bir kudrete ulaştırdı. Şehzadeliğinden beri bir an önce istanbul'u fethetmek ve Hazret-i Peygamber'in "Konstantiniyye (istanbul) muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ne güzel hükümdar ve onun askerleri ne güzel askerdir." müjdesine mashar olmak istiyordu. Bu gaye ile askerî tarihin kaydettiği ilk büyük ateşli silahlar ve toplar ile ordusunu dayanılmaz bir kudret haline getirdi. Ayrıca 1000 yıllık tarihi boyunca bütün muhasaraları muvaffakiyetsizliğe uğratan surları aşmak için seyyar kuleler kurdu. Nihayet 6 Nisan'da başlayan kuşatma, 22 Nisan'da Fatih'in donanmayı Beşiktaş'tan Haliç'e indirmesiyle çok şiddetli bir duruma girdi. 29 Mayıs 1453'te yapılan son taarruzla şehri alarak Ortaçağ'a son verdi.

Beyaz bir at üzerinde ve muhteşem bir alayla Topkapı'dan şehre giren Fatih Sultan Mehmet, doğruca Ayasofya'ya gitti. Kapıya gelince attan inip, secdeye vardı. Mabedi temizletti, tasvirlerden kurtardı ve ilk Cuma namazını orada bütün gazilerin sevinç ve heyecanları içinde kıldı. Daha sonra Ayasofya'nın kıyamete kadar cami kalmasını yazılı vasiyet ve vakıf eyledi.

Fatih Sultan Mehmet bundan sonra, Osmanlı Devleti'ni bir Cihan imparatorluğu haline getirme ve islamiyet'i bütün dünyaya yayma mücadelesine girişti. O; "Dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve istanbul da cihanın payitahtı olmalıdır" diyordu. Nitekim bu gaye ile Fatih kısa zamanda Anadolu'da isfendiyar, Trabzon, Karaman ve Akkoyunlu memleketlerini ilhak etti. Dulkadir beyliği ile Kırım hanlığını tabiiyeti altına aldı. Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan (Belgrad hariç), Eflak-Boğdan ve sair ülkeleri fethetti. Birçok krallık, imparatorluk, hanlık ve beylik ortadan kaldırıldı ve Osmanlı toprakları Tuna'dan Fırat'a kadar yayıldı. Anadolu'da milli birlik tesis edildi.

Bu büyük Türk Sultanı 1481 senesi ilkbaharında üç yüz bin kişilik bir ordunun başında olarak yeni bir sefere çıktı. Ancak, Hünkar çayırı denilen mevkide hastalandı ve çok geçmeden 3 Mayıs 1481'de vefat etti. Özel doktoru olan Yahudi dönmesi Yakup Paşa tarafından zehirlendiği de söylenmektedir. Naşı, adına yaptırdığı caminin bahçesine defnedildi. Sonra üzerine türbe yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet, ince yüzlü, uzunca boyla, dolgun vücutlu olup, seyrek güler, yüzüne bakıldığında hürmet ve korku telkin ederdi. Her şeyi öğrenmek isteyen zeki bir araştırıcı idi. Harp sanatından çok hoşlanır, yapacağı seferlerden en yakınlarını bile haberdar etmez ve bunların gizli kalmasına çok dikkat ederdi. "Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem onu yolar atarım" sözü meşhurdur.

Soğuğa-sıcağa, açlığa-susuzluğa ve yorgunluğa karşı çok dayanıklı idi. Trabzon üzerine çıktığı seferde Zigana dağlarını yaya olarak bin bir müşkilatla geçerken yanında bulunan Uzun Hasan'ın annesi, Sara Hatun; "Ey oğul! Bir Trabzon için bunca zahmet değer mi?" deyince, yüce Hakan; "Bu zahmet din yolunadır, ahirette Allahü tealanın huzuruna varınca inayet ola. Zira elimizde islam kılıcı var. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmezsek bize gazi demek yalan olur" cevabını verir.

Fatih, büyük ilim, din, kültür ve sanat adamlarını etrafında toplayarak islam medeniyetine yeni bir hamle verdi ve istanbul'u devrinde bu medeniyetin ve dünyanın en yüksek bir merkezi halime getirdi. Molla Gürani, Hocazade, Molla Hüsrev, Hızır Bey, Molla Yegan, Ali Kuşçu ve Akşemseddin meclisinin en mühim simaları idi. Devrinde Osmanlı Devleti'nin bütün temel müessese ve teşkilatı en mükemmel bir hale geldi. Zeytinyağı döktürerek insanlık tarihinde "yağla makine soğutmasını", havan topunun balistik hesap ve planını yaparak dik mermi yollu ilk silahı keşfeden de odur. Yine onun devrinde başta istanbul olmak üzere, imparatorluğun bütün şehirleri cami, mescit, medrese ve sair eserlerle donatılmıştır.

Bunu Böyle Bilesiniz

Fatih Sultan Mehmet Han'ın namaz kılınmasına dikkat edilmesi hususunda Rum vilayetlerine gönderdiği ferman şöyledir: "Allahü teala, emirlerinin yerine getirilmesini bize nasip ve müyesser eylesin. Bu hükümde bildirmek istediğim husus şudur: Rum diyarındaki şehir ve kasabalarda ve buraların köylerinde yaşayan müslüman ahali, islam dininin emir buyurduğu farzları yapıp, sünnetlerine riayet etmekte, Kelam-ı kadime ve Furkan-ı mecide yani Kur'an-ı kerime, hadis-i şeriflere uymakta gevşeklik gösterip muhalefet ederler imiş. Allahü tealanın "Namazı ikame ediniz:" emrini çiğneyip; "Namaz dinin direğidir. Onu dosdoğru kılan dinini ikame etmiş olur. Terk eden dinini yıkmış olur." hadis-i şerifine uymayıp, tuğyan yoluna sapanlar ve böylece mescit ve camileri viraneye ve harabeye döndürüp, fısk ve fücur, yani günah işlenen yerleri mamur ederler imiş. Bu ve buna benzer haberler bize ulaşıyor. Eğer bunlar doğru ise, emr-i bil ma'ruf ve nehy-i anil münker eylemek üzerime vacip olduğundan, ileri gelen bir adamımı bu iş için vazifelendirdim. O inceleyip takip edecek. Şöyle emir eyledim ki: "Her kim namazı terk ederse, dövülmek ve mali cezaya çarptırılarak ta'zir eylemek meşru olduğundan, islam dininin emri gereği artık Rum diyarında namazını geçirenler tespit edilip, tamam haklarından gelinsin. Halka namaz kılmaları tenbih edilip, kılmayanlar hakarete uğratılıp teşhir edilsin. Hiç kimse ne olursa olsun bu icraata mani olmaya!.. Rum sancağı beyleri ve kadıları ve subaşıları ve bunların emrindeki diğer memurlar gönderdiğim vazifeliyle bu hususta elbirlik edip yardımcı olalar. Böylece islamiyet'in yüce ahkâmı, emri ve yasaklarını yerine getirmekte gevşeklik ve tenbelliğe asla meydan verilmeye, Öyle ki, mescitler dolacak, medreseler mamur edilecek ve din-i islam kuvvetlendirilmiş olacaktır. Böylece müslümanlar refah, huzur ve saadet içinde olup, Padişahın devam-ı devletine ve kudretinin artmasına duacı olacaklardır. Bunu böyle bilesiniz. Alamet-i şerifeme (tuğrama) itimat kılasınız."
kendisi uzun menzilli top ve güçlü (12 inçlik 300 mm) topları ilk kez istanbul kuşatmasında kullanarak istanbulu feth etmekle kalmamış aynı zaman (bkz: derebeylik) düzeninin son bulmasını sağlayarak yeni bir çağ başlatmıştır.
(bkz: cihan padişahı)
18 yasında tahta gecmiştir. daha 21 yasında bizans'ın haliç'i demir zincirlerle kapatması sonucu donanmayı yaglı kızaklarla halic'e indirip istanbul'u fethetmiştir. ayrıca hz. muhammed istanbul'u fethedene cenneti müjdelemişti bu sayede buyuk bir mertebeye de ulasmıs oldu.
(bkz: deha)
eksi 1000 liralıkların arkasında bulunan padişah.
bursa'da nilufer'e bagli yasanabilinecek nadir yerlerden biri. *
(bkz: 1453)
ali kuşçuyu istanbula yerleştiren osmanlı hükümdarı.
atatürk'ün örnek aldığı büyük insan.
istanbulu alarak ismini tarihe altın harflerle yazdırmış osmanlı sultanı.
istanbulu aldıktan sonra, yarattığı kozmopolit şehirle tam bir laik olduğunu göstermiştir.
(bkz: istanbul since 1453)
bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan ender ve eli öpülesi türk büyüğü.
şuanki teknoloji onun elinde olduğunu düşünemediğim atamız.
(1432-1481)yılları arasında ya$amı$ olan osmanlı devletinin yedinci padi$ahıdır..
detaylı bilgi icin;

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatih_Sultan_Mehmet
7 dil bilen, konstantinapolis'i fetheden büyük cihangir ve osmanlı padişahıdır, güçlü bir devlet olan osmanlı devletini imparatorluk haline getirmiş, ömrü vefa etse italyayı da zapt edecek padişahtır. en büyük emeli doğu roma ile batı roma imparatorluklarını ele geçirmek olan II.Mehmet Osmanlının yükseliş devrine girmesini sağlamıştır. fatih kanunnamesini hazırlamıştır, şahsi kanaatim Osmanlı devletinin en büyük hükümdarıdır.
fatih altaylı gibi zevatların ''istanbul'u feth ettik te ne oldu'' diyerek gönderme yaptığı osmanlıdır,padişahidir.
osmanlı düşmanları vardır.yalnızca 1923 sonrasının türk'lere ait olduğunu düşünen reavilite özürlü vatandaşların ''aslında gemiler karadan yürütülmedi,hem istanbul feth edilmedi ki,onlar bir yanlış anlaşılma nedeni ile istanbulu o dönem bize bırakıp kaçtılar,eğer yanlış anlaşılma olmasaydı ve biz arka kapılardan girmeseydik istanbul feth edilmeyecekti,ne yani benim kardeşim var oda 6 dil bilyo nolmuş..vs'' diye bok atmaya çalıştıkları osmanlı padişahıdır.peygamber efendimiz (s.a.v)''istanbulu feth eden komutan ne güzel komutan,feth eden ordu ne güzel ordudur''diyerek bize müjde verdiği güzel insan ve dört dörtlük komutandır.
hala buna rağmen bok atmaya çalışıp tarih bilgisi olmayan cahil insan birşeyleri oku öğren.cahil geldin cuhela gitme.*
Büyük türk komutanı, türk alimi, türk sultanı, türk fatihi.
dünyanın kaderini değiştiren en genç lider.
"Ormanlarımdan bir yaş dal kesenin, Başını keserim" diyen osmanlı padişahı. (şimdi de millete peşkeş çekiliyor güzelim ormanlar)
dünyanın en güzel şehrini türklere kazandıran dünyanın gördüğü en büyük padişah.
sadece türk tarihinden bir insan olması dahi, kendisi ile övünülmek için yeterli insandır.

ama anlaşıldığı kadarı ile tarihin magazin ve asparagas tarafı, hele de kaynak göster diyince apışıp kalan insan için, çok çekici gelmiştir.

tarihin en büyük asparagası olan baltacı-katherina olayına bakınca insanın vezirin karısına tecavüz eden şehzadeyi * veya onun babası fatih sultan mehmet ile övünmek yerine, baltacının iki adaleli bacağı ve kas yığını pazuları arasında ininm inim inleyen, şehvet zengini, alımlı, yuvarlak kıçlı, kiraz dudaklı, elma yanaklı katherina'ya *hayran kalmalı, onunla övünmeliyiz değil mi?

imza: geçmişinden utanmayan, tecavüzcü, dayakçı, katliam sever padişah hayranı sapık yazar.
kardeş katlini vacip kılan ilk padişah! ayrıca domates yiyememiş ömrü hayatında! *

edit: neyi eksiliyorsunz anlamadım! vacip kılmadı mı kardeş katlini? tarihi mi reddediyorsunuz?

yoksa domates yedi de ben mi görmedim. sen gördün mü yerken?
zamanının pozitif bilimler dahil en büyük birkaç bilim adamından biri. osmanlı yı klasik bir hanedanlıktan imparatorluğa dönüştürecek temelleri atan, sadece kendi döneminde değil, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan kültürel, bilimsel ve askeri başarının mimarı. son doğu roma imparatoru ve insanlığın en sevilen üyesinin şahsi övgüsüne mazhar olan peygamber aşığı.bazı tarihçilerin tarihin en büyük hükümdarı olarak nitelendirdiği, çağını fersah fersah aşmış, zamanının ötesinde insan.

fatih sultan mehmet in büyüklüğünü anlamak için,insanlık tarihini değiştirip, şehr-i stanbul u fethetmesinin bile,onun şahsi büyüklüğünü gölgede bırakmasıyla itham edilmesi yeterli bir savdır.
kendisi kanunname i ali osman'ı ile de tanınır. yalnız daha da önemli olanı laik bir siyaset izlemiştir. hakkında bir rivayet de müslüman bir roma imparatorluğu kurmak istediğyle ilgilidir. son seferi otranto *ya dır. istanbul'u almış fatih olmuştur. romayı da almak istemiştir. hatta başka bir rivayete göre ölüm sebebi de bu seferdir. osmanlı'nın bu seferini önlemek isteyen italyanlar tarafından zehirletilmiştir. lakin ölümü çok acı olmuştur. istanbulda gezmekte iken ölmüştür. saraya alelacele getirlip bir odaya naaşı konmuştur. dahasonra padişah seçimi ile ilgili tartışmalar başlamıştır. cem sultan mı ikinci bayezid mi derken günler geçmiş ve naaş çürümeye başlamıştır. ortalığa yayılan kötü kokular sayesinde fark edilen bu kriz naaşın mumyalanması ile kapatılmıştır. II.bayezid tahta geçmiştir.