1. 1.
    zorkun kar
    zorkun kar
    ... kalahari 1