1. 1.
  Osmanlı padişahlarının onsekizincisi ve islam halifelerinin seksenüçüncüsü.

  Saltanatı:1640-1648
  Babası: I. Ahmed Han - Annesi:Mahpeyker Kösem Sultan
  Doğumu: 1615 Şehadeti: 1648

  Ağabeyi IV. Murat Han'ın ölümünde hayatta kalan tek Osmanlı şehzadesiydi. 9 Şubat 1640'ta da padişah oldu. Çok cömert ve lütufkar olup, fakirlere, acizlere çok ihsanlarda bulunurdu. idari ve mali icraatından ahali memnundu. Saltanatı zamanında huzur, sükun ve istikrar hakim olmuştur.

  ibrahim Han, içişlerini düzene koyduktan sonra dıştaki düşmanlarla olan ihtilafları halletmeye başladı. iran-Safevi Devleti ile 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşmasını yeniledi. Avusturya meselesi 1606'da yapılan Zitvatoruk Antlaşmasına 1642'de ilaveler yapılarak, halledildi. Rusların Karadeniz sahillerine Kazaklar vasıtasıyla yaptığı saldırıları durdurmak için, Siyavuş Paşa donanmanın başına getirildi. Kırım Hanlığı'na da 1644'te III. Giray Han tayin edildi. Karadeniz sahilindeki Don Kazakları'nın işgal ettiği kaleler alınarak, islam eserleri kurtarıldı. Azak, Osmanlıların eline geçince, Rus ordularının saldırıları durdurularak, bölgeden uzaklaştırıldılar.

  Dahiyane bir taktikle Silahtar Yusuf Paşa kumandasındaki donanma ile 24 Haziran 1645'te Girit'e asker çıkarıldı. Hanya kalesi kuşatılarak alındı. 1646'da Kaptan-ı Derya'lığa tayin edilen, fevkalade kuvvet ve cesaretinden dolayı "Deli" lakabıyla tanınan Hüseyin Paşa; Girit'in fethiyle vazifelendirildi. Venediklilerle uzun süren mücadelelere başladı. Esterni Kalesi, Resmo alınarak Kandiye işgal edildi. Deli Hüseyin Paşa'nın şöhreti bütün Avrupa'ya yayıldı.

  Sultan ibrahim devrinde maliye düzeltilip, milletin kıtlık çekmemesi ve israfın önlenmesi için fermanlar çıkarıldı. Sultan çok cömert ve insaf sahibiydi. izinsiz yıktırılan kiliseleri yeni baştan tamir ettirdi.

  Sultan ibrahim Han devrine kadar uzanan Osmanlı kaynaklarında -bir tanesi hariç- bu Osmanlı sultanının akli muvazenesinin bozuk olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur. Bu kaynaklar, ibrahim Han'ın meziyet ve icraatlarından övgüyle söz etmekte, bedeni bir kusuruna dair herhangi bir imada bile bulunmamaktadır. Ancak, son zamanlarda yazılmış bazı kitaplar, ibrahim Han için "deli" lakabını kullanmaktadır. Bu lakap Karaçelebizade Abdülaziz'in yazdığı Zeyl-i Kavzatü'l Ebrar kitabında da geçmektedir. Ancak bu Abdülaziz, Sultan ibrahim Han'ın tahttan indirilmesinde ve daha sonra öldürülmesinde baş rolü oynayanlardan biri olduğundan Sultanı suçlayan sözleri şahsi kalmakta ve tarih için kıymetli kabul edilmemektedir. Ayrıca muteber kitaplarda, bu Abdülaziz'in son derece kindar bir tabiatı olduğuna da dikkat çekilmektedir.

  Sultan ibrahim devrinin en çok bahsedilen olaylarından biri de, eski Erivan kumandanı Erin Mirgünoğlu Yusuf Paşa'nın başının kestirilmesidir. Dördüncü Murat Han 1635 iran-Revan seferinde Revan kalesini fethettiğinde kale kumandanı Mirgünoğlu esir edildi. Padişahtan af dileyen Mirgünoğlu, affedilerek "şiilik propagandası yapmamak" şartıyla kendisine paşalık rütbesi ve ayrıca Emirgan'da bir saray verildi. Mirgünoğlu, Murat Han'ın vefatına kadar burada kaldı. ibrahim Han'ın Osmanlı tahtına geçmesiyle, sözünde durmayıp, bölücü ve yıkıcı propaganda faaliyetlerine başladı. Mirgünoğlu'nun sefih, ayyaş ve ahlaksız hareketleri görülüp, müslümanları aldatmaya çalıştığı tespit edilince ibrahim Han tarafından başı kestirildi.
  3 ... feylule
 2. 2.
  deli ibrahim olarak ün salmış, gece sakallarına boncuk takıp da gezen bir padişah. deli olduğu gerekçesiyle görevden alınmıştır, ancak asıl sebebi yaptığı ıslahatların birilerinin çıkarlarını tehdit etmesidir. pek bi yakışıklıymış ayrıcana.
  2 -1 ... ciplak turnagagasi
 3. 3.
  (bkz: kadınlar saltanatı) kitabının ikincisinde haremine, samura, eğlenceye düşkünlüğü üzerinde özellikle durulmuş padişahtır. hatta sadrazamının yalanları yüzünden boğaza dayanmış düşman donanmalarından bihaber olduğu, samur düşkünlüğü yüzünden halka yapmadığı zulmün kalmadığı, kendi zevklerine ters düşen sözler söyleyen bilgili devlet adamlarını gözünü kırpmadan bostancılara teslim ederek katlettirdiği ,haremindeki eğlencelerde çalınan çalgıların gürültüsünden müezzinlerin ezanı kesmek zorunda kaldığı söyleniyor. hakkındaki diğer söylenenler gibi bunların da doğruluğu bir muamma.
  ... bi nick bulamadim kendime
 4. 4.
  4.murat'ın kardeşi, osmanlı devleti'nin 18.padişahı.
  4.murat, ölmeden önce kardeşi ibrahim'in tahta geçmemesini emretmiş ama kabul görmemiş. 4.murat'ın bu emri vermesinin sebebi, kardeşi ibrahim'in deli olduğunu düşünmesiymiş.
  1 -1 ... mhmtnsyz
 5. 5.
  sakalına boncuklar takan bir dehaydı . deli diyenler olmuştur ama dilin kemiği yok .
  1 -1 ... klauss
 6. 6.
  deli değil ağabeyi murad ın ölüsünün ağzına ayna tutacak kadar akıllıdır. buğuyu görmeyince sevinerek hükümdar olmuş ve kemankeş mustafa paşa nın ölümünden sonra saltanatın devamı için kendisine verilen cariyeler ve mevkini tutabilmek için kendisini pohpohlayan devlet adamları yüzünden asabiyeti bozlmuştur. garip sebeplerle çok devlet adamı katlettirmiş, saltanatı boyunca harem ve saraydan pek çıkmamış, sonunda fazlalaşan irtikap ve irtişa ile alıp giden samur merakı ve garip davranışları sebebiyle öldürülmüştür. geri kalan sultanlar onun soyundan gelmiştir.

  dönemi devlet teşkilatının iyice bozulduğu bir devir olmuş, kendi zamanında başlanan girit seferi 30 seneye yakın sürmüştür.
  1 ... disco inferno
 7. 7.
  kendisinden sonra sırasıyla üç oğlu padişah olmuştur.

  (bkz: dördüncü mehmet)
  (bkz: ikinci süleyman)
  (bkz: ikinci ahmet)
  1 ... mirgun
 8. 8.
  şehit edilen sultanlardandır.
  -1 ... mirgun
 9. 9.
  oğlu avcı mehmed in padişahlığından önce, öldürülmesinde bardağı taşıran son hareketi; tamamen mücevherlerle bezenmiş bir saltanat kayığı yaptırmak için devlet erkanından, ulema ve ocak ağalarından para toplamak için harekete geçmesidir. bu isteği hoş karşılanmamış ve tahttan indirilmiştir.
  1 ... katalonyadankatalanjaponkatalo
 10. 10.
  Ibsir paşanın dillere destan güzelliği ile nam salmış nikahlı karısı perihan hatun için getirin sikicem diye tutturan bunun için ferman çıkartan akabinde varvar isyanına neden olan isyan sonucu çıkan savaşta kendi ordusu ve pasasina kıyan ve bir am uğruna ya rab ne güneşler batıyor sözüne konu olmuş tarihi kişilik.

  Halife bu ha elin adamının nikahlı karısını kosneklemeye çalışıyor.

  Olaya gel birader.
  2 ... yaramaz ve asi cocuk