1. 1.
    fr. uyumak, yataga gitmek
    ... vermilion