1. 1.
    Prag sehrinin cekce deki karsiligi. (bkz: prag)
    1 ... zefre