1. .
    aktif gorevinden istifa etmis kisi.*
    1 -1 ... posion