1. .
    halka yüksek sesle duyuru yapan kimse,tellal.
    1 ... shawnshank