mistisizm - uludağ sözlük

entry 20 galeri 4 video ses iyilertrends
 1. 1.
  Bir konuda en üst derecede bulunabilme tutkusu.
  Felsefe Allah'a ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile,duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini,gizemcilik.

  (bkz: mistik)
  #122712 :)
 2. 2.
  (bkz: tasavvuf)
  #173219 :)
 3. 3.
  Mysticism Yunanca mystikos yani Eleusis Gizemlerine "katılan kişi" (initiate) ve gizemlere katılım anlamına gelen mysteria) terimiyle ilişkilidir. Kelimenin kökeni hakkıdaki görüşlerden biri Yunanca'da dudak ve gözleri kapamak anlamına gelen mueinden geldiği yönündedir.[ Ancak günümüzde mistisizm kelimesi Eleusis gizemlerinden daha çok Neoplatoncu manevi hakikat veya Tanrı ile doğrudan deneyim, sezgi veya içe bakış yoluyla özdeşleşme veya yeni bir idrak seviyesine varma anlamında kullanılmaktadır. Bu deneyim yoluyla bilgeliğe ulaşılır.

  Mistisizm terimi çoğunlukla ana akım dini öğretilerle ilişkili veya bu öğretiler üzerine bina edilmesine rağmen dışsal (exoteric) uygulamaların ötesine geçen inanç ve uygulamalara işaret edilmekte kullanılır. Örneğin Kabala Musevilik içinde, Tasavvuf islam içinde bir mistik hareket iken Gnostisizm hem Hristiyanlık içinde bir mistik hareket hem de Hristiyanlığın dışına çıkan çeşitli mistik gruplara işaret etmekte kullanılan bir terimdir. Kimileri Hristiyanlığın Musevilikten doğan bir mistik grup olduğunu iddia etmiştir. Budizm'de Vajrayana, Hinduizm'de de Vedanta bu dinlerin mistik kolları kabul edilebilir.

  insanoğlu, tarihin belli dönemlerinde, görünen ve bilinen yollardan ulaşamadığını anladığı bazı gerçeklere, "gözlerini kapayarak", sezgileri ile ulaşmaya çalışmıştır. Mistisizm bu çabaların sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

  Araştırmalar, islamiyetten önceki Türk ve islam öncesi çok dinli Arap topluluklarında da mistisizmin yaşadığını göstermektedir. Buna göre, örneğin şaman dinine inanan insanlar, evrende hiçbir şey yokken, bir tek varlığa inanırdı. O' da güzellik yani "cemal" idi. Ondan baska duyan ve gören yoktu. Söylenceye (mitolojik inanca) göre, evren ve dünya, güzel olan bu varlığın, bir gün yalnızlıktan usanması ve evreni yaratmasıyla oluştu. Şaman dinine inanan Türklerin islamdan önce inandığı şaman dinindeki Tanrı (Cemalullah) bu tanrıdır.

  Benzer bir durum, islamiyetten önce yaşamış olan Arap toplumları için de geçerlidir. Bu dönemde, çok Tanrılı inanca sahip olan Araplar için, her Tanrının, korkuyla beslenen bir etki ve yaptırım gücü vardı.

  Tasavvuf, evreni var eden, Tanrı ile, insan arasında bir sevgi bağı oluşturma temeline dayanan bu inançların uzantısı olarak doğmuştur.

  Mistisizm ve modern analitik felsefe mistisizmin deneyimsel ve bütüncül olması ve mistik deneyimin genellikle ifade edilemezliği, modern felsefenin ise analitik, sözel ve indirgemeci oluşu sebebiyle birbirleriyle zıtlık oluşturur. Ancak mistisizm ile felsefe arasındaki bu ayırım modern dünyaya özgüdür. Tarihin büyük bölümünde mistik ve felsefi düşünce birbirleriyle yakından ilişkili olmuştur. Plato ve Pisagor ve bir ölçüde de Sokrat'ın öğretilerinde açık mistik unsurlar bulunmaktadır.; pek çok büyük Hristiyan mistik aynı zamanda döneminlerinin önde gelen filozoflarıdır ve Buda'nın sutraları ve Şankara'nın 'Ayırım Mücevheri'nde mistik fikirler yüksek bir analitik yaklaşımla değerlendirilmiştir. Mistisizm ve modern felsefe arasındaki uçurum temelde modern felsefedeki doğal bilimlerden etkilenen belirli bilimci okulların etkisinden kaynaklanmaktadır. mistik düşünce ikiye ayrılır:panteizm ve pananteizm.ilki evreni tanrı olarak görür ya da tersi.ikincisi ise evreni tanrıda görür.ilkinde kişisel bir tanrıya yer yokken ikincisi evreni tanrının bir parçası olarak görür.ilki hayatın akışına değişime özel bir önem vererek doğayla bütünleşmeyi savunurken ikincisi doğayı tanrının bir eseri olarak kavrar.mistisizm ikisinde de farklı kavrayış ve algılamalar doğurur.iki sistemin birleşimi olarak görülebilecek süreç teolojisi ise evrenin tanrıyla beraber devindiğini savunmaktadır.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Mistisizm
  #1300214 :)
 4. 4.
  Din ve mistisizm birbirinin tersidir.
  Mistisizmde hayranlık, arayış vardır.
  Dinde ise tanrı tarafından vahiy yollanmıştır ve
  herşeyin yanıtının olduğu kabul edilir.*
  #1771654 :)
 5. 5.
  Tanrı kavramı hakkındaki inanç ve öğretiler'den biri.
  #1798727 :)
 6. 6.
  her dinin mistik bir uzantısı vardır ama ozellikle col kaynaklı islam dini
  tamamen mistisizm uzerine kurulmustur. mistisizm bir anlamda gercekle-gerceklikle
  bagını koparmak ve hayal dunyasında yasamaktır. peki insan neden gercekten kacma ihtiyacı duyar? mistisizm ancak gercekligin rahatsızlık ve acı verdigi durumlarda cozumsuz kalan insanın icine girdigi bir ruh halidir, tavırdır.neden arabesk kultur doguda bir kult-yasama bicimi haline gelmistir? cunku hukuk yoktur. hukukun olmadıgı durumda ezilen ve cozumsuz kalan birey sızlanmaya baslar. mistisizm cozumsuzluge
  karsı burunulmus bir ruh halidir. gercek olan maddedir, maddeden bagımsız bir ruh dusunulemez. dogulu mistisizm ve onun yarattıgı arabesk kulturu hayatın orta yerinde tutmaya devam ettigi surece aklını kullanmadıgı surece ezilmeye devam edecektir.
  ayrıca batı toplumlarında endustrilesme sonucu ortaya cıkan yabancılasma ve sevgisizlik
  bazı batılı bireyleri arayısa ve dogu mistisizmine yoneltmektedir.

  (bkz: colden gelen din)
  (bkz: ciki ciki teorisi)
  #2377446 :)
 7. 7.
  mistik ten gelir. tasavvuf anlayışı ile aynıdır. yaratıcıyla bağdaşmaktır. din felsefesidir.
  #2550820 :)
 8. 8.
  kapadokya vadilerine dolunaylı gecelerde gökten yağandır...
  #2550838 :)
 9. 9.
  insan aklinin, özellikle görgü ve deneyin yetişmediği alanlarda, Tanrıya, yaradılışa, ölüme, ezel ve ebede ait meselelerde gerçeğe kalp yoluyla ve irade zoruyla ulaşabileceğini kabul eden bir felsefe ve din mesleği. Mistisizmin islâm dinindeki karşılığı tasavvuftur.
  #3140846 :)
 10. 10.
  duygu ve sezgiye dayalı bir inanç yolu olarak, us ile deney alanı dışında, duygu ve sezgilerle gerçeğe ulaşma anlayışıdır. Tanrıbilimsel açıdan, kişinin kendi içine kapanarak, Tanrı'yı kendinde araması biçiminde de tanımlanır. Mistisizmin son aşaması, Tanrı'nın varlığında eriyerek, kişiliğin yok edilmesidir.
  #4687261 :)
 11. 11.
  ilhan irem in bir zamanlar müdavimi olduğu inanış tarzı.
  #4744079 :)
 12. 12.
  Eş anlamlısı gizemcilik demektir bazı felsefecilerin savunduğu bir takım görüşlerden oluşan mistisizm, din ile karşı karşıyadır mistisizmde kabullenmeme arayış ve sezgi vardır din de ise kabulleniş vahiylere inanış vardır.
  #4744264 :)
 13. 13.
  duyu ötesi.
  #9416574 :)
 14. 14.
  (bkz: necip fazıl kısakürek)
  #14180325 :)
 15. 15.
  Mistisizm, yani Eleusis Gizemlerine "katılan kişi" (initiate) ve gizemlere katılım anlamına gelen μυστήρια (mysteria) terimiyle ilişkilidir. Sözcüğün kökeni hakkındaki görüşlerden biri Yunanca'da dudak ve gözleri kapamak anlamına gelen mueinden geldiği yönündedir.
  #31204293 :)
 16. 16.
  (bkz: ilahi aşk)

  (bkz: mayıs güneşi ilahi aşk tek ve gerçek din)

  18 mayıs 2017'de çıkacak kitaptır

  #35542403 :)
 17. 17.
  aşk tanrıdır
  tanrı aşk'tır

  aşk yegane din yegane tanrıdır.

  aşk'tan başka hiçbir din hiçbir tanrı yoktur.

  #35542411 :)
 18. 18.
  ilahi aşk; tek ve gerçek din

  aşk tanrıdır
  tanrı aşk'tır

  aşk yegane din yegane tanrıdır.

  aşk'tan başka hiçbir din hiçbir tanrı yoktur.

  #35542419 :)
 19. 19.
  ilahi aşk; tek ve gerçek din

  aşk tanrıdır
  tanrı aşk'tır

  aşk yegane din yegane tanrıdır.

  aşk'tan başka hiçbir din hiçbir tanrı yoktur.

  #35542427 :)
 20. 20.
  tamamen saçmalıktır. kendini bilinmezliğe teslim ederek bir nevi kendinden geçme halidir. bedava bonzaidir. zaten dinin beslendiği de budur. kapalılık ve bilinmezlik üzerinde fantezi satan safsatalar bütünüdür din.
  #35542441 :)