1. 1.
  tam adı "Kaside der vasf-ı istanbul ve sitayiş-i Sadrazam ibrahim Paşa" olan * nedim kasidesi.

  "Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır
  Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır

  Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
  Hurşid-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır

  Bir kân-ı niamdır ki anın gevheri ikbâl
  Bir bağ-ı iremdir ki gülü izz ü alâdır

  Altında mı üstünde midir cennet-i a'lâ
  El-hak bu ne halet bu ne hoş âb u hevâdır

  Her bağçesi bir çemenistân-ı letafet
  Her kûşesi bir meclis-i pür-feyz ü safâdır

  insaf değildir ânı dünyaya değişmek
  Gülzarların cennete teşbih hatadır

  Herkes irişür anda muradına ânınçün
  Dergahları melce-i erbab-ı recâdır

  Kala-yı mearif satılır sûklarında
  Bazâr-ı hüner ma'den-i ilm ü ulemâdır

  Camilerinin her biri bir kûh-i tecellî
  Ebrû-yi melek andaki mihrâb-ı duâdır

  Mescidlerinin her biri bir lücce-i envâr
  Kandilleri meh gibi lebriz-i ziyadır

  Ser-çeşmeleri olmada insana revân-bahş
  Germ-âbeleri câna safâ cisme şifâdır

  Hep halkının etvarı pesendîde-i makbul
  Derler ki biraz dilleri bî-mihr ü vefâdır

  Şimdi yapılan âlem-i nev-resm ü safânın
  Evsafı hele başka kitâb olsa sezadır

  Nâmı gibi olmuşdur o hem sa'd hem âbâd
  istanbul'a sermâye-i fahr olsa revâdır

  Kûh-sarları bağları kasrları hep
  Güya ki bütün şevk ü tarab zevk u safâdır

  istanbul'un evsafını mümkün mi beyân hiç
  Maksud heman sadr-ı kerem-kâra senadır "
  2 ... yasak merve
  #2091878 :)