1. 1.
  necip fazıl kısakürek'in yazdığı tüyleri diken diken eden gelmiş geçmiş en şahane şiir. *

  deryada sonsuzluğu zikretmeye ne zahmet!
  al sana, derya gibi sonsuz karacaahmet!
  göbeğinde yalancı şehrin, sahici belde;
  ona sor, gidenlerden kalan şey neymiş elde?
  mezar, mezar, zıtların kenetlendiği nokta;
  mezar, mezar, varlığa yol veren geçit, yokta...
  onda sırların sırrı: bulmak için kaybetmek.
  parmakların saydığı ne varsa hep tüketmek.
  varmak o iklime ki, uğramaz ihtiyarlık;
  ebedi gençliğin taht kurduğu yer, mezarlık.
  ebedi gençlik ölüm, desem kimse inanmaz;
  taş ihtiyarlar, servi çürür, ölüm yıpranmaz.
  karacaahmet bana neler söylüyor, neler!
  diyor ki, viran olmaz tek bucak, viraneler,
  zaman deli gömleği, onu yırtan da ölüm;
  ölümde yekpare an, ne kesiklik, ne bölüm...
  hep olmadan hiç olmaz, hiçin ötesinde hep;
  bu mu dersin, taşlarda donmuş sükuta sebep?
  kavuklu, başörtülü, fesli, başaçık taşlar;
  taşlara yaslanmış da küflü kemikten başlar,
  kum dolu gözleriyle süzüyor insanları;
  süzüyor, sahi diye toprağa basanları.
  onlar ki, her nefeste habersiz öldüğünden,
  gülüp oynamaktalar, gelir gibi düğünden.
  onlar ki, sıfırlarda rakamları bulmuşlar,
  fikirden kurtularak, ölümden kurtulmuşlar.
  söyle karacaahmet, bu ne acıklı talih!
  taşlarına kapanmış, ağlıyor koca tarih!
  2 -1 ... arjen robben
 2. 2.
  hacı bektaş-ı veli'nin yanında devişlik yaptıktan sonra üsküdar'da Gündoğumu Caddesi ile Nuhkuyusu Caddesi'nin birleştiği köşede degahını kurmuştur. dergah günümüzde halen cem evi ve kültür derneği olarak kullanılmaktadır.

  http://www.karacaahmet.com/
  1 ... bobross
 3. 3.
  Karaca Ahmed, Horasan Türk beylerinden Süleyman Horasani'nin oğludur.

  Annesi Sultan Ana'nın mezarı Eşme'nin Karacaahmet Köyündedir. (Yaman

  1974: 74); Hacı Bektaş-ı Veli ile tanışıklığı, ondan feyz alması ve Hacı

  Bektaş-ı Veli'nin kimi söylentilere göre 1270-1271 yılında öldüğü dikkate

  alındığında (Çubukçu 1991: 65) Karaca Ahmed'in Moğol istilası sırasında

  büyük bir ihtimalle XIII. yy'ın ortalarında Anadolu'ya gelmiş olabileceği düşünülebilir.


  Karaca Ahmed isminin başındaki "Karaca", ten renginin ifadesinde karaya

  yakın esmer anlamında kullanılabileceği gibi, özellikle geyikgillerden boynuzları

  küçük ve çatallı bir hayvan adının lakap olarak kendisine verilmesi şeklinde

  de düşünülebilir (Türkçe Sözlük 1998: 1204). Karaca Ahmed'in, araştırmamıza

  konu olan zaviyesinin bulunduğu köyde çiftçilik yaptığından, çifte

  iki geyik koştuğundan bahsedilmektedir. (Tanyu 1967: 143) Anadolu'nun

  pek çok yerinde Karaca Ahmed dışında Karaca'lı Bektaşi evliyasının var

  olması dışında Hacı Bektaş Müzesi'nde bulunan bir resimde Hacı Bektaş-ı

  Veli'nin kucağında bir karaca&nın yer alması Karaca ve geyik kavramının

  Türk mitolojisinde hem islamiyetten önce ve hem de sonraki dönemlerde

  daha çok bolluk, bereket, iyilik ve güzellik sembolü olarak kullanılmasına

  bağlanabilir (Ocak 1983:162, Çoruhlu 2002: 142-144). Böylece "karaca"

  çevresine bolluk, bereket, iyilik veren insan anlamını da taşımaktadır. Bu

  arada "karaca" adının Karaca Ahmed'in bağlı olduğu boydan (Yınanç 1977:

  477, Türkay 2001: 91, 397) gelebileceği fikrini-çoğu tekke ve zaviye şeyhinin

  bir aşiret reisi olduğu gibi- Karaca Ahmed'in de Karaca boyunun temsilcisi

  olduğu düşüncesi ile uzak tutmamak gerekmektedir (Ocak 1989 Ocak

  1992:20).3 Kazak Türklerinin Ahmed Yesevi için büyük, ulu anlamında "Kara

  Ahmed" tabirini kullanmış olmaları da ayrıca ilgimizi çekmektedir

  (Barthold 1973: 191). Belki de Karaca Ahmed, aynı zamanda Ahmed

  Yesevi'ye bağlılığın onun gibi ulu bir kişi olmanın işaretidir. Ayrıca Karaca

  Ahmed'in savaşçı özelliği göz ardı edilmeden Oğuzname'de aşırı erlik gösterenlere

  "Karalar Karası" unvanı verildiği de hatırdan uzak tutulmamalıdır

  (Seyyid Lokman Çelebi 1993: 114).

  Karaca Ahmed hakkındaki bilgilerimiz geniş ölçüde Hacı Bektaş

  Vilayetnamesi'ne dayanmaktadır ki bazı araştırmacılar bunun efsanelere

  bağlı olduğunu, tarihi bir belge gösterilmedikçe doğruluğunun kabullenilemeyeceğini

  ileri sürerler (Konyalı 1977: 368), (Yörükan 1998: 476).

  Alp-eren kimliğindeki "gözcü" lakaplı Karaca Ahmed'in Anadolu'yu Türkleştirme

  gayreti sarf eden diğer Horasan erenleriyle Osmanlı Sultanı Orhan

  Bey'in idaresindeki Türk kuvvetleri içersinde yer alarak Bizans'ı Pelekanon

  (Maltepe) civarında yenilgiye uğrattıklarından bahsedilmektedir. Kaynaklarda

  birbirleriyle çelişen ifadeler olmakla birlikte Karaca Ahmed'in Bizans içlerine

  Merdivenköy'e daha sonra Üsküdar'a kadar ilerlemesi (Yaman 1974:

  18,86,87.), buralarda Bizans sınırını denetim altında tutmakla görevli zaviyeler

  kurmuş olması akla yakın gelmektedir. (Tanman 1994: 442)

  Karaca Ahmed'in alp-eren özelliğinin yanısıra hekimliğinin izlerine öncelikle

  Afyonkarahisar ve Manisa çevresinde rastlamaktayız. Rivayetler dışında

  Karaca Ahmed'in yaşadığı dönem hakkında ilk gerçek bilgiyi de burada

  Saruhanoğlu ishak Çelebi'nin 1371 tarihinde Manisa'da Şeyh Revak Sultan'a

  vakfettiği arazi için düzenlettiği vakfiyedeki şahitler arasında "Süleyman

  Horasani oğlu Karaca Ahmed" adıyla rastlıyoruz. 1371'de sağ olduğu anlaşılan

  Karaca Ahmed için düzenlenen, ishak Çelebi'nin vezirlerinden Murtaza

  Bey'in oğlu Emiri Bekir Hoş Kadem Paşa'nın 1397 yılına ait vakfiyesinde

  ".....Gökçeağaç denilen iki kıt'a arazinin cem'isinden gelen hasılat Esşeyh

  arifi Billah Karacaahmed Tekkesi'nin sakinlerine,orada yapılmış merkad ve

  türbesine gelenlere, merkadin hizmetçileri ile gelip gidenlere halin iktizasına

  göre it'amiyye sarf edilecek..." kaydı ile Karaca Ahmed'in vefat etmiş olduğu

  anlaşılmaktadır (Baki 1947: 4), (Uluçay 1949: 19-28).

  Aşıkpaşazade Karaca Ahmed'in Orhan Gazi devrinde sağ olduğunu I.Murad

  zamanında öldüğünü yazmaktadır. 1371'de sağ olan Karaca Ahmed büyük

  bir ihtimalle I.Murad'ın ölüm tarihi olan 1390'dan önce vefat etmiş olmalıdır

  Manisa dışında uzun yıllar Afyonkarahisarda kalan ve burada Karacaahmed

  Köyünde Manisa'daki gibi bir şifa zaviyesini kuran Karaca Ahmed zaviyenin

  sorumluluğunu oğlu Eşref'e bırakarak Manisa'ya dönmüş olmalıdır (Baki

  1947:6-7). Bazı araştırmacılar Karaca Ahmed'in ilk olarak Afyon'da kaldığını,

  Manisa Akhisar'a sonradan gittiğini belirtirler (Şahin 2001: 374).

  Önce çeşitli savaşlara katılarak, daha sonra kurduğu bu zaviyelerde akıl ve

  ruh hastalarını kendine özgü metotlarla tedavi eden hekim olarak Karaca

  Ahmed'in Anadolu'nun Türkleşmesi ve islamlaşmasında önemli katkısı olduğu

  gerçektir.

  Asıl mezar yeri kesin olarak bilinmemekle birlikte halkın Karaca Ahmed sevgisi

  ülkenin pek çok yerinde O'na ait makam türbelerinin ve bu türbelerin

  etrafında şekillenen tekke ve zaviyelerin oluşmasına sebep olmuştur. Manisa

  çevresinde Karaca Ahmed'e izafe edilen üç türbe bulunmaktadır (Baki 1947:

  13). Manisa'nın Seyyit Hoca Mahallesi Vak Vak Tekkesinde Karaca

  Ahmed'in gömülü olduğu söylenmektedir (Bayar 1991:74). Manisa Horoz

  Köyündeki Karaca Ahmed tekkesinde yeralan türbe için Karaca Ahmed'in

  asıl mezarının bulunduğu yer olduğu belirtilmektedir (Gökçen 1946: 28),

  (Bayat 1982: 11). Yine Manisa Akhisar'ın Kara Köyünde, Turgutlu

  Yılmazköy Kurupınar mevkiinde, Uşak Eşme'nin Karacaahmed Köyünde

  Karaca Ahmed'in türbeleri vardır (T.C. Başb. Dev. Arşiv. Gen. Müd.

  Osm.Arşiv. Nezaret sonrası Evkaf Defterleri Kataloğu 1995: 94, 171, 279,

  339).

  Bir başka Karaca Ahmed Türbesi Istanbul Üsküdar’dadır (Tanman 1993

  1995: 442), (T.C. Başb. Dev. Arşiv. Gen. Müd. Osm. Arşiv. Nezaret Sonrası

  Evkaf Defterleri Kataloğu 1995: 182). Afyon'un ihsaniye ilçesi Karacaahmet

  köyündeki Karaca Ahmed Türbesi ve zaviyesinden başka Bursa inegöl-

  Yenişehir arasında (Ünver 1976: 387, 389, 390), Isparta'nın Barla bucak

  merkezinde, Aydın eski mezarlıkta, Ilıcabaşı semtinde; Edirne Kıyık semtinde

  de Karaca Ahmed zaviyeleri vardır. Ankara yakınlarında bir Bektaşi tekkesi

  olan Haydar Sultan Tekkesi'nde Karaca Ahmed'e ait olduğu söylenen bir

  mezar bulunmaktadır. Yine Ankara Beypazarı Karaca Ahmed Tekke ve Zaviyesi'nden

  (Tanyu 1967: 103, 105) başka Kastamonu'da da Karaca Ahmed

  Zaviyesinden söz edilir (T.C. Başb. Dev. Arşiv. Gen. Müd. Osm. Arşiv. Nezaret

  Sonrası Evkaf Defterleri Kataloğu 1995: 264). Sivrihisar Karaca Ahmed

  Zaviyesi dışında (T.C. Başb. Dev. Arşiv. Gen. Müd. Osm. Arşiv. Nezaret

  Sonrası Evkaf Defterleri Kataloğu 1995: 269) Bilecik'in doğusunda Osmaneli'nin

  yukarısında Karaca Ahmed'e izafe edilmiş Paşalar Karaca Ahmed Tekkesi

  bulunmaktadır. Geyve-Taraklı'da Karaca Ahmed'e ait olduğu söylenen

  bir tekke bulunmaktaydı. Tokat'da da bir Karaca Ahmed Zaviyesi'nin adı

  geçmektedir (Yörük 1995: 54).

  iskeçe'de Echinos (Şahin) Köyündeki Karaca Ahmed Tekkesi dışında Makedonya'da

  Üsküp ile onun biraz kuzeyinde Kumanova arasında Tekkeköy'de

  Karaca Ahmed Tekkesi denilen yerdeki yatır ise Hıristiyanlarca Aya Yorgi

  olarak kabul edilmektedir2 (Hasluck 1928: 73), (Ocak 1991: 663, 670, 672),

  (Kuru 2001: 49-50), (Bilici 2003: 44).

  Bunlardan başka Evliya Çelebi'de Çorlu'da, Edirne'de (Evliya Çelebi 1999:

  171, 254, 267), Mihalic (Evliya Çelebi 2001:148) ve Kırşehir'de (Evliya

  Çelebi 1999: 26) Karaca Ahmed'in makamları geçmektedir. Görüldüğü üzere

  gerek Anadolu'da, gerek ise Rumeli'de günümüze gelen ya da gelemeyen

  çok sayıda Karaca Ahmed Türbesi ve Zaviyesi bulunmaktadır.

  Bunlardan araştırmamıza konu olan Polatlı Karacaahmet Köyü Karaca

  Ahmed Zaviyesi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivindeki dosyasında vâkıfı

  olarak Karaca Ahmed, Karaca Firuz Ağa, I.Murat, II.Mehmed, I.Abdülaziz

  isimleri geçmektedir (Vakıflar Gen. Müd. Arşiv. 1982:Dosya No.06.18.01-

  /3).

  Karaca Ahmed Afyon'daki Şifa Zaviyesini kurup başına oğlu Eşref'i bıraktığı

  gibi burayı da yine el verdiği yakınlarından birisinin sorumluluğuna bırakmış

  olabilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivindeki H.979 tarihli bir

  vâkıf belgesinde Mezra-i Del Kariye-i Karacaahmedin Şeyh Yusuf'un elinde

  olduğu, 30 mülklük yerin eski sultanların mektuplarıyla kaydolduğu, halen

  padişahın beratıyla Yusuf Şeyh oğlu pir Gaib'e verildiği şeklinde eski deftere

  aktarılmıştır (Tapu ve Kadastro Gen. Müd. Arşivi, 558 No. lu Evkaf-ı Liva-i

  Ankara Defteri,sayfa 149a).

  Yukarıda bahsettiğimiz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün H.979/M.

  1571-72 tarihli vakıf belgesinden de anlaşılacağı gibi Karacaahmet köyündeki

  zaviye vâkıfı olarak adı geçen I.Murad, II.Mehmed düşünüldüğünde bu

  zaviye, için tarih olarak XIV.yy.'ın 2. yarısı uygun görülmektedir. XIV.yy.'ın

  2. yarısında Polatlı Karacaahmet Köyü Karaca Ahmed Zaviyesini Karaca

  Ahmed'in el verdiği yakınlarından biri, belki de kendisi kurmuş olabilir.

  Küçük bir tepenin yamacında o bölgenin iskanı,Türkleşmesi ve islamlaşmasına

  hizmetin dışında ıssız bir yerde civarın emniyetinden sorumlu aynı zamanda

  bir konaklama tesisi olarak da kurulmuş olabileceğini düşündüğümüz

  bu zaviye, Karaca Ahmed Ocağının faaliyet amacına uygun olarak büyük bir

  ihtimalle akıl ve ruh hastalarının tedavi edildiği şifahane-zaviyelerden biriydi.

  Zaviyenin yamacında yer aldığı tepede günümüzde Çile Dede olarak anılan

  harap durumdaki türbenin Karaca Ahmed'in ölümünden sonra onun "gözcü"

  kimliğine yakışır biçimde makam türbesi olarak yapılmış olabileceği

  düşüncesindeyiz.

  Kesin bir bilgi olmamakla birlikte bu tepenin eteğindeki zaviyede yer alan

  türbede Karaca Ahmed soyundan gelen, bu zaviyenin yönetimini elinde

  bulunduranlardan birileri gömülü olmalıdır (Barkan 1942:299, 301), (Ocak

  1978:262-263).

  Karaca Ahmed'in Hacı Bektaş ile tanışıklığı, ona bağlılığı bilinmektedir.

  XIV.yy.'da yaşamış yine Hacı Bektaş'ın yakınlarından Abdal Musa, Hacı

  Bektaş-ı Veli kültür ve gelenekleri etrafında geliştirdiği Bektaşililiğin tarikatlaşmasına,

  daha sonra da Balım Sultanla bu tarikatın teşkilatlanmasına ve

  Yeniçeri Ocağı ile tarikat arasında bir bağın kurulmasına yol açmıştır (Eröz

  1990), (Şeker 2002: 445).

  Başlangıçta Anadolu ve Rumeli'nin Türkleşmesi ve islamlaşmasında önemli

  roller üstlenen Bektaşî tekke ve zaviyeleri XVII.yy.'dan itibaren çoğunlukla

  bozulmaya başlayarak ülkedeki dirlik ve düzeni etkileyen, kargaşanın kaynaklarından

  sayılmıştır. 1826'da yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra

  II.Mahmud döneminde Bektaşiliğe ve onun kurucularına karşı bir niyet beslenmeden,

  bu tekke ve zaviyelerin devlet ve memleket için

  zararlı görülen faaliyetlerinin denetim altına alınarak ıslahına yönelik bir

  kararla Bektaşi tekke ve zaviyeleri kapatılmıştır. Kapatılan bu zaviyelere yeni

  görevliler atanarak zararlı faaliyetlerden arınmaları, buna izin veren zaviye

  bünyesindeki bazı mekanların yıkılması söz konusu olmuştur (Şeker

  2002:451). O zaman için geçmişi çok eski olmayan, son altmış yıla dayanan

  tekke ve zaviyeler ise tamamen ortadan kaldırılmıştır. (Karal 1988: 150)

  Belki bu süreç içinde elimizde kesin bir belge olmamakla birlikte bir Bektaşi

  zaviyesi olduğunu düşündüğümüz Polatlı Karacaahmet köyündeki Karaca

  Ahmed Zaviyesi de kısmen tahrip olmuş olabilir. Zaviyenin türbe kapısı üzerindeki

  mermer kitabede adları geçen Şeyh Mehmed ve Şeyh Ali, 1833 yılında

  türbeyi tamir ettirirken belki tepedeki türbeyi de onarmışlardır. Bir

  Bektaşi zaviyesi olduğunu bildiğimiz Elmalı'daki Abdal Musa Zaviyesi ile ilgili

  zamanımıza gelebilen bir belgeden 1830 yılında zararlı ve çirkin faaliyetlere

  zemin olabilecek mekanlarının yıkıldığı, Abdal Musa'nın Türbesi ile türbedarın

  odasının bırakılarak tamir edildiği anlaşılmaktadır. Görüldüğü gibi, her iki

  zaviye de, aynı uygulamalara aynı tarihlerde maruz kalmıştır. (Şeker

  2002:449-450) Ayrıca yukarıda Karaca Ahmed Zaviyesinde varlığından

  bahsettiğimiz H. 1308 / M. 1902 tarihli mezar taşında yazılı "Ve ceddim

  Haydar-ı Kerrar" sözü ile tekrar tekrar saldıran Aslan anlamı, Allahın Aslan'ı

  kabul edilen Hz. Ali için kullanılmakta ve bu zaviyenin bir Bektaşi zaviyesi

  olduğu fikrini güçlendirmektedir

  kaynak: http://www.yesevi.edu.tr/...biligTur/pdf/35/49-70.pdf
  ... the gadani alirim man
 4. 4.
  Karaca Ahmet, Horasanlı bir Türkmen Beyi'nin oğludur. ilk yazılı kaynak miladi 1371'de tanzim edilen bir vakfiye senedinde adı "Süleyman Horosani oğlu Karacaahmet" diye geçmektedir.

  Karaca Ahmet, Hacı Bektaş Velinin yanında dervişlik hizmeti yaptı. Üsküdar sınırları içinde, Gündoğumu Caddesi ile Nuhkuyusu Caddesi'nin birleştiği köşede Karacaahmet Sultan Dergahı ve türbesi vardır. Türbe Sultan Süleyman'ın eşi Gülfem Hatun tarfından yaptırıldı. *
  2 ... calyx
 5. 5.
  (bkz: süleyman horosanı oğlu karacaahmet)
  ... fosforlu inek
 6. 6.
  KARACA AHMET

  akşamları parka çıkmaktı
  en büyük eğlencesi.
  şair orhan Veli'yi,
  melih cevdet'i severdi hayatında.
  ağaçlardan kavağı severdi.
  yıldızları da severdi.
  ve en rahat, anasının serdiği yatakta uyurdu
  şimdi burada yatıyor.
  Oktay Rıfat
  ... herhangi1i
 7. 7.
  Karaca Ahmet Sultan, Horasanlı bir Türkmen Beyi'nin oğludur. ilk yazılı kaynak miladi 1371'de tanzim edilen bir vakfiye senedinde adı "Süleyman Horosani oğlu Karacaahmet" diye geçmektedir.
  ... turkmen balasi