Advertisement

 1. 1.
  El-Ka'ka' b. Amr b. Mâlik et-Temîmî (ö. 40/660) Hulefâ-yî Râşidîn devrinin ünlü kumandanlarındandır.
  Bazı hadisçiler sahâbî olduğu görüşündedir. Hz. Ebû Bekir döneminde irtidad eden Alkame b. Ulâse üzerine müfreze kumandanı olarak gönderildi ve görevini başarıyla tamamladı . Aynı yıl Hâlid b. Velîd'in peygamberlik iddiasında bulunan Tuleyha ile yaptığı Büzâha savaşına katıldı. Ulleys'in ve Übulle'nin fethine Hâlid b. Velid'le beraber iştirak etti . Hîre'nin fethinde de bulunan Ka'kâ', Hâlid b. Velid'in emriyle bîr süre Hîre'de kaldı. Daha sonra çeşitli fetihlerde görevlendirildi. Ebû Ubeyde onu Hz. Ömer'in emri üzerine öncü kuvvetlerin kumandanı sıfatıyla Irak'a gönderdi . Ka'Kâ', Kâdisiye öncesi iran fetihlerinde de önemli rol oynadı. Ağvâs'ta cereyan eden savaş, öncü kuvvetlerin başında bulunan Ka'kâ'ın gösterdiği gayretler sonucunda kazanıldı . Hâlid'in emriyle Suri-ye'deki fetihlere de katılan Ka'kâ', Yermük Savaşı'nda bir süvari birliğinin ba-şında görev yaptı.
  Ka'kâ' asıl şöhretini Kâdisiye Savaşı'nda elde etti; bu savaşın kazanılma-sında onun büyük payının olduğu rivayet edilir.

  Yermük savaşı, kâdisiye savaşı,celula savaşı, medain fethi,hulya fethinde onemli rol oynamistir.

  Allah ondan ve islam icin savasmis tum muvahhid kullarindan razi olsun. Allahumme amin. Vesselam.
  2 -1 ... bakor
 2. 2.
  Tek başına birçok savaşı kazanan bu yiğit Yahudileri o kadar çok yenmiştir ki en sonunda Yahudiler bu ismi kötü yerlerde kullanarak intikam almaya çalışmışlardır.
  4 -3 ... haylaz sirin
 3. 3.
  alçak ve zavallı yahudilerin yenemeyince arkasından kötü konuştuğu konuşturduğu büyük bir savaşçı.
  2 -1 ... kazangap