1. 1.
  Halifelik.
  1 -1 ... italiano
 2. 2.
  (bkz: siz isteseniz hilafeti bile getirirsiniz)
  1 ... vernon sullivan
 3. 3.
  ilgası, mal, yobaz din sömürgeni zihniyet usulü üslup bir yana, devlet pragmatizmi açısından bakarsak; Türkiye'nin itibar eksikliğinde, uluslararası islam toplumunu organize etmede ve lehimize kullanmada; yani uluslararası itibarımızın, gücümüzün sekteye uğramasında önemli bir olumsuz etken olan 'kurum'...
  http://www.aktifhaber.com/read_news.php?nID=104525
  1 -3 ... abra kadavra
 4. 4.
  endonezya'da 100.000 kişinin geri getirilmesini istediği kurum. bir de gidip türkiye'yi kaldırdığı için suçlamışlar. lanet olsun!
  2 -4 ... avedis
 5. 5.
  Bakınız:
  http://www.aksam.com.tr/yazar.asp?a=105462,10,5
  1 ... kizilmaske
 6. 6.
  mazlumder başkanı olan zat ın fermanı ile, toplumun çoğu isterse neden gelmesin, şeklinde özetlenebilecek düşüncesiyle kendisinin de geri istediğini belirttiği kurumdur. bu çağda bu kafa deyip küçümsemeyelim artık, o kadar fazlalar ki, şeriat istiyoruz, kafir devlet elbet bitecek, laiklik ile müslümanlık birarada olmaz diyen insanlar iktidarda bugün, ulema kurumunu da tekrar yarattı, şeyhülislam gibi diyanet işleri başkanı ve yök başkanı var, bakanlar, bakan değil şahsı muhteremin kulu, biz olmuşuz tebaa, ümmet.

  kesinlikle geri gelecek kurum.
  2 -2 ... hayirli1i
 7. 7.
  31 sayılı "hilafetin ilgasina ve hanedani osmaninin türkiye cumhuriyeti memaliki haricine çikarilmasina dair kanun" ile kaldırılmıştır. kanun metni incelendiğinde sadece hilafetin kaldırılmamış ayrıca hanedan mensuplarının bundan sonraki hayatlarının nasıl bir şekil alacağına da karar verilmiş olduğu anlaşılabilir. kanunun kendisi bu insanların hayatlarının nasıl olmuş olabilceğine dair bize bişeyler söylemektedir. insanın içi burkuluyor. insanların kimbilir nasıl hikayeleri olmuştur.

  kanunun ilk haline daha sonra eklemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

  kanun numarası : 431
  kabul tarihi : 3/3/1924
  yayımlandığı r. gazete : tarih : 6/3/1924 sayı: 63
  yayımlandığı düstur : tertip: 3 cilt: 5 sayfa: 323

  madde 1 - halife halledilmiştir. * hilafet hükümet ve cumhuriyet mana ve mef-
  humunda esasen mündemiç olduğundan hilafet makamı mülgadır.

  madde 2 - 5 - (mülga: 15/5/1974 - 1803/8 md.)

  madde 6 - ikinci maddede mezkür kimselere masarifi seferiyelerine mukabil
  bir defaya mahsus ve derecesi servetlerine göre mütefavit olmak üzere hükümetçe
  tensip edilecek mebaliğ ita olunacaktır.

  madde 7 - ikinci maddede mezkür kimseler türkiye cumhuriyeti arazisi dahi-
  lindeki bilcümle emvali gayrimenkulelerini bir sene zarfında hükümetin malümat
  ve muvafakatiyle tasfiyeye mecburdurlar. mezkür emvali gayrimenkuleyi tasfiye
  etmedikleri halde bunlar hükümet marifetiyle tasfiye olunarak bedelleri kendile-
  rine verilecektir.

  madde 8 - osmanlı imparatorluğunda padişahlık etmiş kimselerin türkiye cum-
  huriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut emvali gayrimenkuleleri millete inti-
  kal etmiştir.

  madde 9 - mülga padişahlık sarayları, kasırları ve emakini sairesi dahilin-
  deki mefruşat, takımlar, tablolar, asarınefise ve sair bilumum emvali menkule
  millete intikal etmiştir.

  madde 10 - emlaki hakaniye namı altında olup evvelce millete devredilen em-
  lak ile beraber mülga padişahlığa ait bilcümle emlak ve sabık hazinei humayun,
  muhteviyatlariyle birlikte saray ve kasırlar ve mebani ve arazi millete intikal
  etmiştir.

  madde 11 - millete intikal eden emvali memkule ve gayrimenkulenin tesbit ve
  muhafazası için bir nizamname tanzim edilecektir.

  ek madde 1 - (ek: 16/6/1952-5958/1 md.)
  ikinci madde gereğince türkiye'ye gelebileceklerin müracaatları halinde
  türkiye'ye gelmek ve türkiye'de ikamet etmek şartları aranmaksızın vatandaşlığa
  alınmalarına bakanlar kurulu karar verebilir.
  --------------------------------------
  (1) 15/5/1974 tarih ve 1803 sayılı kanunun 8 inci maddesi gereğince 16/6/1952
  tarih ve 5958 sayılı kanunla kadın mensuplara tanınan haklar, bu durumdan
  istifade etmek isteyen erkek mensuplar hakkında da uygulanır.

  ek madde 2 - (ek: 16/6/1952 - 5958/1 md.)
  ikinci madde hükmünden istifade edenler bu kanunun yürürlüğe girmesinden
  itibaren umumi hükümler dairesinde mal edinebilirler. bu suretle türkiye'de mal
  edinenlerden ölenlerin ikinci maddeden istifade edemiyen varislerine ait hisse-
  ler sulh mahkemesince bir sene içinde tasfiye olunarak tutarı kendilerine öde-
  nir.

  ek madde 3 - (ek: 16/6/1952 - 5958/1 md.)
  bu kanuna müsteniden yurda gelmek hakkını haiz olanlar 27 ağustos 1324 ve
  20 nisan 1325 tarihli iradeler ve 431 sayılı kanun ve türkiye büyük millet mec-
  lisinin 245 sayılı tefsir kararı gereğince millete intikal etmiş olan bilumum
  menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde miras sebebiyle veya diğer her hangi bir
  sebeple hak iddia edemezler.

  ek madde 4 - (ek: 16/6/1952 - 5958/1 md.)
  türkiye'ye gelenler veya türk vatandaşlığını iktisap edenler (sultan, ha-
  nımsultan, kadınefendi, prens ve prenses) gibi hanedana nispet ifade eden elkab
  ve unvanları kullanmaktan memnudurlar.

  ikinci madde hükmünden istifade edenlerden memnuiyet hilafına harekette
  bulunanlar altı aydan iki yıla ve bu unvanları bu kimseler hakkında iltizamen
  kullananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

  madde 12 - işbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

  madde 13 - işbu kanunun icrayı ahkamına icra vekilleri heyeti memurdur.

  431 sayili kanunda ek ve değişiklik yapan mevzuatin
  yürürlükten kaldirdiği kanun ve hükümleri gösterir liste

  yürürlükten kaldıran mevzuatın
  ----------------------------------

  yürürlükten kaldırılan hüküm tarihi sayısı maddesi
  ------------------------------------------ ------------ --------- --------

  431 sayılı kanunun ve diğer kanunların bu
  kanuna aykırı hükümleri ile 5371 sayılı kanun 16/6/1952 5958 2

  431 sayili kanuna ek ve değişiklik getiren mevzuatin
  yürürlüğe giriş tarihini gösterir liste

  kanun
  no: farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler yürürlüğe giriş tarihi
  ------- ----------------------------------------- -------------------------

  5958 - 23/6/1952

  1803 - 18/5/1974
  ... oteki turkiye
 8. 8.
  din ve allah adına yürütülen kamu otoritesidir. hem siyasi hem de dini işleri yönetme anlamına gelmektedir.

  hilafetle ilgili bir takım bilgiler;

  - hilafet allah'ın hilafeti değil resullah'ın hilafeti demektir.
  - hilafet siyasi sistemin özünü oluşturur.
  - halife otoritesini allah'tan almaz. çünkü islam dini (teokratik) devlet tanımaz. halife peygamberin vekilidir hem din işlerinden hem de dünya işlerinden sorumludur.
  - halife otoritesini halktan alır. kanun koyucu değildir. allah tarafından konulan kanunların uygulayısıcıdır.
  - halife insanlardan daha yüksek biri değildir onlardan biridir.
  - halife masum değildir. halkın rızasıyla göreve gelmiştir.
  - halife masum olmadığından görevlerini ihmal ettiğinde uzaklaştırılarak yerine başkası getirilebilir.
  - islam ülkesinde halife birtanedir.
  - halifeliğin göreve getirilmesinde belli bir yöntem yoktur.
  - halifenin erkek olması şarttır
  - halifenin en büyük alim olmasına gerek yoktur. karar verebilecek kadar bilgili, adaletli, akıllı ve vucut sağlığının yerinde olması yeterlidir.
  2 ... jeff murdock
 9. 9.
  tanrının yerdeki şubesi iddiasındaki kurum. emperyalistlerin kontrolündeki son padişahlarda bulunması nedeniyle bağımsızlık konusunda ciddi tehlike yaratmıştır. bu sebepten ve halkçılık ile laikliğe aykırı olması nedeniyle kaldırılmıştır.
  ... david addison
 10. 10.
  dunya'da tek laik ulke olarak hakli olarak kaldirilmistir.laik bir ulkede bir inanc lideri olmamalidir.batililarin bizim kadar laik olamadigini gorup uzulmekteyiz.
  katoliklerin papa'sı var, ortodokslarin başpiskoposları var ,yahova şahitlerinin başı var ,masonların üstad-ı azamları var, tibet budistlerinin dalay lama'ları var, yahudilerin hahambaşıları var.bunlarinda kaldirilmasi ve batili ulkeleri medeni, uygar seviyeye getirmemiz gerekmektedir. *
  4 -2 ... rush