1. 1.
  arapçadan dilimize geçtiğini düşündüğüm kelime. (bkz: yuklem)
  1 ... eru
 2. 2.
  Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem.
  1 ... trinfr
 3. 3.
  iş. oluş, hareket, tasarı bildiren kelimelere denir.
  * anlamlarına göre fiiller şunlardır:
  1- kılış filliller: nesne alabilen fiillerdir(yükleme sorulan neyi, kimi sorularına cevap verir).
  2-durum fiilleri: nesne alamayan fiillere denir.
  3-oluş fiilleri: zamana bağlı olarak değişim gösteren fiillere denir. örn; sarardı, soldu.
  * fiilde kip: 2' ye ayrılır:
  A-haber kipleri: içinde zaman kavramı bulunan kiplere denir. türkçe de belli başlı haber kipleri şunlardır:
  1-geçmiş zaman
  > duyulan geçmiş zaman: -mış/-miş
  >görülen geçmiş zaman: -dı/-di
  2-şimdiki zaman: -yor
  3-gelecek zaman:-acak/-ecek
  4-geniş zaman: -ar/-er/-ır/-ir/-ür/-ur

  B-dilek kipleri: içinde zaman kavramı bulunmayan ancak bir tasarı ifade eden kiplere denir. dilek kipleri şunlardır:
  1-gereklilik kipi:-malı/-meli
  2-şart kipi: -sa/-se
  3-istek kipi:-a/-e
  4-emir kipi: belli bir eki yoktur. fiil kök ve gövdelerine şahıs eki getirilerek yapılır.
  *fiillerde olumsuzluk: "-ma-me" ekleriyle fiiller olumsuz hale getirilir.

  /* yapıları bakımından fiiller:
  1-basit fiiller: yapım eki almamış fiillere denir.
  2- türemiş fiiller: yapım eki almış fiillere denir.
  3- bileşik fiiller: bileşik fiiller karşımıza 3 değişik şekilde çıkar.
  A- kurallı bileşik fiiller: temel bir fiilin üstüne yardımcı bir eylem getirilerek yapılır. kuralllı bileşik fiiller şunlardır:
  > yeterlilik fiili: temel bir fiilin üstüne "-abilmek/-ebilmek" yardımcı eylemi getirilerek yapılır. temel fiil ile yardımcı eylem arasındaki "-a/-e" zarf-fiil ekidir.
  > tezlilik fiili: temel bir fiilin üstüne "-vermek" yardımcı eylemi getirilerek yapılır.
  > yaklaşma fiili: temel bir fiilin üstüne "-yazmak" eylemi getirilerek yapılır.
  > sürerlilik fiili: teml bir fiilin üstüne "-kalmak/-durmak" yardımcı eylemlerinden biri getirilerek yapılır.

  B- yardımcı fiille kurulan bileşik fiiller: isim soylu bir kelime ile "-etmek/-olmak" yardımcı eylemlerinin oluşturduğu bileşik fiillerdir.

  C- anlamca kaynaşmış bileşik fiiller: anlamca kaynaşmış bileşik fiillece tamamen mecazi bir anlam taşıyan deyim biçimindeki bileşik fiillerdir.
  1 ... unique270
 4. 4.
  uzun fil.
  ... eternal moonlight of autumn
 5. 5.
  arapça olduğu için okullarda artık (bkz: eylem) şekilinde kullanılmaya başlanan dilbilgisi konusudur.

  (bkz: davranış) *
  ... unique270
 6. 6.
  Fiil veya eylem; varlıkların yaptığı işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan sözcüktür.
  ... turkmen balasi