1. .
    (bkz: anksiyete)* * *
    ... komsu kizi duriye