1. 1.
  bir devletin yapısını, dilini, idare şeklini, bayrağını anlatan, düzenleyen temel yasası. kanuni esasi
  2 ... aabi
 2. 2.
  Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa.
  1 ... trinfr
 3. 3.
  şu anki t.c. ye ait olanını, isteyenin isteyebileceği yorumlayabileceği yasalar bütünü.
  -1 ... indoor rain
 4. 4.
  yasaların anası. dul olması veya hiç evlenmemiş olması muhtemeldir. evlenmedi de nasıl ana oldu diye sormayın onu ben de anlamış değilim. ama ortada baba yasa diye de birşey görülmemiştir.
  -2 ... palta
 5. 5.
  devlet "baba"ysa,yasa "ana" olur fikrinden türemiş,bir ülkedeki yaşayan insanların hak,ödev,görev,özgürlük ve sınırlarının yazılı olduğu yasalar bütünü. (bkz: 1982 anayasası)
  2 ... asiti kaçmış kola
 6. 6.
  I. Devletin şekli

  MADDE 1. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

  II. Cumhuriyetin nitelikleri

  MADDE 2. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

  III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

  MADDE 3. Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.

  Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

  Millî marşı istiklal Marşı dır.

  Başkenti Ankara dır.

  IV. Değiştirilemeyecek hükümler

  MADDE 4. Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.  V. Devletin temel amaç ve görevleri

  MADDE 5. Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

  VI. Egemenlik

  MADDE 6. Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

  Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

  Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.

  VII. Yasama yetkisi

  MADDE 7. Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.

  VIII. Yürütme yetkisi ve görevi

  MADDE 8. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

  IX. Yargı yetkisi

  MADDE 9. Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

  X. Kanun önünde eşitlik

  MADDE 10. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

  (Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

  Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

  Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

  XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

  MADDE 11. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

  Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.
  3 ... divanedestan
 7. 7.
  kısaca bir devlet için kurallar kitabı
  ... snakesawar
 8. 8.
  toplum sözleşmesidir. bağlayıcı ve üstündür. 1982 anayasasının 11. maddesi uyarınca "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
  Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz."
  1 ... canzone arrabbiata
 9. 9.
  korunan yasa.
  ... 007
 10. 10.
  yeni çıkarılan kanunların, aykırı olamayacağı kanunlar bütünü.değiştirilmesi (belirli maddeleri hariç) belirli bir milletvekili çoğunluğunu elde etmeye bağlıdır.(türkiye için)
  (bkz: 1982 anayasası)
  1 ... laedri