bilgi içerikli entry

  1. 573.
    Asla girmem banane yahu.
    0 -7 ... napacuhh